SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Drama diversa II - OPND3D022B
Title: Drama diversa II
Guaranteed by: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / 18 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Věra Brožová, Ph.D.
MgA. Jiří Rezek
Teacher(s): PhDr. Věra Brožová, Ph.D.
MgA. Jiří Rezek
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Petr Svoboda (18.10.2021)
Kurs nabízí reflexi zrcadlení společenského, historického a kulturního dění v aktuálním osobním kontextu studentů. Koriguje jejich pedagogické, psychologické a didaktické vzdělání tak, aby akcentoval pozitivní dopady subjektivních teorií na praxi muzejního, galerijního a památkového edukátora. S využitím metod zážitkové a zkušenostní pedagogiky studentům umožní, aby zažili a reflektovali efektivitu působnosti výchovného dramatu. Kurz tak iniciuje progresivní změny, které mohou pozitivně ovlivnit i další profesní rozvoj studentů v oblasti péče o kulturní dědictví. Výuka je proto realizována formou souvislých časových bloků přímo v prostředí vybraných památkových objektů a absolvence kurzu předpokládá aktivní podíl studentů. V rámci kurzu se studenti zapojí do organizace edukačních programů, které mají za cíl, aby návštěvníci odcházeli z památkového objektu s pocitem potřeby participovat na zkvalitnění péče o kulturní dědictví, nebo minimálně s novým pohledem na hodnotu kulturního objektu. Programy mohou cílit také na místní obyvatele (např. žáky zdejší školy, dobrovolníky, seniory) a nabízet jim hlubší identifikaci s památkou.
Descriptors - Czech
Last update: Kateřina Entnerová, DiS. (31.01.2023)
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 20 minut
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu praxe 0 minut
Samostudium literatury (za semestr) 3 hodiny
Práce se studijními materiály (za semestr) 5 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 10 hodin
Plnění předmětu
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 10 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin
Literature - Czech
Last update: PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D. (30.12.2021)

Povinná literatura:

MACHKOVÁ, Eva. Projekty dramatické výchovy, Portál Praha 2012, ISBN 978-80-262-0093-2.

HAVLŮJOVÁ, Hana., INDORVÁ, Martina. a kol., Památky nás baví, 5. NPÚ 2015 ISBN 978-80-905631-6-2.

VALENTA, Josef. Metody a techniky dramatické výchovy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 352 s. ISBN 978-80-247-1865-1.

Doporučená literatura:

ČUNDRLE, Michal et al. Cesta otevřená: sborník textů: [sborník z projektu Rozvoj osobnostních kompetencí. Rokycany: DDM, 2008. 93 s. ISBN 978-80-254-1649-5.

HNÍK, Ondřej. Hravá interpretace v hodinách čtení a literární výchovy: inspirativní materiál pro učitele literární výchovy a studenty učitelství. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 2007. 157 s. ISBN 978-80-7319-067-5.

FULKOVÁ, M., Vše v jednom. Metafora kultury jako textu a jeho intertextová povaha. Výtvarná výchova, 2009, roč. 49, č. 2-3, str. 4- 9. ISSN 1210-369.

FULKOVÁ, M.: Diskurs umění a vzdělávání/, Praha/Jinočany: Nakladatelství H&H, 2008. ISBN 978-80-7319-076-7.

REMSOVÁ, Lenka et al. Výzkumný exkurz do dramatické výchovy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 258 s. ISBN 978-80-210-6651-9.

MARUŠÁK, Radek, KRÁLOVÁ, Olga a RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Dramatická výchova v kurikulu současné školy: využití metod a technik. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 126 s. ISBN 978-80-7367-472-4.

PROVAZNÍK, Jaroslav, ed. Dítě mezi výchovou a uměním - dramatická výchova na přelomu tisíciletí: [příspěvky z konference o dramatické výchově.: Praha, 4.-6. října 2007. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU, 2008. 219 s. ISBN 978-80-903901-2-6.

RODOVÁ, Veronika. Dramatická výchova ve službách dějepisu: vzdělávací potenciál tematické kooperativní výuky. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 179 stran. ISBN 978-80-210-7593-1.

ULRYCHOVÁ, Irina, Švejdová, Hana a Gregorová, Vlasta. Hrajeme si s pohádkami: dramatická výchova v mateřské škole a na 1. stupni základní školy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 120 s. ISBN 80-7178-355-2.

 

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D. (30.12.2021)

Obsah:

1.

Blok I. - Práce s předmětem jako východiskem pro interpretaci místnosti objektu. Předmět a dispozice místnosti jako zdroj příběhu. Příprava bodového textu jako sylabu k interpretaci zadané místnosti. Hra v roli – průvodce po místnosti objektu – výstupy.

2.

Blok II. - Interpretace objektu zámku Červená Lhota. Práce s pověstí. Návrh interpretace místní pověsti. Prezentace interpretace pověsti

3.

Blok III. - Skupinová evaluace vzdělávacích programů určených k zápočtu.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html