SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Czech Language Situation and Language Culture - OPNC2C114A
Title: Česká jazyková situace a jazyková kultura
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
Is interchangeable with: OKNC2C114A
Annotation -
Last update: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (08.01.2022)
The course aims at (a) the current language situation in the Czech Republic and its communication-relevant stratification, and (b) the major milestones in the last hundred years’ theories of language correctness, language culture and literary language in the Czech linguistics.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (08.01.2022)

Cílem předmětu je pro budoucího učitele českého jazyka naučit se v návaznosti na dosavadní studium komplexně a se znalostí lingvistické tradice přistupovat k jazykové realitě v ČR a všestranně a kriticky ji dokázat vyhodnocovat.

Descriptors - Czech
Last update: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (08.01.2022)

Moodlová podoba paralelky doc. Adama je na adrese: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7264.

 

Vyučování v paralelce dr. Sojky bude v případě nutnosti distanční výuky probíhat prostřednictvím aplikace MS Teams, a to na univerzitní doméně (@cuni.cz; nikoli na doméně @pedf.cuni.cz). Tým nese název Česká jazyková situace a jazyková kultura (kód týmu d4xqlo0).

Odkaz na pravidelnou výuku v MS Teams (pondělí 18.05-19.35):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4ba9dfca562c470bad81e32df428cba8%40thread.tacv2/1613420891036?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%222ba4e05c-9750-48dd-b52c-45841a801c91%22%7d

 

Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (08.01.2022)

KARLÍK, P.; NEKULA, M.; PLESKALOVÁ, J. (ed.). Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016.

BENEŠ, M. Jak a proč sociologizovat pohled na jazykovou kulturu. Naše řeč, 2016, roč. 99, s. 227–242.

BLÁHA, O. Funkční stratifikace češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009.

BOGOCZOVÁ, I. Čeština na Těšínsku: hledání prostředku běžné mluvenosti. In: Současná jazyková situace na Moravě a ve Slezsku. 2019, s. 72-82. 

CVRČEK, V. Koncept minimální intervence. Slovo a slovesnost, 2008, roč. 69, s. 284–292.

DANEŠ, F. K dvěma základním otázkám kodifikace. In Kultura a struktura českého jazyka. Praha: Karolinum, 2009 [1977], s. 72–82.

DANEŠ, F. Celková situace. In DANEŠ, F. a kol. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, 1997, s. 12–18.

ERTL, V. Řeč a gramatika. In Dobrý autor. Výbor z jazykovědného díla. Praha: Akropolis, 2011 [1927], s. 111–117.

HALLER, J. Problém jazykové správnosti I. In Dar jazyka. Praha: Herrmann a synové, 2007 [1930], s. 11–30.

HAUSENBLAS, K. Kultura jazykového komunikování. In Aktuální otázky jazykové kultury v socialistické společnosti. Praha: Academia, 1979, s. 122–131.

HAUSENBLAS, O. Nevšednost a formálnost jako podstatné rysy spisovné češtiny. Naše řeč, 1993, roč. 76, s. 72–74.

HAVRÁNEK, B.; WEINGART, M. Obecné zásady pro kulturu jazyka; MATHESIUS, V. O požadavku stability ve spisovném jazyce. In Spisovná čeština a jazyková kultura. Praha: Melantrich, 1932, s. 245–258; 14–31.

HOMOLÁČ, J.; MRÁZKOVÁ, K. K stylistickému hodnocení jazykových prostředků, zvláště lexikálních. Slovo a slovesnost, 2014, roč. 75, č. 1, s. 3–38.

KRAUS, J. et al. Současný stav a vývojové perspektivy kodifikace spisovné češtiny. Slovo a slovesnost, 1981, roč. 42, s. 228–238.

MAREŠ, P. Spisovnost a nespisovnost, formálnost a neformálnost. In: Přednášky z XLVI. běhu LŠSS. Praha: FF UK, 2003, s. 99–101.

NEKVAPIL, J.; SLOBODA, M.; WAGNER, P. Mnohojazyčnost v České republice:  Základní informace / Multilingualism in the Czech Republic: Basic Information. Praha:  Nakladatelství Lidové noviny, 2009.

NEKVAPIL, J.; SHERMAN, T. Jazykový management a teorie jazykového managementu: úvodní poznámky. Slovo a slovesnost, 2014, roč. 75, s. 245–254.

STARÝ, Z. Jazykověda a teorie jazykové kultury. In JANČÁKOVÁ, J.; KOMÁREK, M.; ULIČNÝ, O. (ed.). Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. Praha: FF UK, 1995, s. 60–65.

SVOBODOVÁ, J. Variantnost v češtině a její vnímání. In: Současná jazyková situace na Moravě a ve Slezsku. 2019, s. 36-48. 

ULIČNÝ, O. Otázky kodifikace normy slovanských spisovných jazyků v postkomunistickém období. In Jazyk – jazykověda – komunikace. Slavica Pragensia XXXVIII. Praha: Karolinum, 2006 [1998], s. 47–52.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (08.01.2022)

Česká jazyková situace: jazyky v ČR, variety češtiny, jazykové společenství, jazykové právo.

Jazykové chování, kultura jazykové komunikace.

Normy komunikační, stylové, jazykové.

Spisovná čeština, její norma a kodifikace.

Principy regulace jazyka a jejich uplatňování v ČR.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (14.01.2022)

Aktivní práce v semináři, plnění průběžně zadávaných úkolů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html