SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Historiography - OPND4D011A
Title: Dějiny historiografie
Guaranteed by: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 60 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
Teacher(s): prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
doc. PhDr. Mgr. Veronika Středová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Iva Beránková (27.01.2020)
Předmět Dějiny historiografie podává ucelený přehled základních epoch ve vývoji oboru do druhé světové války se zvláštním důrazem na historiografii českou. Pozornost je věnována jak klíčovým autorům a jejich dílu, tak také vyvíjejícím se metodám historického výzkumu, změnám postavení dějepisectví mezi dalšími společensko-vědními obory i dalším souvislostem zejména politického a kulturního života. Cílem předmětu je v prvé řadě procvičit a systematizovat dosavadní znalosti o dějinách dějepisectví, jež studenti načerpali v Úvodu do studia dějepisu a v páteřních přednáškách věnovaných českým a obecným dějinám. Studenti zároveň budou vedeni k samostatné práci s historiografickými prameny rozmanitých žánrů a různých původců. Nedílnou součástí výuky budou i diskuse nad pramennými ukázkami a nad odbornými texty věnovanými dějinám dějepisectví, v jejichž rámci se budeme snažit představit strukturu, funkci a argumentaci historiografických textů, pokusit se pochopit historické myšlení. Součástí předmětu je též průběžná interakce/kontrola studia v rámci menších písemných testů a pravidelné řízené diskuse. Témata: 1. Úvodní hodina. Co jsou dějiny dějepisectví, úvahy o smyslu dějepisectví. 2. Otázky periodizace a historického času. Antické dějepisectví. 3. Dějepisectví středověké Evropy. 4. Legendistika a historiografie českých zemí ve středověku. 5. Humanismus a historie. 6. České humanistické dějepisectví. 7. Barokní a erudované dějepisectví. Konfesní historiografie. 8. České barokní dějepisectví. 9. Osvícenské dějepisectví. Lidový dějepis. 10. Dějepisectví období národního obrození a romantismu. František Palacký. 11. Liberální a konzervativní dějepisectví. Německá a česká historiografie v českých zemích. 12. Počátky pozitivismu. Gollova škola. 13. Spor o smysl českých dějin. Československé dějepisectví mezi první a druhou světovou válkou.
Descriptors - Czech
Last update: Kateřina Entnerová, DiS. (31.08.2021)
Příprava na výuku  
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 0 minut
Samostudium literatury (za semestr) 35 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 20 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 0 hodin
   
Plnění předmětu  
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 0 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 30 hodin
Literature - Czech
Last update: PhDr. Iva Beránková (27.01.2020)

Kolektiv autorů, Čítanka k dějinám dějepisectví I–IV, Praha 1983-1990 (skripta FF UK).

BENEŠ Zdeněk, Historický text a historická skutečnost, Praha 1993. ISBN ISSN 0567-8307.

BENEŠ Zdeněk, Historický text a historická kultura, Praha 1995. ISBN 978-80-7184-126-5.

BERGER Stefan – FELDNER Heiko – PASSMORE Kevin (edd.), Jak se píšou dějiny. Teorie a praxe, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2016. ISBN 978-80-7325-398-1.

ČINÁTL Kamil, Dějiny a vyprávění: Palackého Dějiny jako zdroj historické obraznosti národa, Praha 2011. ISBN 978-80-257-0390-8.

HELLER Agnes, A theory of history, Routledge Library Editions: Historiography, Volume 18, London and New York, 1982. ISBN 978-0710090102, 9780710090102.

IGGERS Georg G., Dějepisectví ve 20. století, Praha 2002. ISBN 80-7106-504-8.

MAREK Jaroslav – KUTNAR František, Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví, Praha 2009. ISBN 978-80-7106-402-2.

ŘEPA Milan, Poetika českého dějepisectví, Brno 2006. ISBN 80-7294-189-5.

ŠUSTA Josef, Dějepisectví. Jeho vývoj v oblasti vzdělanosti západní ve středověku a době nové, Praha, nákladem historického klubu, 21946.

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html