SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Special Education of School Age - OPNS3S109A
Title: Speciální pedagogika školního věku
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: 50 / 50 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Teacher(s): prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Co-requisite : OPNS3S110A
Pre-requisite : OPNS3S103A
Is co-requisite for: OPNS3S110A
Is pre-requisite for: OPNS3S118A, OPNS3S120A, OPNS3S117A
Annotation -
Last update: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (04.02.2022)
The aim of the course is to acquire basic knowledge, approaches and strategies in education and diagnostics of pupils with special educational needs in an inclusive school environment and the environment of schools established according to §16 and par. 9. Specify the pupil's personality and variability of school age development. The student will apply theoretical knowledge to pedagogical practice, acquire interventions and special pedagogical diagnostics.
Descriptors - Czech
Last update: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (11.02.2022)

Předmět má 5 kreditů dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 150 hodinám.

Přímá výuka:              

·         přednášky 12 hodin

·         cvičení 12 hodin

Příprava:

·         samostudium odborné literatury 36 hodin

·         zpracování seminárních úkolů a příprava na semináře 40 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška: 20 hodin celkem

V případě distanční výuky budeme pracovat v aplikaci MS Teams, studenti obdrží včas odkaz. Dále bude využíván systém podpory studia Moodle

Předmět bude zahájen cvičením v reálném čase výuky. Studentům budou poskytnuty informace o organizaci výuky v tomto předmětu na první hodině.

Literature - Czech
Last update: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (28.01.2024)

Povinná literatura

BARTOŇOVÁ, M., & VÍTKOVÁ, M. (2018). Inkluzivní didaktika v praxi základní školy se zřetelem na specifika žáků s lehkým mentálním postižením. Masarykova univerzita.

 CIBULKOVÁ, A., & BARTOŇOVÁ, M. (2022a). Role učitele v kontextu školní úspěšnosti žáka s ADHD - výzkumné studie. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky, 11(1), 42-51.

BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Brno: MU, 2013. ISBN 978-80-210-6646-5.

BARTOŇOVÁ, M.Studentswithintellectual disability in inklusive educationsettings. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-6817-9.

HÁDKOVÁ, K. Vzdělávání žáků a studentů s kochleárním implantátem. Pedagogická fakulta UK, Praha, 2012. ISBN 978-80-7290-618-5.

HÁJKOVÁ, V., STRNADOVÁ, I. Inkluzívní vzdělávání. Teorie a praxe. Praha: GradaPublishing, a.s., 2010. ISBN 978-80-247-3070-7.

HORT, VL., HRDLIČKA, M., KOCOURKOVÁ, J., MALÁ, E. a kol. Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-472-9.

JEDLIČKA, R., KOŤA, J. a kol. Děti a mládež v obtížných životních situacích. Praha: Themis, 2004. ISBN

80-7312-038-0.

KALEJA, M. Etopedická propedeutika v inkluzivní speciální pedagogice. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7510-159-4.

KLENKOVÁ, J.  Logopedie. Praha: Grada. 2006. ISBN 80-247-1110-9.

Mezinárodní klasifikace nemocí – 10. revize. Praha: Psychiatrické centrum, 2006, aktualizace 2012.

VÁGNEROVÁ, M. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha: Karolinum, 2001, 304s. ISBN 80-246-0181-8.

Doporučená literatura

BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M., VRUBEL, M. Inclusion in EducationforStudentswithSpecialEducational. Brno: Masaryk University, 2014. ISBN 978-80-210-7152-0.

NeedsfromthePerspectiveof Research. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2014. 161 s. ISBN 978-80-210-7152-0.

PETTY, G. Teachingtoday: a practicalguide. (4. vyd.) Cheltenham: Nelson Thornes. 2009.ISBN 1408504154.

MERTIN, V., KREJČOVÁ, L. Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika (1. vyd.). Praha: WoltersKluwer Česká republika. 2012.SBN: 978-80-7357-679-0.

WIENER, P. Prostorová orientace a samostatný pohyb. Praha: AVICENUM, 1986.

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (28.01.2024)

Interaktivní účast na výuce. Zpracování seminární práce na základě zadání vyučujícího na začátku semestru.

Syllabus - Czech
Last update: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (28.01.2024)

Obsah:

1.      Základní terminologie vztahující se k problematice jednotlivých cílových skupin v období  školního věku

2.      Definice pojmů inkluzivní (společné) vzdělávání, inkluzivní učitel, inkluzivní prostředí aj.)

3.      Inkluzivní didaktika, metody organizace výuky

4.      Poradenský systém v současné legislativě, aktuální změny v systému

5.      3kolní připravenost, specifika sociální a emocionální zralosti u jednotlivých skupin zdravotního znevýhodnění

6.      Školský systém v ČR, volba vzdělávací cesty.

8.      Diagnostické domény u žáků se znevýhodněním tělesné, mentální postižení, PAS, zrakové postižení

 9.     Diagnostické domény u žáků  s narušenou komunikační schopností, specifické poruchy učení a chování)

10.     Žák s odlišným mateřským jazykem v edukaci

Course completion requirements - Czech
Last update: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (28.01.2024)

Předmět zakončený ústní rozravou, studentům budou zadána témata k nastudování.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html