SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Family coexistence - OPNQ2P120B
Title: Rodinné soužití
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (40)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3185
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Co-requisite : OPNQ2P119B
Is co-requisite for: OPNQ2P119B
Annotation -
The subject is based on the concept of the family system. Presents the definition of marriage and family, the issue of influence of guide and procreative families, the basic typology of instrumental components partner / family life. It deals with the current family in the Czech Republic, family policy, with problem of extremely young marriage, family myths and disorders of family life. Presented are the basic contours of family law and child protection. The attention focuses on the functioning of the family, at-risk children in the family and children in especially difficult circumstances, comprehensive diagnostics (diagnostic tools) and early intervention (systém of state and non-state help to children and families with children).
Last update: Hanušová Jaroslava, PhDr., Ph.D. (21.06.2018)
Aim of the course -

The aim of the course is to introduce the basic problems of the current family and family life in a systems approach.

Last update: Hanušová Jaroslava, PhDr., Ph.D. (21.06.2018)
Literature -

Základní

BECHYŇOVÁ, V., KONVIČKOVÁ, M. Sanace rodiny. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. 152s. ISBN 978-80-7367-392-5.

HANUŠOVÁ, J. Úmluva o právech dítěte - její význam, základní principy, problematické otázky, In: Rukověť po poskytovatele a zadavatele sociálních služeb v oblasti problematiky dětí mládeže. 1. vyd. České Budějovice: JU ZSF, 2008. s. 28-38. ISBN 978-7394-064-5.

MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. 3. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 161s. ISBN 80-86429-19-9.

MOŽNÝ, I. Rodina a společnost. 2. upr. vyd. Praha: SLON, 2008. ISBN 978-80-86429-87-8.

SOBOTKOVÁ, I. Psychologie rodiny. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-559-8.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dítěte, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Doporučená

MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. 3. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 161s. ISBN 80-86429-19-9.

KOVAŘÍK, J., PAZLAROVÁ, H., BUBELOVá, V. Práva ohrožených a znevýhodněných dětí. (at 4.5.2008). Dostupné z http://www.ceskaghetta.cz/download/stav_systemu_nahradni_pece.pdf

Last update: Hanušová Jaroslava, PhDr., Ph.D. (28.10.2019)
Requirements to the exam -

The course-unit credit requirements: successful writing of the credit test - open and closed questions (min. 75%). It is possible to use 3 attemps for writing test - one regular, two corrective.

 

Last update: Hanušová Jaroslava, PhDr., Ph.D. (28.10.2019)
Syllabus -

1. A systems approach to the family, paradigms of development partnership and family life, family orientation, marital conduct.

2. Family policy. Current family in the Czech Republic, extremely young marriage and their risks, family myths, the crisis in the family and its impact on children.

3. Diagnosis of family, family functioning questionnaire, Questionnaire Family APGAR

4. Endangered child, child in a particularly difficult situations, vulnerable family, family disturbances, remediation of families, the best child´s interest, services for vulnerable children and families, work with families at risk, financial support for families, activities to support family, support of families reconcile work and family life, a complex diagnosis - diagnostic tools.

5. Convention on the Rights of the Child. Family law. The law on social and legal protection of children.

6. Substitute family care.

7. Field investigation, social network, interdisciplinary cooperation.

8. Statistics, studies and analysis.

Last update: Hanušová Jaroslava, PhDr., Ph.D. (21.06.2018)
Entry requirements - Czech

Kontaktní výuka:

6.11.2021 8,55 -11,55 v R 210

3.12.2021 8,30 - 11,30 v SAL - V

 

Průběžné plnění úkolů dle zadání v Moodle.

Zkouška má dvě části: - úspěšné absolvování písemného testu (min. 75 %)  - otevřené i uzavřené otázky,

                                 - ústní zkouška (rozprava k písemnému testu).

Last update: Hanušová Jaroslava, PhDr., Ph.D. (15.10.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html