SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Physical anthropology - OPNQ1B108A
Title: Fyzická antropologie
Guaranteed by: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2017
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPNB2B101A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Co-requisite : OPNQ1P101A, OPNQ1P102A, OPNQ1P103A, OPNQ1P104A, OPNQ1P105A, OPNQ1P106A, OPNQ1P107A
Is co-requisite for: OPNQ1P104A, OPNQ1P107A, OPNQ1P101A, OPNQ1P102A, OPNQ1P103A, OPNQ1P105A, OPNQ1P106A
Is pre-requisite for: OPNQ1Q110A, OPNQ1T119A
Annotation -
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (17.12.2018)
Lecture on physical anthropology, focuses on the evolutionary aspects of the physical anthropology and the biological and cultural essence of characteristics of man and his ancestors and their biological variability. In the first part of the talk will focus on primates, primates and higher primates, particularly the great apes. Emphasis is placed on understanding the fundamental aspects of adaptation, behavior, and ecology of primates. The apes then also on the function of social structures, and selected aspects of genetics and physiology. Part of the fylogenetická focuses on the questions of the origin and evolution of man and his ancestors, with special focus on the evolution of the genus Homo, the gradual emergence of human specific ecology and culture, especially in evolution at the end of the Pleistocene and the beginning of holocen period. The conclusion is devoted to the emergence of modern human civilization in the Neolithic period and the basic stages of the colonization of the world. One of the most important part is review of human ontogeny and life cycles and life history.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (21.06.2017)

Zvládnout základy fyzické antropologie v širokém slova smyslu tak, aby bylo možno pochopit evoluční aspekty fyzické antropologie a biologickou a kulturní podstatu vlastností člověka a jeho předků a jejich biologickou variabilitu

Descriptors - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (01.10.2020)

Obecná antropologie - online výuka - budou tři základní úvodní přednášky v prostředí Ms Teams s využitím prosředí Google (Sites, Hangouts, Classroom). MsTeams – Tým Obecná antropologie základní informace přednášky a filmy- dále pak https://sites.google.com/view/antropologieavukaantropologie/home literatura a také presentace. Obecná antropologie – v distančním kurzu bude zadány 6 úkolů s využitím přednášek plus analýza filmů – studenti budou průběžně podle pokynů vyučujícího pravidelně odevzdávat podle možností buď v MsTeams, Google Classroom nebo po dohodě i mailem: Lidoopi a člověk – Šimpanz se sloní pamětí – a Podivuhodná zvířata – lidoopi, Vznik a evoluce homininů – Putování s pravěkými zvířaty 2; 4, Putování s pravěkými lidmi 3; Vznik a evoluce moderních lidských forem – Neandrtálci a ostatní – Putování s pravěkými zvířaty 2, 4, Putování s pravěkými lidmi 6; Evoluce člověka a genetika – přednášky a presentace Analýza archaické DNA - https://sites.google.com/view/antropologieavukaantropologie/home, Ontogeneze před obdobím pohlavní zralosti - charakterizuj rozdíly mezi novorozeneckým kojeneckým obdobím, batolecím obdobím a ranným dětstím, hlavní fáze dětství s přihlédnutím k období školní zralosti, pozdní dětství a prepuberta - filmy Lidské tělo 1, 2, Přednášky, literatura; Ontogeneze v období pohlavního dozrávání, dospělost a stárnutí - proces maturace - charakteristika jednotlivých fází maturace, adolescence a dospělost - životní cyklus a životní historie, význam stárnutí a teorie stárnutí - filmy Lidské tělo 3, Přednášky, literatura

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (21.06.2017)

Aiello L. and Dean C., 1990: An Introduction to Human Evolutionary Anatomy. Academic Press, London, San Diego.

de Waal Frans B.M., 1996: Conflict as negotiation. In: W.C. McGrew; L.F. Marchant; T. Nishida (eds.). Great Ape Societies, pp. 159-172. Cambridge, Cambridge University Press.

de Wahl F., (ed.) 2001: Tree of Origin. What Primate Behaviour Can Tell Us about Human social Evolution. Harvard University Press, Cambridge and London.

Fleagle J. G., 1998: Primate Adaptation and Evolution (2nd ed.). Academic Press, Inc., London.

Fagan B. M., 1989: People of the Earth. An Introduction to the World Prehistory (Sixth edition). Scott, Feresman and Company, Glenview, Boston, London.

Foley R. A., 1987: Another Unique Species. Patterns in human evolutionary ecology Longman Scientific and Technical, Harlow.

Gamble C., 1995: Timewalkers. The Prehistory of Global Colonization. Penguin Books, London.

Jones S., Martin R., and Pilbeam D., 1995: The Cambridge Encyclopedia of Human Evolution. Cambridge University Press, Cambridge.

McGrew W. C., Marchant L.F., and Nishida T., 1996: Great Ape Societies. Cambridge University Press, Cambridge.

Přívratský V. 2003.  Prostředí a tvar v lidské evoluci. Universita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, Praha.

Rowe N., 1996: The Pictorial Guide to the Living Primates. Pogonias Press. East Hampton, New York.

Szalay F.S. & Delson E., 1979. Evolutionary History of the Primates. Academic Press, New York.

Vančata, V., Vančatová M., 2002: Sexualita primátů. Nadace Universitas Masarykiana, Masarykova Universita v Brně, Edice Scientia: Panoráma biologické a sociokulturní antropologie. Nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, Brno.

Vančata V. 2003: Primatologie, Díl. 1  Evoluce, ekologie a chování primátů - Prosimii a Platyrrhina. Universita Karlova ? Nakladatelství Pedagogické fakulty UK, Praha.

Vančata V. 2003: Primatologie, Díl. 2  Catarrhina  - opice a lidoopi. Universita Karlova ? Nakladatelství Pedagogické fakulty UK, Praha.

Vančata,V., 2012. Paleoantropologie a evoluční antropologie. Praha: Nakladatelství PedF UK v Praze. (učebnice ISBN 978-80-7290-592-8)

Vančata,V., (2013). Vznik a evoluce rodu Homo: Mýty a milníky. Vývoj lidského rodu s nastíněním vztahu neandrtálců a anatomicky moderního člověka. Culturologie 3: 18 - 35.

Vančata,V., (2013): 7 milionů-50 000 př. Kr.: Od hominidů k modernímu člověku. In: Bárta Miroslav, Kovář Martin a kol. - Civilizace a dějiny. Praha: Academia str. 25 - 47.

Wilson A. C.: O lidské přirozenosti, Nakladatelství Lidové Noviny, Praha 1993

Wolpoff M.H., 1999: Paleoantropology. Second edition. McGraw-Hill, Boston.

Wrangham R. W., McGrew W. C., de Waal F. B. M. and Heltne P. G. (eds.), 1994: Chimpanzee Cultures. Harvard University Press, Cambridge, Mass.

Ehler E, Přívratský V, Vančata V. (2010). Ontogeneze člověka s přihlédnutím k výuce žáků se specifickými vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ. in Přívratský V, Teodoridis V, Vančata V. (eds.). Biologické a biosociální faktory ovlivňující integraci žáků a studentů se specifickými potřebami. pp 9-30, Unie Comenius, Praha, 2009, ISBN: 978-80-7290-425-9

Králík M., Čuta M. Ontogeneze člověka  http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=451

MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro speciální pedagogy. SPN, Praha 1993.

ŠMAHEL Z. Principy,teorie a metody auxologie. Karolinum, Praha 2001.

Vančata V. and Vančatová M., 2002. Growth of Common Chimpanzee (Pan troglodytes) in Captivity: Specific Features of Growth in Genetically Related Individuals. Variability and Evolution 10: 19-38.

Vančatová, M., Vančata, V., Jeřábková, Z., Zlámalová, H., Skřivánková, J., Janeček, J., 1999. The longitudinal study of the growth and development of captive chimpanzees and orangutans. Variability and Evolution, 7: 31-45.

 

Studijní opory

https://sites.google.com/site/docvancataantomiecloveka/historicka-a-evolucni-antropologie

https://sites.google.com/site/docvancata/home/zaklady-biologicke-antropologie

https://sites.google.com/site/docvancatafyzantro/fyzicka-antropologie

https://sites.google.com/site/vaclavvancata/etologie-primatua

https://sites.google.com/site/vaclavvancata/primatologie

https://sites.google.com/site/docvancata/Lidsk-ontogeneze

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (17.12.2018)

Vypracování seminární práce na zvolené téma vyplývající ze sylabu v rozsahu 5 - 10 stran - nejvhodnější z oblasti lidské ontogeneze ev. genetiky.
https://sites.google.com/site/docvancatafyzantro/fyzicka-antropologie
A dále na webech
https://sites.google.com/site/docvancataantomiecloveka/historicka-a-evolucni-antropologie
https://sites.google.com/site/docvancata/home/zaklady-biologicke-antropologie
https://sites.google.com/site/vaclavvancata/etologie-primatua
https://sites.google.com/site/vaclavvancata/primatologie
https://sites.google.com/site/docvancata/Lidsk-ontogeneze

Zkouška bude probíhat testem, který zahrnuje problematiku obsaženou v presentacích a doporučené literatuře. Prosím věnujte zvláštní pozornost všem presentacím, jsou v nich některé důležité poznatky, které nejsou obsaženy v doporučených studijních materiálech.
Test má celkem 55 otázek a verze A a B. Pro absolvování testu se známkou dobře je třeba odpovědět správně 10 otázek, na velmi dobře pak 19 otázek a na výborně minimálně 28 otázek. První dva termíny budou písemně, třetí pak ústně, otázky k třetímu termínu zkoušky jsou uvedeny na webu https://sites.google.com/site/docvancatafyzantro/fyzicka-antropologie. Dúraz při zkoušce bude v kladen na problematiku ontogeneze a těch aspektů antropologie, které jsou významné z hlediska pedagogiky.

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (21.06.2017)

l) Úvod - Fyzická antropologie - předmět zkoumání a metodologie, hlavní směry, postavení člověka v přírodě, člověk a primáti. Teoretické aspekty evoluce a adaptace primátů s příhlédnutím ke specifickým aspektům evoluce hominidů  - přírodní výběr a adaptivní procesy, ontogeneze a fylogeneze, adaptivní strategie, adaptivní radiace, life forms, speciace, evoluční a fylogenetická systematika, ontogeneze a life histories - význam ontogeneze jako adaptivního mechanismu, sexuální dimorfismus a diferenciace pohlaví, adaptace na úrovni populací - idividuální a inklusivní fintness, ontogenetické shifty, fyziologie, ekologie a chování

2) Primáti - úvod do fyzické antropologie a primatologie, základy taxonomie primátů, biogeografie, ekologie, lidoopi a jejich význam pro studium evoluce hominidů. Chování a sociální struktura opic a lidoopů, ekologie, reprodukce a sociální struktura - platyrrhinní a katarrhinní opice a lidoopi, ontogeneze a life histories, odlišnosti a podobnosti lidoopů a člověka v biosociálních a sociálních vlastnostech, stupeň inteligence a kreativní činnost lidoopů – stručný přehled poloopic, širokonosých a úzkonosých opic.

3) Hominoidea - giboni - malí lidoopi (Hylobatidae), pongidé - velcí lidoopi (Ponginae, Paninae) a hominidé (Homininae) - základní definice a systematika jednotlivých skupin, biogeografie a ekologie, základní adaptace, afričtí a asijští pongidae. Orangutan (Pongo) definice rodu a systematika orangutanů, biogeografie a ekologie, základní adaptace a chování.. Afričtí velcí lidoopi - systematika - Gorilla a Pan - druhy a poddruhy afrických lidoopů, biogeografie a ekologie, sociální struktura a chování, základní adaptace a specializace jednotlivých druhů, Pan troglodytes a Pan paniscus - rozdíly a podobnosti, systematika velkých lidoopů – etologie a ekologie – podobnosti a rozdíly s člověkem

4) Vznik primátů a základní poznatky o fylogenezi primátů, vývoj primátů ve starších třetihorách, adaptivní radiace, Vznik vyšších primátů, nejstarší hominoidi, svrchně miocenní hominoidi a vznik hominidů. Vznik a  vývoj nejstarších hominidů - jejich charakteristika, základní faktory evoluce hominidů a ekologické aspekty evoluce hominoidů. Evoluce raných hominidů, astralopitéci a jejich diferenciace, vznik nejstarších zástupců Homo  - byl Homo habilis již skutečně člověk, problematika definice rodu Homo - Homo ergaster a Homo erectus, materiální kultura a sociální organizace raných hominidů.

5) Homo ergaster/erectus - klíčová etapa lidské evoluce, proč se vyvinul člověka vzpřímený, starší a střední paleolit, kultura a lidská řeč, základy lidské společnosti, archaický Homo sapiens, vznik neandrtálců a anatomicky moderního člověka. Základní etapy evoluce hominidů, vznik základních biologických, biosociálních a sociálních vlastností a struktur, ekologické aspekty evoluce hominidů, kolonizace světa

6) Vznik a vývoj moderního člověka - monocentrické a multiregionální teorie, neandrtálci a anatomicky moderní člověk, lidé svrchního paleolitu - aurignacién, gravetiém a magdalenién, mladší doba kamenná, neolit, přechod od lovecko-sběračského systému k ranému zemědělství. Ranné zemědělství, doba bronzová a doba železná - migrace a osídlování světa - Amerika, Austrálie atd.,

7) Genetické aspekty evoluce Homo sapiens. Diferenciace archaických populací, vznik moderních lidských forem – AMČ, neandrtálců a denisovanů. Migrace, diferenciace a adaptace moderních lidských populací.

8) Ontogeneze člověka z hlediska vývojové antropologie – základní etapy – specifika dětství, matrurace a adolescence.

9) Ontogeneze a životní historie (life histories) hominoidů - komplexní chápání ontogeneze, ontogeneze hominoidů jako adaptivní mechanismus, heterochronie a allometrie, rychlost růstu a regulace růstu u primátů, chování, morfologie, hormony a mechanismy růstu, sexuální dimorfismus a sexuální diferenciace, adaptace na populační úrovni a ve společenstvech primátů.

10) Základy evoluční a vývojové antropologie - problematika ontogeneze a fylogeneze, vliv prostředí a sociální organizace a kultury na ontogenezi a schopnosti adaptace člověka a jeho předků, genetické a epigenetické aspekty evoluce a ontogeneze.

11) Základy ekologie a etologie člověka, vliv na migrace, sociální strukturu a reprodukci. Reprodukční mechanismy a jejich variabilita

12) Kolonizace světa člověkem a jeho předky vývoj moderního člověka, biologické a ekologické aspekty historického vývoje člověka, růstové a sekulární trendy, migrace, etnické skupiny a jejich vlastnosti a ekologie. Variabilita a diversita současných lidských populací, populační genetika.

13) Perspektivy současné antropologie, syntéza fyzické a sociální antropologie, člověk jako primát, molekulární antropologie a evoluce primátů.  Reflexe pro výuku antropologie na základních, středních a vysokých školách

 

Course completion requirements - Czech
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html