SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Psychology of Cyberspace - OPND1Q130B
Title: Psychologie virtuálního světa
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPNZ1Q017B
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
Pre-requisite : OPND1Q102A
Annotation -
Last update: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (27.10.2019)
The subject Psychology of Cyberspace introduces to a very recent discipline of applied psychology called cyberpsychology. The course aims to connect findings of cyberpsychology with a context of education and leisure activities of contemporary children and adolescents. It focuses on a reflection of trends in the era of digital learning and student’s future teaching career. The subject follows the structure of foreign textbooks and courses with the addition of emerging topic of virtual (game-like) and real-world overlap. This topic is further explored during lectures on gamification of education, digital gaming, entertainment software in education (edutainment, serious gaming), identity development in cyberspace, or controversial topic of internet gaming disorder.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (27.10.2019)

Cíl předmětu

- Orientace a získání širšího přehledu v aktuálních trendech, které se nacházejí v ohnisku zájmu kyberpsychologie, a jejich propojení se současným školním prostředím

- Rozvoj sebereflexe studentů v oblasti užívání digitálních technologií a nových médií

- Představení motivace, úskalí a pozitivních vlivů interakce mládeže s počítačem mediovaným prostředím

- Seznámení s koncepcí herních virtuálních prostředí a jejich vzrůstajícího přesahu do vzdělávacího procesu i mimoškolních aktivit (tzv. gamifikace)

- Dekonstrukce zažitých mýtů

Literature - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (27.10.2019)

Používané učebnice a základní zdroje

Connolly, I., Palmer, M., Barton, H., & Kirwan, G. (2016). An introduction to cyberpsychology. London: Routledge Taylor & Francis Group.

Whitty, M. T., & Young, G. (2017). Cyberpsychology: The study of individuals, society and digital technologies. Chichester: Wiley.

Selwyn, N. (2017). Education and Technology: key issues and debates. London: Bloomsbury Academic.

 

Doplňující zdroje

Kowert, R., & Quandt, T. (2016). The video game debat: unravelling the physical, social, and psychological effects of digital games. New York, NY: Routledge.

Livingstone, S. (2009). Children and the internet: great expectations, challenging realities. Cambridge: Polity Press.

Madigan, J. (2016). Getting gamers: the psychology of video games and their impact on the people who play them. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield.

Yee, N. (2014). The proteus paradox: how online games and virtual worlds change us and how they don't. New Haven, CT: Yale University Press.

Blinka, L., Škařupová, K., Ševčíková, A., Licehammerová, Š., Vondráčková, P. (2015). Online závislosti. Praha: Grada Publishing.

Černá, A., Dědková, L., Macháčková, H., Ševčíková, A., & Šmahel, D. (2013). Kyberšikana: průvodce novým fenoménem. Praha: Grada Publishing.

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (27.10.2019)

Kurz se skládá z přednáškové a seminární části. Obsahem přednáškové části je posytnutí nutné teorie k jednotlivým tématům. Navazující seminární část sestává z dokumentů, videí, krátkých přednášek zahraničních autorů, zpracování odpovědí na otázky a následnou společnou diskusi/reflexi. Seminární část dbá na osobní zhodnocení a pochopení užívání digitálních technologií, často se snahou zprostředkovat netradiční náhledy a narušit některé jednoduché stereotypy.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (27.10.2019)

Obsah kurzu

1. Úvod do kyberpsychologie: definice a předmět výzkumu; základní pojmy: kyberprostor a jeho psychologické charakteristiky, virtuální svět, virtualita vs. realita vs. augmentovaná realita, systém, HCI (human computer interaction) a CME (computer mediated environments), zkoumaná témata

2. Psychologické změny uvnitř kybeprostoru: charakteristika vlivů a dopadů na kognici, emoce a chování; flow fenomén; shrnutí specifik a přínosu „pobytu“ v kyberprostoru pro vývoj a výchovu

3. Počítačem mediovaná komunikace a sociální interakce online: sociální sítě, aplikace, fóra, blogy, youtube kanály, videohry, vytváření skupin a jejich dynamika; hierarchie a skupinová koheze, virtuální socializace

4. Online identita: online persona v kontextu „offline“ osobnosti; intimita a anonymita; utváření online vztahů

5. Děti, dospívající a virtuální světy: koncept „digital natives“; specifika vlivu ICT na současné i minulé generace; demografické informace o uživatelích; druhy komunit a jejich produktivita; zhodnocení dopadů na výukový proces

6. Online vzdělávání a učení prostřednictvím digitálních technologií: vzdělávací simulace, edutainment a e-learning: vysvětlení pojmů, digitální gramotnost; učební styly v kontextu stylů herních, zhodnocení odlišností a dopadů na efektivitu výuky

7. Učitelé a (digitální) technologie: diskuse o roli učitele v digitálním věku

8. Vztahy online: přátelství, partnerské vztahy, sexuální chování online

10. Kontroverzní témata okolo digitálních technologií: agresivita, závislost, kyberšikana, obtěžování, kyberzločin; technologie a generační střet; výchovná doporučení

11. Soukromí online

12. Gamifikace, volný čas a zábava: videohry, platformy, žánry; motivace hráčů; vliv na školní prospěch a dovednosti; „gamifikace“ školství

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (27.10.2019)

První podmínkou zakončení předmětu je prezence a aktivní podílení se na seminářích. V rámci semestru jsou povoleny čtyři absence.

Druhou podmínkou je zpracování pravidelně zadávaných úkolů odevzdávaných skrz Moodle UK, na základě čehož bude udělen klasifikovaný zápočet.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html