SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
World literature I. - OPNC2L107A
Title: Světová literatura I
Guaranteed by: Katedra české literatury (41-KCL)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 0/1, C [HT]
Capacity: winter:unknown / 5 (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D.
Is pre-requisite for: OPNC2L112A, OENLL1702, OENLL1702Z
Annotation -
Last update: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. (20.05.2019)
Individual seminars take place over a specific text. Their aim is to strengthen the orientation of students in literary history in the European and world context, and then their interpretative and critical abilities. Within the three-semester course "World Literature I to III", students will learn the canonical texts of our civilization from the Middle Ages to the twentieth century. World Literature I deals with the period from the Middle Ages to the end of the 18th century.
Literature - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (09.02.2021)

 

Literatura:

 

Aristoteles: Poetika. Přeložil Milan Mráz. Praha: Svoboda, 1996.

 

Auerbach, Erich: „Jmenování Rolanda velitelem“. In Týž, Mimesis. Přeložili Miloslav Žilina, Rio Preisner, Vladimír Kafka. Praha: Mladá fronta, 1968, s. 86 –109.

 

Bédier, Joseph: Román o Tristanovi a Isoldě. Přeložila Eva Musilová. Praha: SNKLU, 1959. Praha: NLN, 1996.

 

Cervantes, Miguel de: Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. Přeložil Zdeněk Šmíd. Přeložil Václav Černý.

 

Černý, Václav: „Cervantes a jeho Don Quijote“. In Týž, Tvorba a osobnost II. Praha: Odeon, 1993, s. 19–33.

 

Černý, Václav: Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti 2. Jinočany: HaH 1998, s. 262 –263; s. 271–277.

 

Dante Alighieri: Božská komedie. Přeložil O. F. Babler. Doslov a komentář napsal Zdeněk Kalista. Praha: SNKLU, 1965.

 

Dante Alighieri: Peklo. Přeložil rozměrem originálu, ale bez veršů Karel Vrátný. Praha: 1929.

 

Duby, Georges: Věk katedrál. Umění a společnost 980–1420. Praha: Argo, 2002, především s. 102–132.

 

Eliot, Thomas Stearns: „Hamlet a jeho problémy“. In Týž, Křesťan kritik básník. Přeložili Martin Hilský, Petr Onufer a Martin Pokorný. Praha: Argo, 2019, s. 21–25.

 

Machiavelli, Niccolò: Mandragora. Přeložil Jaroslav Pokorný. Praha: Artur, 2019.

 

Petrarca, Francesco: Sto sonetů Lauře. Přeložil Václav Renč. Praha: Vyšehrad, 2015.

 

Pico della Mirandola, Giovanni. O důstojnosti člověka = De dignitate hominis. Překlad David Sanetrník. Praha: OIKOYMENH, 2005.

 

Píseň o Nibelunzích. Nářek nad hrdiny Písně. Překlad Jindřich Pokorný. Doslov Pavel Trost. Praha: Odeon, 1989.

 

Píseň o Rolandovi. Přeložil Jiří Pelán. Praha: Odeon, 1987.

 

Quevedo y Villegas, Francisco de: Život rošťáka. In: Tři španělské pikareskní romány. Praha: Odeon, 1980.

 

Racine, Jean. Faidra. Přeložil Gustav Francl. Praha: Orbis, 1960.

 

Růže ran: z německé lyriky XVII. věku. Překlad Erik Adolf Saudek. Doslov Vojtěch Jirát. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959.

 

Shakespeare, William: Hamlet. Přeložil J. V. Sládek. Přeložil Erik Adolf Saudek. Přeložil Martin Hilský. Přeložil Jiří Josek.

 

Spitzer, Leo: „K jazykové interpretaci slovesných uměleckých děl“. In Stylistické studie z románských literatur. Překlad Jiří Pelán a Jiří Stromšík. Praha: Triáda, 2010, především s. 44–48.

 

Stromšík, Jiří: „Grimmelshausen a barokní literatura“. In Týž, Od Grimmelshausena k Dürrenmattovi: kapitoly z německé literatury. Jinočany: H & H, 1994, s. 9–18.

 

Villon, François: Básně. Přeložil Otokar Fischer.

 

Vzdálený slavíkův zpěv. Upořádal a doprovodnými texty opatřil Václav Černý. Praha. SNKLU, 1963.

 

 

 

Doporučená literatura:

 

Alewyn, Richard: „Gestalt als Gehalt: Der Roman des Barocks“. In Týž, Probleme und Gestalten. Frankfurt: Suhrkamp, 1982, s. 117–132.

 

Auerbach, Erich: „Dvorský rytíř“. In Týž, Mimesis. Přeložili Miloslav Žilina, Rio Preisner, Vladimír Kafka. Praha: Mladá fronta, 1968, s. 110–127.

 

Auerbach, Erich: „Začarovaná Dulcinea“. In Týž, Mimesis. Přeložili Miloslav Žilina, Rio Preisner, Vladimír Kafka. Praha: Mladá fronta, 1968, s. 298–319.

 

Béowulf. Překlad Jan Čermák. 2., upravené a rozšířené vydání. Praha: Jitro, 2020.

 

Boccaccio, Giovanni. Dekameron. Překlad Radovan Krátký. Praha: SNKLU, 1965.

 

Cellini, Benvenuto: Vlastní životopis. Přeložili Josef Mach a Adolf Felix.

 

Černý, Václav: „Don Quijote a quijotismus“. In: Tvorba a osobnost II. Praha: Odeon, 1993, s. 436 – 447.

 

Černý, Václav: „Neproslovený pozdrav“. In Tvorba a osobnost II. Praha: Odeon, 1993, s. 194–200. [Také ke Quijotovi.]

 

Černý, Václav – Pelán, Jiří: Italská renesanční literatura, I–II. Praha: Karolinum, 2020.

 

Edda. Přeložil Ladislav Heger. Praha: Argo, 2004.

 

Hvězda v noci, duha ve dne. Přeložili Jiří Pelán a Jiří Stromšík. Zblov: Opus, 2015. [Antologie evropské barokní poezie.]

 

Chrétien de Troyes: Cligès. Přeložil Jiří Konůpek. Praha: Odeon, 1967.

 

Italské renesanční novely. Přeložil Adolf Felix. Praha: Odeon, 1967.

 

Kalevala. Přeložil Josef Holeček. Praha: Odeon, 1980.

 

Kéž hoří popel můj: z poezie evropského baroka. Přeložil Václav Černý a kolektiv. Praha: Mladá fronta, 1967.

 

Konůpek, Jiří: „Chrétien de Troyes a počátky evropského románu“. In Cligès. Praha: Odeon, 1967, s. 7–26.

 

Kučera, Jan Pavel. Molière: moralista a posměváček. Praha: Paseka, 2006.

 

Lehár, Jan: Česká středověká lyrika. Praha: Vyšehrad, 1990. [Viz především kap. „Kurtoazní lyrika“, s. 81nn.]

 

Molière: Lakomec; Misantrop; Tartuffe. Přeložili Erik A. Saudek, J. Z. Novák, František Vrba Praha: Mladá fronta, 1966.

 

Pelán, Jiří: „Francouzská hrdinská epika a Píseň o Rolandovi“. In Píseň o Rolandovi. Praha: Odeon, 1987, s. 209–229. Nebo in Týž, Kapitoly z francouzské a italské literatury. Praha: Torst, 2000, s. 7–34.

 

Pelán, Jiří: „Klasicismus – geneze a vývoj“. In: Tureček, Dalibor a kol. Český a slovenský literární klasicismus: synopticko-pulzační model kulturního jevu. Brno: Host, 2017, s 15–76.

 

Píseň o Cidovi. Překlad Miloslav Uličný. Praha: Práce, 1994.

 

Putování za Svatým Grálem. Přeložil Jiří Pelán. Praha: Triáda, 2006

 

Rabelais, François: Gargantua a Pantagruel. Přeložili Karel Šafář a Jihočeská Theléma. 2 sv. Praha: SNKLU, 1962.

 

Rudel, Jaufres: Vzdálená láska. Přeložil a doslovem opatřil Jiří Pelán. Zblov: Opus, 2013.

 

Rytířské srdce majíce. Praha: Odeon 1984. [Artušovská látka se v české literatuře objevuje jen v anonymním Tandariášovi a Floribelle, tato česká verze látky je ze 14. stol. a vznikla podle málo významné něm. předlohy.]

 

Shakespeare, William: Bouře. Přeložil J. V. Sládek. Přeložil Martin Hilský.

 

Shakespeare, William: Sonety. Přeložil Martin Hilský.

 

Spitzer, Leo: „Vzdálená láska Jaufrého Rudela a smysl trobadorské poezie“. In Stylistické studie z románských literatur. Překlad Jiří Pelán a Jiří Stromšík. Praha: Triáda, 2010, s. 93–145.

 

Wolfram von Eschenbach: Parzival. Přeložil Jindřich Pokorný. Praha: Aula, 2000.

 

 

 

Jednotliví autoři a literárněhistorický kontext:

Černý, Václav: Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti I. Jinočany: HaH, 1996.

Černý, Václav: Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti II. Jinočany: HaH, 1998.

Černý, Václav: Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti III. Jinočany: HaH, 2005.

Černý, Václav: Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti IV. Praha: Academia, 2009.

Macura, Vladimír a kol.: Slovník světových literárních děl. Praha: Odeon, 1988.

Slovníky spisovatelů národníchliteratur (vycházely v Odeonu a nově v nakl. Libri; obsahují přehledové předmluvy)

Přehledové publikace k dějinám jednotlivých národních literatur:

česká – Holý, Janáčková, Lehár, Stich: Česká literatura od počátků k dnešku. Praha: NLN, 2008.

německá – Bahr (ed.): Dějiny něm. literatury, I–III. Praha: Karolinum, 2005–2007.

francouzská – Kopal: Dějiny fr. literatury. Praha: Melantrich, 1949.

ruská – Svatoň: Proměny dávných příběhů. O poetice ruské prózy. Pardubice: Marie Mlejnková, 2004. Honzík: Dvě století ruské literatury. Praha: Torst, 2000.

anglická – Craig (ed.): Dějiny angl. literatury, I–II. Praha: SNKLU, 1963.

 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (08.03.2021)

 

datum

Téma

Programové teze

texty

samostudium

Středověký hrdinský epos (chansons de geste)

Kontext starých hrdinských skladeb – obl. románská vs. germánská. Vazba textů na mytologii, legendu a dějinné události. Různost dochovaných rukopisů a existence cyklů.

Píseň o Rolandovi (+ E. Auerbach)

1.3

 

Lyrika od trobadorů k Villonovi

Kurtoazní inspirace v proměnách. Trobadorský rejstřík a formy. Stilnovismus.

J. Rudel, F. Pertrarca, F. Villon (+ L. Spitzer)

12. 4.

Dvorský román. Cervantesův Don Quijote

Látky (matières). Vývoj žánru a jeho reinterpretace u Cervantese.

Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha (+ V. Černý)

26. 4.

Renesance?

Svět jako řád (katedrála, mystika). Promýšlení tělesnosti a duše, prožitek lapenosti ve smyslovém světě a v hříchu, perspektiva věčnosti a otázka lidské svobody.

Dante: BK (Peklo, Ráj), G. Boccaccio: Dekameron, G. Pico: O důstojnosti člověka (+ G. Duby)

10. 5.

Renesance!

Inspirace komicko-realistická a zdůraznění individuální jedinečnosti. Otázka poznání, jeho možností a limitů (středověká scholastika, sumy, Tomáš Akvinský).

N. Machiavelli: Mandragora, B. Cellini: Vlastní životopis, F. Rabelais: Gargantua a Pantagruel (+ L. Spitzer)

samostudium

Shakespeare

Rozpětí dramat mezi tragikou a komikou, barokním stylem a bezprostředností promluvy atd. Tradice překládání S-a u nás od J. V. Sládka k Hilskému a Joskovi.

Hamlet (+ T. S. Eliot)

       
       

 

 

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (09.02.2021)

Počet možností získat zápočet: 2.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html