SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Didactics of Czech Language for Pupils with Specific Educational Needs - OPNC2C116B
Title: Didaktika českého jazyka pro žáky s SVP
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / 27 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Incompatibility : OPNC2C117B
N//Is incompatible with: OPNC2C117B
Annotation -
Last update: Mgr. Klára Eliášková (31.01.2019)
The subject deals with didactics of Czech language for pupils with specific educational needs.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (31.01.2020)

Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou jazykového vyučování a slohu u žáků se SVP integrovaných v hlavním vzdělávacím proudu (především u žáků se zrakovým postižením, specifickými vývojovými poruchami školních dovedností, poruchou autistického spektra a kombinovaným postižením více vadami) a prohloubit tak jejich orientaci v oboru didaktiky ČJ.

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (31.01.2020)

Literatura

Eliášková, K. Výuka českého jazyka na středních školách u žáků se zrakovým postižením. Praha : Nakladatelství PedF UK : Praha, 2017.

Jucovičová, D., Žáčková, H. Specifické poruchy učení na 2. stupni základních škol. Praha : D&H, 2007.

Hlebová, B. Vybrané kapitoly zo špeciálnej didaktiky predmetov (pre učiteĺov žiakov s mentálnym postihnutím). Prešov : Vydavatelstvo Prešovskej univerzity, 2016.

Kolektiv autorů. Praktické metodické postupy při edukaci dětí a žáků s PAS. Brno: ZŠ Brno, Štolcova, 2014.

Kratochvílová, J. a kol. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách. Praha : NÚV, 2012.

Pišlová, S. Jazykové hry. Praha : Fortuna, 2010.

odborné časopisy - např. Didaktické studie, Speciální pedagogika aj.

Časopisecké příspěvky:

Pišlová, Simona. (2012). Pomůcky pro všechny děti aneb Radujme se při češtině. In Speciální pedagogika, 22(3), s. 241–247.

Eliášková, K. (2017). Využití 3D modelů ve slohové výuce žáků se zrakovým postižením. In Didaktické studie, 9(1), s. 67–71.

Elišková, K. (2018). K výuce českého jazyka u žáků s kombinovaným postižením. In Didaktické studie 10(1), s. 135–144.

Doporučené internetové zdroje:

Katalog podpůrných opatření (http://katalogpo.upol.cz/)

Maturita bez handicapu: Podrobná charakteristika uzpůsobení podmínek. Nová maturita [online]. Praha, 50 s. Dostupné z: http://www.novamaturita.cz/maturita-bez-handicapu-1404033473.html

Plány IVP a PLPP: Šablony formulářů ke stažení. Metodický portál RVP [online]. Dostupné z: https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10466

 

V semináři může být zadávána ke studiu další či alternativní studijní literatura.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (31.01.2020)

Okruhy:

Aktuální didaktické problémy jazykové výuky u žáků se SVP (průběžně ve všech seminářích)

25.2.    Cíl a obsah integrované výuky ČJ, odborná literatura a platné kurikulární materiály, žák se specifickými vývojovými poruchami školních dovedností v hodině ČJ (modifikované metody, speciálně didaktické pomůcky, metodická doporučení pro výuku ČJ apod.)

11.3.    Žák s PAS a kombinovaným postižením více vadami v hodině ČJ, popř. žák se zrakovým postižením v hodině ČJ (modifikované vyučovací metody, speciálně didaktické pomůcky, metodická doporučení pro výuku ČJ apod.)

6.5.      Prezentace zápočtových úkolů a následná diskuse

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (31.01.2020)

Požadavky k zápočtu

  1. Aktivní účast podle pokynů vyučující - vzhledem k nízkému počtu seminářů není povolena žádná absence.
  2. Prezentace zadaného zápočtového úkolu (kritické posouzení současných kurikulárních materiálů z českého jazyka s ohledem na žáka se SVP) na semináři - po dohodě kdykoli v průběhu semestru, nejpozději na posledním semináři.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html