SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Art History I - OPND3D013A
Title: Dějiny umění I
Guaranteed by: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Capacity: 25 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Mgr. Ondřej Faktor, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Ondřej Faktor, Ph.D.
Annotation -
Last update: Kateřina Entnerová, DiS. (13.09.2022)
The aim of the course is to help to form a "visually literate" individual who will be able to receive a structured and critical reception of visual information and subsequent work with it. The pension of acquired knowledge should enable the graduate to combine knowledge from the field of visual culture with historiography practice, equip him / her with the basic skills necessary to interpret and criticize sources of visual nature and provide him / her with orientation in an environment where the amount of visual information grows as fast as their manipulation potential. Of course, the fundamentals of visual culture must continue to be based on the classical fundamentals of visual art interpretation. Their need, however, does not lie in the need to know the hermetic and exclusive world of works of art, but in the world that surrounds us in our daily lives.
Descriptors - Czech
Last update: Kateřina Entnerová, DiS. (08.09.2022)
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 15 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu praxe 0 minut
Samostudium literatury (za semestr) 40 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 6 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 10 hodin
 
Plnění předmětu  
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 20 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin
Literature - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Faktor, Ph.D. (02.09.2023)

Povinná literatura:

GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha: Argo, 1997. ISBN 80-7203-143-0

 

Doporučená literatura (zimní semestr):

BELTING Hans, Likeness and Presence: A History of the Image before the Era of Art. Chicago 1994 (nebo pův. vydání v Nj)

BENEŠOVSKÁ, Klára. Deset století architektury. Praha: Správa Pražského hradu, 2001. ISBN 80-86161-34-X.

BLAŽÍČEK Oldřich / KROPÁČEK Jiří, Slovník Památkové péče, Praha 1986

BLAŽÍČEK, Oldřich J. a Jiří KROPÁČEK. Slovník pojmů z dějin umění: názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění. Ilustroval Zdeněk NETOPIL, ilustroval Jaroslav STANĚK. Praha: Odeon, 1991. ISBN 80-207-0246-6.

DVOŘÁK Max, Dějiny umění jako projev ducha, Praha 1936

DVOŘÁK Max, Katechismus památkové péče, Praha 2004

ECO, Umberto. Umění a krása ve středověké estetice. Vyd. 2. Přeložil Zdeněk FRÝBORT. Praha: Argo, 2007. ISBN 978-80-7203-892-3.

FAJT, Jiří, ed. Karel IV., císař z Boží milosti: kultura a umění za vlády Lucemburků 1310-1437. Praha: Academia, 2006. ISBN 80-200-1399-7.

FAJT, Jiří a Markus HÖRSCH, ed. Císař Karel IV.: 1316-2016 : první česko-bavorská zemská výstava. Přeložil Vladimír ČADSKÝ, přeložil Marta EICH. V Praze: Národní galerie, 2017. ISBN 978-80-7035-612-8.

FAKTOR Ondřej, Vejdi poutníče. Kostel sv. Jakuba Většího v Libiši, Neratovice 2019

FAKTOR Ondřej, Tisíc let středověkého umění. Od raně křesťanského umění k pozdní gotice. Ostrava 2020

FOLETTI, Ivan - FRANTOVÁ Zuzana, Mediální revoluce – christianizace Evropy. Ravenna pátého století a jak obrazy mění dějiny. Brno 2021

FOLETTI, Ivan, Martin F. LEŠÁK, Veronika PICHANIČOVÁ a Sabina ROSENBERGOVÁ. Je (středověk) doba temna?: umění, migrace a moc. Brno: Books & Pipes, 2021. Parva convivia². ISBN 978-80-7485-236-7.

GOMBRICH, E. H. Umění a iluze: studie o psychologii obrazového znázorňování. Vydání druhé. Přeložil Miroslava GREGOROVÁ. Praha: Argo, 2019. ISBN 978-80-257-3031-7.

HALL, James. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Přeložil Allan PLZÁK. Praha: Paseka, 2008. ISBN 978-80-7185-902-4.

HEROUT, Jaroslav. Slabikář návštěvníků památek. 4. vyd. Ilustroval Antonín KRYL. V Praze: Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště středních Čech, 2011. ISBN 978-80-86516-40-0.

HEROUT, Jaroslav. Staletí kolem nás: přehled stavebních slohů. Vyd. 5., přeprac. a dopl. Praha: Paseka, 2002. ISBN 80-7185-389-5.

CHADRABA Rudolf / KRÁSA Josef (eds.), Dějiny českého výtvarného umění. Od počátku do konce středověku, I/1, Praha 1984

CHADRABA Rudolf / KRÁSA Josef (eds.), Dějiny českého výtvarného umění. Od počátku do konce středověku, I/2, Praha 1984

CHLUMSKÁ Štěpánka (ed.), Čechy a střední Evropa 1200–1550. Průvodce expozicí sbírky starého umění NG v Praze v Klášteře sv. Anežky České, Praha 2014

KUBÍNOVÁ, Kateřina a Klára BENEŠOVSKÁ, ed. Imago, imagines: výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století. Praha: Academia, 2019. ISBN 978-80-200-3036-8.

LE GOFF, Jacques. Kultura středověké Evropy. Vydání třetí, ve Vyšehradu druhé. Přeložil Josef ČERMÁK. V Praze: Vyšehrad, 2020. Kulturní historie. ISBN 978-80-7601-250-9.

LÍBAL, Dobroslav. Gotická architektura v Čechách a na Moravě. V Praze: Umělecká beseda, 1948. Cesta k umění - průvodce po dějinách národního umění.

MANCOFFOVÁ Debra N., Tajemství ve výtvarném umění. Skryté vzkazy, významy a záhady, Praha 2021

MERHAUTOVÁ, Anežka - TŘEŠTÍK, Dušan - HOBZEK, Josef. Románské umění v Čechách a na Moravě. 2. vyd. Ilustroval Zvonimír DRAGOUN, ilustroval Jaroslava LENCOVÁ. Praha: Odeon, 1984. České dějiny (Odeon).

MIKŠ František, Gombrich – Tajemství obrazu a jazyk umění. Pozvání k dějinám a teorii umění, Brno 2021

MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury. 5. vydání, v Idea servis 4. vydání. V Praze: Idea servis, 2009-. ISBN 978-80-85970-65-4.

PANOFSKY Erwin, Význam ve výtvarném umění, Praha 2013

ROYT, Jan. Středověké malířství v Čechách. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0265-2.

ROYT, Jan. Slovník biblické ikonografie. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-0963-0.

TOMAN, Rolf, ed. Románské umění: architektura, sochařství, malířství. [Praha]: Slovart, 2006. ISBN 80-7209-765-2.

TOMAN Rolf (ed.), Gotika. Architektura, sochařství, malířství, Praha 2000

ULLMANN Ernst, Svět gotické katedrály, Praha 1987ULLMANN, Ernst. Svět gotické katedrály. Praha: Vyšehrad, 1987.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Faktor, Ph.D. (17.09.2022)

Obsah:
1. Od jeskyně do svatyně. Úvod do studia dějin umění.

Historiografie, metodologie. Ikonografie. Vasariho pojetí uměleckého vývoje vs. moderní pojetí historie a historie umění. Funkce vizuál. umění napříč staletími v různých kulturách – význam vizuální kultury jako mocenského i náboženského nástroje i jako záliby. Nejstarší projevy výtvarné kultury v době kamenné. Starověk od nejstarších civilizací po pozdní, resp. křesťanskou antiku.

2.Zrod křesťanské ikonografie jako zrod středověku Funkce výtvarného umění v dlouhém období zvaném středověk. Umění časného křesťanství; umění byzantské říše; tzv. karolinská a otonská renesance, insulární umění a stylizace na hraně abstrakce; rané mnišství; románské umění; umělecké projevy Velké Moravy a raného českého státu

3. Pouť středověkým světem

Středověk nebyl temný, nýbrž pestře barevný a nápaditě členitý. Poutní kostely na cestě do Santiaga a jejich spojitost s románským uměním.

4. Počátky a vrchol gotického slohu coby revoluce v umění.

Gotický sloh představuje doslova přelom v historii umění: přinesl nové konstrukční prvky v architektuře a nový pohled na sochařství a malbu. Nebudou opominuty gotické hrady a města, jejichž zakládání si na našem území pojíme hlavně s vládou posledních Přemyslovců

5. Exkurze do lucemburského století.

6. Vybrané památky z doby vlády Lucemburků v českých zemích ve 14. století

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Faktor, Ph.D. (02.09.2023)

zápočtový test (zimní semestr. Zkouška v letním semestru)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html