Drawing in Psychological Assessment - OPNP3Q415B
Title: Kresebné diagnostické techniky
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Pre-requisite : OPNP3Q205A
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Cílem je seznámení s kresebnými technikami používanými v pedagogicko-psychologických poradnách v psychologické diagnostice (vývojová diagnostika, odhad mentální úrovně, osobnostní charakteristiky). Důraz je kladen na osvojení dovedností administrace a interpretace kresebných technik v předškolním a školním věku. Jsou probírány možnosti užití neprojektivních technik. Témata: 1. – 2. Vývoj kresby v průběhu ontogeneze, vývoj formálního zpracování i obsahové stránky kresby (tématiky), zájmu o kreslení. Historie užití kresebných technik v psychodiagnostice dětí, dospívajících i dospělých osob. Užití kresby v psychodiagnostice: kresba jako motivační faktor vyšetření, kresba jako nástroj vývojové diagnostiky (stanovení vývojové úrovně dílčích funkcí - vnímání, senzomotorické koordinace, jemné motoriky, představivosti, paměti), ukazatel vývoje rozumových schopností dítěte, test osobnosti (osobnostní charakteristiky). 3. Volná kresba dítěte, možnosti analýzy. 4. – 5. Neprojektivní kresebné techniky: test kresby lidské postavy, test hvězd a vln, Jiráskův test školní zralosti, zkouška obkreslování předloh, Rey-Osterriethova komplexní figura. 6. Projektivní kresebné techniky (test stromu, test hvězd a vln, kresba rodiny, kresba začarované rodiny).
Last update: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (04.04.2020)
Literature - Czech

ALTMAN, Z. Test stromu. Praha, PPPP s.r.o. 1997.

DAVIDO, R. Kresba jako nástroj poznání dítěte. Praha, Portál 2001.

JIRÁSEK, Z. Orientační test školní zralosti. Bratislava, Psychodiagnostika l970.

KUCHARSKÁ, A., ŠTURMA, J. Test hvězd a vln a jeho využití v diagnostice školní zralosti. Praha, PPP hl.m.P. l993.

KUCHARSKÁ, A., ŠTURMA, J. Test hvězd a vln. Sborník příspěvků ze sympozia. Praha, IPPP ČR l997.

KUCHARSKÁ, A. Výtvarné projevy dětí I., II. Informatorium 3-8, 2000, VII, č. 8, 9, s.6-8.

KUCHARSKÁ, A.Kresebné diagnostické techniky v poradenské praxi. In Hadj Moussová, Z., Duplinský, J.: Peda-gogicko-psychologické poradenství II. UK PedF 2002, s. 56 - 93.

KUCHARSKÁ, A., MÁJOVÁ, L. Dětská kresba v psychologickém výzkumu. Praha, UK PedF 2005.

MATĚJČEK, Z., STRNADOVÁ, M. Test obkreslování. Bratislava, Psychodiagnostika l970.

ŠTURMA, J., VÁGNEROVÁ, M. Kresba postavy. Bratislava, Psychodiagnostika l982.

SVOBODA, J., VÁGNEROVÁ, M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha, Portál 2001.

ŠVANCARA, J. a kol.: Diagnostika psychického vývoje. Praha, Avicenum 1980

Last update: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (04.04.2020)
Course completion requirements - Czech

Studenti zpracují kazuistiku klienta, ve které užijí min. 4 kresebné diagnostické techniky. 

Last update: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (04.04.2020)