SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Global Problems of Society I - OPNX2O111A
Title: Globální problémy společnosti I
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C [hours/week]
Capacity: 55 / 55 (60)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.
P//Is pre-requisite for: OPNX2O112A
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (16.09.2018)
Studijní předmět je zaměřen na aktuální sociální a ekonomické problémy konce 20. a počátku 21. století. Ukazuje jak na projevy globalizace, tak na paralelně probíhající procesy regionalizace světového hospodářství i společenských a politických vztahů. Vymezuje místo a postavení nejvýznamnějších regionálních mezinárodních ekonomických integračních seskupení ve světovém hospodářství a rozebírá zejména projevy evropské integrace a její naplňování v rámci Evropské unie. Rozebírá rovněž sociální, kulturní a politické aspekty těchto procesů.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (16.09.2018)

Cílem předmětu je osvojení vědomostí a dovedností vymezených v anotaci.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (07.10.2018)

Povinná literatura:

·     Beck, U. Co je to globalizace? Otázky a odpovědi. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2007. (CoG)

·     Beck, U. Dálková láska: Životní formy v globálním věku. Praha: SLON 2014. (DL)

·     Beck, U. Německá Evropa: Nové mocenské krajiny ve znamení krize, Praha: Filosofia 2015. (NE)

 

Doporučená literatura:

·     Appadurai, A. "Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy." In Featherstone, M (ed.): Glogal Culture: Nationalism, Globalizaction, and Modernity. Minneapolis: University of Minnesota Press 1996.

·     Bauman, Z.. Úvahy o postmoderní době. SLON, Praha 1998.

·     Bauman, Z. Tekutá modernita.Karolinum, Praha 2000.

·     Beck, U. Moc a protiváha moci v globálním věku: Nová ekonomie světové politiky. Praha: SLON 2007.

·     Eriksen, T. H. "Globální, lokální a glokální." In Eriksen, T. H.: Sociální a kulturní antropologie: příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha: Portál 2008, str. 353-372.

·     Giddens, A. Důsledky modernity.SLON, Praha 1998.

·     Giddens. A. Abededa prosperity. SLON, Praha 1999.

·     Giddens, A. Unikající svět. SLON, Praha 2000.

·     Harari, Y. N. Nationalism versus globalism: the new political divide. [Video] Dostupné na:  

      https://www.ted.com/talks/yuval_noah_harari_nationalism_vs_globalism_the_new_political_divide#t-520025https://www.ted.com/talks/yuval_noah_harari_nationalism_vs_globalism_the_new_political_divide 
(video možno zpomalit a opatřit titulky v A, F, R)

·     Polanyi, K. Velká transformace. Brno: CDK 2003.gence. Praha: C.H. Beck 2003.

Další literatura bude určena během semestru.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (03.11.2019)

Podmínky atestace:

1) Docházka a aktivní účast – max. 1 absence v semináři

Pokud studující nesplní podmínku minimální účasti a bude chtít získat atestaci, bude muset navíc napsat seminární práci těchto parametrů: 

·     5 normostran textu – tj. minimálně 9 000 znaků (včetně mezer)

·     korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů

·     práce musí být odevzdána do konce výuky v semestru

 

2) Prezentace připravená ve skupině k danému tématu o rozsahu 15-20 minut


3) Otázky pravidelně odevzdávané každou skupinou v hodinách semináře; jedna skupina – jedna otázka; vytištěné – otázky doručené elektronicky nebo po daném semináři se nepřijímají

FORMÁT A4, HLAVIČKA A RUBRIKY: 

·     Globální problémy společnosti 1

·     datum cvičení (= den odevzdání)

·     označení semináře (např. S1)

·     označení skupiny (např. B)

·     celá jména všech jejích členů

·     přesná citace textu

·     otázka (jedna, nikoli víc)

4) Závěrečný znalostní test

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (07.10.2018)

Tematický plán 

1)      Organizace semestru; Y. N. Harari – video

2)       Seminář – četba a diskuze nad textem: U. Beck: Kolik dálky a kolik blízkosti snese láska? 

3)      Přednáška: Dimenze globalizace

4)      Seminář – četba a diskuze nad textem: U. Beck, Světový trh, světové náboženství, světová rizika: Jak vznikají globální osudová společenství (

5)      Přednáška: Nadnárodní občanská společnost

6)      Seminář – četba a diskuze nad textem: U. Beck, Nové mocenské souřadnice Evropy: Jak vzniká německá Evropa

7)      Přednáška:Kontury světové společnosti

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (03.10.2019)

Podmínky atestace:

1) Docházka a aktivní účast – max. 1 absence v semináři

Pokud studující nesplní podmínku minimální účasti a bude chtít získat atestaci, bude muset navíc napsat seminární práci těchto parametrů: 

·     5 normostran textu – tj. minimálně 9 000 znaků (včetně mezer)

·     korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů

·     práce musí být odevzdána do konce výuky v semestru

 

2) Prezentace připravená ve skupině k danému tématu o rozsahu 15-20 minut


3) Otázky pravidelně odevzdávané každou skupinou v hodinách semináře; jedna skupina – jedna otázka; vytištěné – otázky doručené elektronicky nebo po daném semináři se nepřijímají

FORMÁT A4, HLAVIČKA A RUBRIKY: 

·     Globální problémy společnosti 1

·     datum cvičení (= den odevzdání)

·     označení semináře (např. S1)

·     označení skupiny (např. B)

·     celá jména všech jejích členů

·     přesná citace textu

·     otázka (jedna, nikoli víc)

4) Závěrečný znalostní test

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html