SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Primatology - OPNB4B036B
Title: Primatology
Guaranteed by: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 0/1, MC [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Teacher(s): doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Annotation -
Last update: doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. (30.09.2019)
The main objective of the course is to acquaint with basic Primatologie features of the order Primates of the suborders Prosimii and Anthropoidea and. Special attention is devoted to the great apes, both biology including comparisons with humans, also, Etology, ecology and social structure and the genetic and biochemical similarities with humans. The emphasis is on the acquisition of knowledge about behavior, social structure and ecology of individual species. It also discusses the differences in behavior between the wild wild apes and apes in captivity and the possibility of reintroduction of each species into the wild. Workshops are using the professionally commented videos life of specific groups of primates in the wild or in captivity, their ecology and social structure. An integral part of seminars and video analysis is understanding the importance of primates in terms of Didactics of biology as a documentation and literature commonly available model a group of mammals that allows you to demonstrate how biology and behavior and ecology of large and medium-sized mammals.
Descriptors
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (17.01.2023)

Primatology bude 6 základních presenčních přednášek. Všechny materiály budou v MsTeams –  Tým Primatology základní informace přednášky a filmy- dále pak https://sites.google.com/view/primatology/home literatura a také presentace.  Bude zadáno 5 úkolů s využitím přednášek plus analýza filmů – studenti budou průběžně podle pokynů vyučujícího odevzdávat  v MsTeams: Význam primátů v jihoamerických pralesech – ekologie primátů – filmy Mezi chápany, Bratranci; Chování opic – filmy Bitvy Statečného srdce, Sněžné opice, Mláďata pozor – Přednášky 8 a 9; Chování lidoopů – filmy Šimpanzi, Podivuhodná zvířata – Lidoopi,  – Přednášky 8 a 9; Sociální struktura opic a lidoopů – filmy Bitvy Statečného srdce, Mláďata pozor, Sněžné opice, Šimpanzi, Podivuhodná zvířata – Lidoopi – Přednáška 9;Psychologie a kognitivní schopnosti primátů – filmy My chytří primáti 1, 2, 3, Přednášky 6-9. Ke každému tématu by měl student projít alespoň jeden anglicky psaný článek nebo kapitolu v knize související s tématem.

Primatology will give 6 basic presenation lectures. All materials will be in MsTeams - Primatology team basic information lectures and movies- then https://sites.google.com/view/primatology/home literature and also presentations. There will be 5 assignments using the lectures plus analysis of the films - students will continuously submit in MsTeams as directed by the instructor: The importance of primates in the South American rainforests - Primate Ecology - the films Among the Chaps, Cousins; Ape Behavior - the films Braveheart Battles, Snow Monkeys, Caution Cubs - Lectures 8 and 9; Great Apes Behavior - the films Chimpanzees, Strange Animals - Lidoopi, - Lectures 8 and 9; Social Structure of Apes and Great Apes - films Braveheart Battles, Cubs Beware, Snow Apes, Chimpanzees, Strange Animals - Lidoopi - Lecture 9;Psychology and Cognitive Abilities of Primates - films We Clever Primates 1, 2, 3, Lectures 6-9. For each topic, the student should review at least one English-language article or book chapter related to the topic.

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (27.08.2019)

Vančata V. 2003: Primatologie, Díl. 1 Evoluce, ekologie a chování primátů - Prosimii a Platyrrhina. Universita Karlova Nakladatelství Pedagogické fakulty UK, Praha.
Vančata V. 2003: Primatologie, Díl. 2 Catarrhina - opice a lidoopi. Universita Karlova ? Nakladatelství Pedagogické fakulty UK, Praha.
Vančata,V., 2012. Paleoantropologie a evoluční antropologie. Praha: Nakladatelství PedF UK v Praze.
Vančata V., Vančatová M. 2007. Sexuální chování primátů a jeho význam pro vznik sexuality v evoluci hominidů In. Jaroslav Malina a kol - Kruh prstenu – Světové dějiny sexuality, erotiky a lásky od počátků do současnoti, Díl 1., str 19 - 72. Akademické nakladatelství CERM, Brno. ISBN 978-80-7204-494-8. 1150 pp.

Fleagle J. G., 2008: Primate Adaptation and Evolution (3rd ed.). Academic Press, Inc., London.de Waal Frans B.M., 1996: Conflict as negotiation. In: W.C. McGrew; L.F. Marchant; T. Nishida (eds.). Great Ape Societies, pp. 159-172. Cambridge, Cambridge University Press.
de Wahl, Frans B.M. 1991: Peacemaking among Primates. London: Penguins Books.
de Wahl F., (ed.) 2001: Tree of Origin. What Primate Behaviour Can Tell Us about Human social Evolution. Harvard University Press, Cambridge and London.
McGrew W. C. 1992: Chimpanzee Material Culture: Implications for Human Evolution. Cambridge University Press, Cambridge
Wrangham R. W., McGrew W. C., de Waal F. B. M. and Heltne P. G. (eds.), 1994: Chimpanzee Cultures. Harvard University Press, Cambridge, Mass.

Requirements to the exam
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (17.01.2023)

Splnění povinností, předložení 5 prací v MsTeams, které budou jednotlivě klasifikovány i s přihlédnutím k prostudované anglické literatuře.

Completion of the requirements, submission of 5 papers in MsTeams, which will be individually classified taking into account the English literature studied.

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (17.01.2023)

1) Primates - úvod do primatologie, definice primáta jako představitele řádu Primates i jednotlivých základních typů primátů, základy pojmy a terminologie taxonomie a ekologie primátů, biogeografie řádu Primates, Strepsirhina a Haplorhina, nižší (Prosimii) a vyšší primáti (Anthropoidea)

2) Teoretické aspekty fylogeneze primátů jako skupiny savců - teorie makroevolučních a mikroevolučních procesů, adaptivní strategie primátů - Prosimii a Anthropoidea, adaptivní a exaptivní radiace, životní formy, speciace a evoluční a fylogenetická systematika primátů

3) Prosimii - taxonomie, rozšíření a ekologie; Afričtí a asijští Prosimii - Galagonidae a Lorisidae - systematika, rozšíření, sociální struktura a ekologie

4) Madagaskarské poloopice - Lemuroidea - systematika, rozšíření, sociální struktura a ekologie, systematické postavení makiů a ksukola, základní životní formy lemurovitých a jejich adaptivní radiace, změny v biogeografii Madagasrských poloopic a jejich lidské ekologii

5) Platyrrhina - opice Nového světa - Callithricidae, Cebidae a Atelidae - základní definice a systematika jednotlivých skupin, biogeografie a ekologie, drápkaté opice a mirikiny - starobylé nebo specializované skupiny ? Jsou malpy ?šimpanzi? jiřní Ameriky?

6) Catarrhina - primáti Starého světa - opice a lidoopi - základní definice a systematika jednotlivých skupin, biogeografie a ekologie, základní adaptace, lokomoce, velikost těla a sociální struktura

7) Cercopithecoidea - opice Starého světa - kočkodanovití (Cercopithecidae) a hulmanovití (Colobidae) - základní definice a systematika jednotlivých skupin, biogeografie a ekologie, základní adaptace; kočkodanovití (Cercopithecidae) - paviánovití, kočkodani a makakové - systematika jednotlivých skupin, biogeografie a ekologie, sociální struktura, základní adaptace a specializace

8) Hulmanovití (Colobidae) - guerézy a hulmani - systematika jednotlivých skupin, biogeografie a ekologie, sociální struktura, základní adaptace a specializace hulmanovitých opic

9) Hominoidea - giboni - malí lidoopi (Hylobatidae), pongidé - velcí lidoopi (Ponginae, Paninae) a hominidé (Homininae) - základní definice a systematika jednotlivých skupin, biogeografie a ekologie, základní adaptace, afričtí a asijští pongidae jedna nebo dvě skupiny?; Gibonovití (Hylobatidae) - giboni a siamangové - systematika s genetické zvláštnosti gibonů, biogeografie a ekologie, sociální struktura, základní adaptace a specializace opic, giboni a orangutani

10) Velcí lidoopi - systematika - Pongo, Gorilla a Pan - druhy a poddruhy velkých lidoopů, biogeografie a ekologie, sociální struktura, základní adaptace a specializace jednotlivých druhů, Pan troglodytes a Pan paniscus - rozdíly a podobnosti, systematika velkých lidoopů

11) Morfologie - velikost těla primátů a jeho adaptivní význam, sexuální dimorfismus, potravní adaptace - zuby a čelistí, vnitřní orgány, adaptace lebky, mozku a smyslových orgánů, adaptace lokomočního aparátu, lokomoce a chování - základní typy lokomoce - kvadrupedalismus a antipronográní lokomoce, lokomoce lidoopů a lidí, adaptivní význam lokomoce, chování jako adaptivní a sociální mechanismus, základní behaviorální adaptace, sexuální rozdíly v chování

12) Ekologie, reprodukce a sociální struktura - definice ekologických nik pro jednotlivé skupiny primátů (poloopice, Opice Nového a Starého světa, lidoopi), reprodukční strategie a sociální struktura, sociální struktura a chování, behaviorální ekologie primátů

13) Ontogeneze a životní historie (life histories) primátů - komplexní chápání ontogeneze primátů, ontogeneze primátů jako adaptivní mechanismus, heterochronie a allometrie, rychlost růstu a regulace růstu u primátů, chování, morfologie, hormony a mechanismy růstu, sexuální dimorfismus a sexuální diferenciace, adaptace na populační úrovni a ve společenstvech primátů.

1) Primates - introduction to primatology, definition of the primate as a representative of the order Primates and the basic types of primates, basic concepts and terminology of primate taxonomy and ecology, biogeography of the order Primates, Strepsirhina and Haplorhina, lower (Prosimii) and higher primates (Anthropoidea)

2) Theoretical aspects of phylogeny of primates as a mammalian group - theory of macroevolutionary and microevolutionary processes, adaptive strategies of primates - Prosimii and Anthropoidea, adaptive and exaptive radiation, life forms, speciation and evolutionary and phylogenetic systematics of primates

3) Prosimii - taxonomy, distribution and ecology; African and Asian Prosimii - Galagonidae and Lorisidae - systematics, distribution, social structure and ecology

4) Madagascar's Hemiptera - Lemuroidea - systematics, distribution, social structure and ecology; systematic position of maki and xucolus; basic life forms of lemuroids and their adaptive radiation; changes in the biogeography of Madagascar's Hemiptera and their human ecology

5) Platyrrhina - New World monkeys - Callithricidae, Cebidae and Atelidae - basic definition and systematics of each group, biogeography and ecology, clawed monkeys and mirikines - ancient or specialized groups ? Are malps ?chimpanzees ? of South America ?

6) Catarrhina - Old World primates - apes and great apes - basic definition and systematics of each group, biogeography and ecology, basic adaptations, locomotion, body size and social structure

7) Cercopithecoidea - Old World monkeys - cotingas (Cercopithecidae) and hulmanids (Colobidae) - basic definition and systematics of each group, biogeography and ecology, basic adaptations; cotingas (Cercopithecidae) - baboons, polecats and macaques - systematics of each group, biogeography and ecology, social structure, basic adaptations and specialization

8) Hulmanidae (Colobidae) - guerrilla and hulman monkeys - systematics of each group, biogeography and ecology, social structure, basic adaptations and specializations of hulman monkeys

9) Hominoidea - gibbons - small apes (Hylobatidae), pongids - large apes (Ponginae, Paninae) and hominids (Homininae) - basic definition and systematics of each group, biogeography and ecology, basic adaptations, African and Asian pongids one or two groups? ; Gibbons (Hylobatidae) - gibbons and siamangs - systematics with genetic peculiarities of gibbons, biogeography and ecology, social structure, basic adaptations and specializations of apes, gibbons and orangutans

10) Great apes - systematics - Pongo, Gorilla and Pan - species and subspecies of great apes, biogeography and ecology, social structure, basic adaptations and specializations of each species, Pan troglodytes and Pan paniscus - differences and similarities, systematics of great apes

11) Morphology - primate body size and its adaptive significance, sexual dimorphism, feeding adaptations - teeth and jaws, internal organs, adaptations of skull, brain and sensory organs, adaptations of locomotor apparatus, locomotion and behavior - basic types of locomotion - quadrupedalism and antiprone locomotion, locomotion in apes and humans, adaptive significance of locomotion, behavior as an adaptive and social mechanism, basic behavioral adaptations, sexual differences in behavior

12) Ecology, reproduction and social structure - definitions of ecological niches for different primate groups (prosimians, New World and Old World monkeys, great apes), reproductive strategies and social structure, social structure and behavior, behavioral ecology of primates

13) Primate ontogeny and life histories - a comprehensive understanding of primate ontogeny, primate ontogeny as an adaptive mechanism, heterochrony and allometry, growth rate and growth regulation in primates, behavior, morphology, hormones and growth mechanisms, sexual dimorphism and sexual differentiation, adaptation at the population level and in primate communities.

Course completion requirements
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (17.01.2023)

Příprava 5 prací v rozsahu cca 5 stran, vycházejících ze studijních opor a a prezentací na webových stránkách (celkem cca 40 hodin), které by měly být zaměřeny na pochopení významu znalosti vyšších primátů a jejich chování.

Preparation of 5 papers of approx. 5 pages, based on study guides and website presentations (approx. 40 hours in total), which should focus on understanding the importance of knowledge of higher primates and their behaviour.

Learning resources - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (12.01.2023)

https://sites.google.com/view/primatology/home

12 hodin přímé výuky, z toho 12 H cvičení, obsahem nepřímé výuky bude samostudium studijních opor (viz doporučená literatura), pak příprava 4 prací,  vycházejících ze studijních opor a a prezentací na webových stránkách (celkem cca 36 hodin), které by měly být zaměřeny na pochopení významu znalosti vyšších primátů a jejich chování a analýza kritická reflexe filmů Šimpanzi a Statečné srdce z hlediska možného uplatnění možného upratnění primatologie a etologie ve výuce na základních i středních školách. Součástí budou krátké workshopy na dohodnutá témata, které se budou pořádat v rámci cvičení.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html