SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Didactics of History I - OPND2D102A
Title: Didaktika dějepisu I
Guaranteed by: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.
Is pre-requisite for: OPND2D104A
Annotation -
Last update: PhDr. Iva Beránková (29.10.2019)
Learning outcomes of the course unit The aim of the course is to acquaint students with the field of school didactics of history, to define the objectives of this field and basic orientation in the issues of historical culture. Students become acquainted with current trends and basic concepts in the theory of history didactics (historical consciousness, historical thinking, collective memory). At the same time, students learn through classroom practice and present and confront their knowledge in the course.
Descriptors - Czech
Last update: Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D. (01.10.2020)

Distanční výuka bude zajištěna prostřednictvím platformy google. Pro komunikaci budeme využívat Meet Hangouts, materiály budeme sdílet v prostředí Google disk, kromě toho budeme využívat i mailové komunikace. Studenti dostanou pravidelné linky na MH (specifické pro přednášky a pro jednotlivé semináře) a přístup ke složkám, kde budou materiály k analýze i prostor pro skupinovou práci. Závěrečné kolokvium bude také vedeno v prostředí MH.

Literature -
Last update: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. (13.05.2019)

Čapek, V. Pohledy do počátků dějepisného vyučování v Evropě. In: Učitelské vzdělávání VII. Praha 1973.

David, K. Metodika dějepisného vyučování na školách obecných a občanských, Velké Meziříčí: Šašek, 1923.

Julínek, S. 30 let dějepisné výuky na českých základních školách z hlediska vývoje učebních plánů, učebních osnov a školních učebnic. Příspěvek k dějinám oborové didaktiky v letech 1945 - 1975. In: Sborník prací pedagogické fakulty J.E. Purkyně v Brně. Řada společenských věd. č. 8. Brno UJEP, s. 143 - 161.

Julínek, S. a kol. Základy oborové didaktiky dějepisu, Brno:MU, 2004.

Kovaříková, J. Učebnice dějepisu jako nástroj formování  českého historického povědomí v druhé polovině 19. století, Sborník AUC, Praha 1973.

Kutnar, F., Marek, J, Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. Od počátku národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století, Praha:Lidové noviny,1997.

Lepař, J. O metodách dějepisného vyučování, Praha 1879.

Mejstřík, V. a kol. Metodika dějepisu jako učebního předmětu, Praha: SPN, 1974.

Opatřil, S. Metodika dějepisu. Praha: SPN 1956.

Šlik, V. Z dějin teorie vyučování dějepisu v českých zemích v 19. století, Sborník, Pedagogická fakulta UK, Historie III, Praha 1973.

Teaching methods - Czech
Last update: PhDr. Iva Beránková (16.09.2019)

Přednášky, semináře, referát, náslech výuky, vedení reflektivního deníku, konzultace.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Iva Beránková (16.09.2019)

Sylabus:

Přednášky

Dějiny, minulost, dějepis

Kolektivní paměť/paměti

Didaktika jako předmět

Cíle historického vzdělávání v 21. století

Historická paměť, historické vědomí a škola

Aktéři v dějepise: učitel, žáci, sbor, rodiče

 

Semináře

Minulost, paměť a dějiny z pohledu školního dějepisu

Sociální rámce kolektivní paměti české společnosti

Kritické myšlení a historické myšlení: specifika historického a občanského vzdělávání

Didaktika dějepisu v 21. století: koncepty a modely

Rámcové vzdělávací programy

Kurikulum a skryté kurikulum: teorie a praxe výuky dějepisu

Cíle historického vzdělávání

Struktura vyučovací hodiny – náslech na ZŠ, SŠ

Dějepis a učitelé dějepisu

Žáci a rodiče ve výuce dějepisu

Reflexe zkušeností z náslechu

Reflexe zkušeností z náslechu

Course completion requirements -
Last update: PhDr. Iva Beránková (29.10.2019)


KZ in the form of colloquium, knowledge and ability to apply literature + written analysis of listening.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html