SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Special Educational Diagnostics II - OPNS3S111A
Title: Speciálněpedsgogická diagnostika II
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: 25 / 25 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Teacher(s): PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.
Pre-requisite : OPNS3S105A
Is pre-requisite for: OPNS3S132B, OPNS3S119A
Annotation - Czech
Last update: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (25.04.2020)
Cílem kurzu je seznámit studenty s nejčastějšími diagnostickými a intervenčními postupy, které se vážou k období docházky do základní a střední školy a se systémem poradenských služeb poskytovaných školami a školskými poradenskými zařízeními. Studenti získají povědomí o aktuální legislativní úpravě poskytování poradenských služeb a náplni činnosti poradenských pracovníků škol (výchovný poradce, metodik prevence, školní speciální pedagog a školní psycholog), školských poradenských zařízení (PPP, SPC) a středisek výchovné péče.
Descriptors - Czech
Last update: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (11.02.2022)

Předmět má 3 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 90 hodinám.

Přímá výuka:              

·         přednášky 12 hodin

·         cvičení 12 hodin

Příprava:

·         samostudium odborné literatury 20 hodin

·         zpracování úkolů a příprava na semináře 26 hodin

Seminární práce a příprava na zápočet: 20 hodin celkem

Přímá výuka.

Literature - Czech
Last update: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (25.04.2020)

Povinná literatura:

MERTIN, V., KREJČOVÁ, L. Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika. Praha: WoltersKluwer, 2016. ISBN 978-80-755-2014-2.

JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, H. Neklidné a nesoustředěné dítě ve škole a v rodině. Praha: GradaPublishing, a. s., 2010. ISBN 978-80-247-2697-7.

MERTIN, V., KREJČOVÁ, L. a kol. Problémy s chováním ve škole – jak na ně: individuální výchovný plán. Praha: WoltersKluwer Česká republika, 2013. ISBN 978-80-7478-026-4.
POKORNÁ, V. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Vydání čtvrté. Praha: Portál, 2010. ISBN978-80-7367-817-3.

MICHALÍK, J, BASLEROVÁ, P., FELCMANOVÁ, L. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřeboupodpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění: obecná část. 1. vydání. Olomouc:Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4654-7.

Doporučená literatura:

MERTIN, V., KREJČOVÁ, L. a kol. Výchovné poradenství.WoltersKluwer, 2013. ISBN 978-80-7478-356-2.
MERTIN, V., KREJČOVÁ, L. a kol. Problémy s chováním ve škole – jak na ně: individuální výchovný plán..Praha: WoltersKluwer Česká republika, 2013. ISBN 978-80-7478-026-4.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. (28.01.2023)

Obsah:

1.      Systém školského poradenství v ČR (legislativní úprava poskytování poradenských služeb, standardní činnosti PPP, SPC, SVP a školního speciálního pedagoga)

2.      Dynamická diagnostika

3.      Diagnostika rozumových schopností

4.      Diagnostika vztahů ve třídě

5.      Diagnostika a intervence u žáků se specifickými poruchami učení

6.      Diagnostika a intervence u žáků se specifickou poruchou chování

7.      Diagnostika poruch autistického spektra

8.      Diagnostika potřeb při učení

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. (28.01.2023)

Administrace diagnostického materiálu s dítětem školního věku

Písemný test s otevřenými otázkami

Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. (27.01.2023)

Studijní opory budou poskytnuty v Moodle

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html