SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Mediated Learning and Cognitive Functions Development - OPNP3Q409B
Title: Zprostředkované učení a rozvoj kognitivních funkcí
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 25 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. et Mgr. Kateřina Fibigerová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. et Mgr. Kateřina Fibigerová, Ph.D.
Pre-requisite : OPNP3Q205A
Annotation - Czech
Kurz představuje teoretická východiska, základní principy pro realizaci a aplikaci zprostředkovaného učení v praxi psychologického poradenství. Teoretická východiska pro porozumění zprostředkovanému učení jsou konstruována na podkladě sociokulturní teorie učení L.S. Vygotského a na teorii strukturní kognitivní modifikovatelnosti R.Feuersteina. Seminář je z hlediska studenta rozdělen v průběhu semestrální realizace na tři na sebe navazující části. V první části se studenti seznámí se základními pojmy a teoretickými východisky (výklad v kombinaci se samostudijní četbou). Ve druhé části realizují dílčí skupinová cvičení, jejichž úkolem je podpořit porozumění principům zprostředkovaného učení a usnadnit transfer teoretických poznatků do oblasti výukové/didaktické praxe konkrétního studenta. Ve třetí části realizuje student samostatně písemnou rozvahu vlastní aplikace prvků a principů zprostředkovaného učení v rámci procesu diagnostiky nebo intervence v praxi poradenského psychologa. Témata: 1. Co je zprostředkované učení: zprostředkované učení v pedagogické psychologii, interakce učitel- žák v perpektivě zprostředkovaného učení, zprostředkovaného učení a jeho význam pro psychosociální rozvoj dítěte, význam učení pro vývoj poznávacícíh funkcí, 2. Zprostředování jako vývojový princip (Vygotskiánské inspirace): Vygotského přínos k poznání významu sociálních interakcí pro rozvoj poznávacícíh funkcí dítěte, neovygotskiánské inspirace, zjména Feuerstein a jeho teorie strukturní kognitivní modifikovatelnosti, 3. Klíčové znaky zprostředkovaného učení : kritéria zprostředkovaného učení, orojevy zprostředkovaného učení v interakci rodič- dítě a učitel-žák, 4. Doplňkové znaky zprostředkovaného učení:popis projevů dítěte v učebních situacícíh a jejich provázanost s přístupem učitele, 5. Užití principů zprostředkovaného učení v pedagogické praxi: konkrétní příklady aplikace principů zprostředkovaného učení ve výuce, 6. Instrumentální obohacování jako příklad aplikace principů zprostředkovaného učení v pedagogické praxi.
Last update: Fibigerová Kateřina, Mgr. et Mgr., Ph.D. (28.02.2024)
Literature - Czech

BLAGG, N. Can we teach intelligence? Lawrence Erlbaum Associates: New Jersey, 1991.

MÁLKOVÁ, G. Zprostředkované učení. Portál: Praha, 2009.

MALKOVÁ, G. Umění zprostředkovaného učení. Togga: Praha, 2008.

FEUERSTEIN, R., FEUERSTEIN, R. S., FALIK, L., & RAND, Y. (2014). Vytváření a zvyšování kognitivní modifikovatelnosti: Feuersteinův program instrumentálního obohacení. Praha: Karolinum.

FEUERSTEIN, R., FALIK, L.H.,  FEUERSTEIN, L.S.  BOHÁC, K. Myslet nahlas - mluvit nahlas. Portál: Praha. 2017.

KREJČOVÁ, L. Žáci potřebují přemýšlet. Portál: Praha, 2013.

VYGOTSKÝ, L. S. Myšlení a řeč. Portál: Praha, 2004. - Kapitoly o zóně nejbližšího vývoje (Vztah učení a vývoje)

Last update: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (09.04.2020)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou k zakončení předmětu je 75% docházka  a odevzdaná seminární práce studenta na zadané téma. 

Last update: Málková Gabriela, doc. PhDr., Ph.D. (02.02.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html