SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Anthropology and anthropology education - OPNB4B011A
Title: Antropologie a výuka antropologie
Guaranteed by: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: unknown / 40 (50)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Teacher(s): PhDr. Lucie Hlaváčová, Ph.D.
doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Annotation -
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (10.09.2022)
The seminar will focus on the latest trends in growth and developmental anthropology, evolutionary anthropology and genetics, paleoanthropology and historical anthropology, primatology – especially current research on great apes, as well as behavioral anthropology and genetics. Students will also be acquainted with trends in other areas of anthropology and morphology important for teaching. Special emphasis will be placed on the curriculum of anthropology in FEP BE and FEP G and its possibilities of integration into the SEP, methods and forms of teaching anthropology and human morphology, available textbooks and information resources for teaching anthropology, aids and work with aids in teaching anthropology and human morphology, and last but not least, the preparation of the teacher for teaching anthropology and human morphology in terms of the importance of modern trends in individual areas of anthropology. The aim is to acquaint students with the latest trends in growth and developmental anthropology, evolutionary anthropology and genetics, paleoanthropology and historical anthropology, primatology and to acquire the necessary knowledge and skills for teaching anthropology at primary and secondary schools. The aim is also to transform knowledge and ideas into the field of didactics of biology. 1. Growth and development anthropology – current knowledge, key aspects for teaching 2. Evolutionary anthropology and evolutionary genetics – current knowledge, key aspects for teaching, paleoanthropology and historical anthropology – current knowledge, key aspects for teaching 3. Primatology – current research of primates and especially great apes and their importance for teaching anthropology 4. Genetics, biochemistry and molecular biology; Paleogenetics and Population Genetics 5.Behavioral Anthropology - Current Knowledge, Key Aspects for Teaching, Importance of Molecular Physiology for Behavioral Research. Sociobiology of Man 6. The relationship of biological and social anthropology and their importance for teaching anthropology and human biology 7. Analysis of FEP BE and FEP G Anthropology and Human Biology in terms of the content of the subject matter in the educational field of natural history/biology/geology and in cross-curricular themes 8. Analysis of SEPs of selected schools in terms of inclusion of anthropology and human biology in thematic plans 9. Analysis of textbooks in terms of the content of the curriculum of anthropology and human biology 10. Organizational forms and methods of teaching suitable for teaching anthropology 11. Material and other teaching aids for teaching anthropology and human biology 12. Preparing a teacher for teaching anthropology and human biology
Aim of the course - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (31.08.2021)
Seminář se zaměřuje na nejnovější trendy v oblasti růstové a vývojové antropologie, evoluční antropologie a genetiky, vztahu biologické a sociální antropologie, kulturní antropologie, paleoantropologie, historické antropologie, primatologie (zejména současné výzkumy lidoopů), a také behaviorální antropologie. Důraz je kladen na informace významné pro výuku na základních a středních školách, vycházející z RVP ZV a RVP G, potažmo pak z učebnic přírodopisu/biologie nebo jiných didakticky zpracovaných informačních zdrojů.
Descriptors - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (26.09.2022)

Přednášky i didakticko praktická část bude probíhat presenční formou.

Výuka, resp. resp. didakticko praktická část, se zčásti přesouvá do prostředí Microsoft Teams. Název týmu: Antropologie a výuka antropologie 2022 a Antropologie a výuka antropologie - didakticko. V tomto prostředí bude probíhat:

- V prostředí Ms Teams, budou podle potřeby probíhat komunikace pro didakticko praktické úvodní diskusní semináře

- pravidelné zadávání instrukcí a podkladů k plnění úkolů, respektive vypracovávání úkolů

- odevzdávání úkolů, respektive dílčích částí portfolia, cca v rozsahu 2 normostran (dle předem stanoveného termínu odevzdání):

1.       Antropologie v průřezových tématech RVP. Napište úvahu na 2 normostrany. Zamyslete nad konkrétními tématy antropologie, jež je možné aplikovat v rámci průřezových témat RVP. Uveďte v úvaze konkrétní názvy antropologického tématu a konkrétní průřezová témata a k nim stručně popište, jak by toto téma mohlo rozvíjet žáky v oblasti vědomostí, dovedností a schopností a v oblasti postojů a hodnot. Přikládá se MsTeams RVP ZV, ze kterého můžete čerpat informace ohledně průřezových témat (viz str. 126-140)

2.       Genetika, evoluční genetika a paleogenetika: možnosti úprav ŠVP z hlediska genetické gramotnosti, výuka a její formy, porovnání učebnic – 2x ZŠ a 2X SŠ. Porovnání a hodnocení a kvalita možnosti výuky z hlediska učebnic a dostupných výukových materiálů. 

- zpětná vazba vyučujícího (v případě nedostatečně zpracovaného úkolu bude daný úkol zaslán studentovi zpět s připomínkami k přepracování a opětovnému zaslání)

Další část - didakticko-praktická - Výuka bude probíhat ve 4 blocích, vždy bude zahájeno úvodní diskusí k danému tématu, kdy se dohodnou presentace a následnou praktickou částí, kdy studenti danou problematiku představí s následnou diskuzí.

Blok 5. bude v rámci závěrečného hodnocení a diskuze.

Tématické okruhy ke 4 blokům (je možno zpracovat individuálně, nebo i skupinově):

1.       Biologie člověka – anatomie a ontogeneze: ŠVP, výuka a její formy presentace různých forem možné výuky, projektové vyučování, pracovní listy atd., dále porovnání učebnic – ideaálně2x ZŠ a 2X SŠ. Porovnání a hodnocení a kvalita možnosti výuky z hlediska učebnic a dostupných výukových materiálů

2.       Růstová a vývojová biologie člověka včetně možných průřezových témat: ŠVP, výuka a její formy presentace různých forem možné výuky, projektové vyučování, pracovní listy atd., dále porovnání učebnic, ideálně – 2x ZŠ a 2X SŠ. Porovnání a hodnocení a kvalita možnosti výuky z hlediska učebnic a dostupných výukových materiálů

3.       Evoluce člověka a paleoantropologie, obecně i primáti: ŠVP, výuka a její formy presentace různých forem možné výuky, projektové vyučování, pracovní listy atd., dále porovnání učebnic, porovnání učebnic – ideálně 2x ZŠ a 2X SŠ. Porovnání a hodnocení a kvalita možnosti výuky z hlediska učebnic a dostupných výukových materiálů

4.       Genetika, evoluční genetika a paleogenetika: možnosti úprav ŠVP z hlediska genetické gramotnosti, výuka a její formy, presentace různých forem možné výuky, projektové vyučování, pracovní listy atd., dále porovnání učebnic, porovnání učebnic – ideálně 2x ZŠ a 2X SŠ. Porovnání a hodnocení a kvalita možnosti výuky z hlediska učebnic a dostupných výukových materiálů

5.       Antropologie v širokém slova smyslu a průřezová témata. Další využitelné oblasti antropologie včetně primatologie, etologie a možných průřezových témat, např. průnik sociokulturní a biologické antropologie.

Blok 5. bude v rámci závěrečného hodnocení a diskuze.

Příspěvky diskuzí, presentace, projekty atd. by měly být odevzdány do MsTeams

Link na Team presenčního studia Antropologie a výuka antropologie 2022

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3awoKPk2hLK7j1S0lX-m4mqAkqOCdqX4QsAL24oGo2yXs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=0296e181-04fe-4d2c-aab7-d8cc10101183&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

Další část - didakticko-praktická - Výuka bude probíhat ve 4 blocích, vždy bude zahájeno úvodní diskusí k danému tématu, kdy se dohodnou presentace a následnou praktickou částí, kdy studenti danou problematiku představí s následnou diskuzí.

Link na MsTeam – Antropologie a didaktika antropologie – didakticko-praktická

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aCKTrcrFCQXEcRJp8T2Pn1uKO9c11aByy8AkwSiwU0DY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=dda87adc-ef81-415f-b436-7448528a1dc4&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

24 hodin přímé výuky, z toho 18 H cvičení 6 H workshopy, obsahem nepřímé výuky bude samostudium studijních opor - 27 H (viz doporučená literatura), pak průběžné plnění  příprava obsahové analýzy učebnic a příprava pracovních listů pro ZŠ a pro SŠ,  vycházejících ze studijních opor a prezentací v MsTeams a na webových stránkách (celkem cca 60 hodin - tedy včetně přípravy závěrečných presentací a projektů), které by měly být zaměřeny na pochopení významu znalosti biologie člověka a z hlediska možného uplatnění znalostí biologie člověka a antropologie obecně ve výuce na základních i středních školách.

Dílčí možné témata příspěvků a aktivit:

· Rozbor RVP ZV a RVP G z hlediska obsahu učiva biologie člověka (potažmo antropologie) k předmětu přírodopis/biologie/geologie/popř. dějepis a průřezovým tématům

· Rozbor RVP ZV a RVP G z hlediska obsahu učiva primatologie a učebnic s tematikou evoluční antropologie (s důrazem na lidoopy) k předmětu přírodopis/biologie a průřezovým tématům
· Kritické hodnocení textů z oblasti sociobiologie člověka, kulturní antropologie, evoluční antropologie

· Projektová výuka tematiky antropologie

· Příprava učitele na výuku z oblasti antropologie
+ doplňující didaktické úlohy dle zadání

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (31.08.2021)

Čuta, M. 2014. Modelování lidského růstu. Dynamický fenotyp. Antropologia integra – Series Monographica, sv. 4. Brno: Akademické nakladatelství CERM

Ehler E, Přívratský V, Vančata V. 2010. Ontogeneze člověka s přihlédnutím k výuce žáků se specifickými vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ. in Přívratský V, Teodoridis V, Vančata V. (eds.). Biologické a biosociální faktory ovlivňující integraci žáků a studentů se specifickými potřebami. pp 9-30, Unie Comenius, Praha, 2009, ISBN: 978-80-7290-425-9

Králík M., Čuta M. 2012 Ontogeneze člověka http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=451

Šmahel Z. 2001. Principy,teorie a metody auxologie. Karolinum, Praha.

Soukup, M., 2010. Biokulturologie. Evoluce a kultura. Mervart, University Karlova v Praze

Pelikánová I., Skýbová J., Markvartová D., Hejda T., Vančata V., Hájek M. ( 2016): Přírodopis 8. 128 stran. Nakladatelství Fraus, Plzeň. ISBN 978-80-7489-307-0

Pelikánová I., Skýbová J., Markvartová D., Hejda T., Vančata V., Jančaříková K., Hájek M. ( 2016): Přírodopis 8 – Příručka pro učitele. 112 stran. Nakladatelství Fraus, Plzeň. ISBN 978-80-7489-309-4

Pelikánová I., Skýbová J., Markvartová D., Hejda T., Vančata V., Hájek M., Jančaříková K. ( 2016): Přírodopis 8 – Pracovní sešit. 72 stran. Nakladatelství Fraus, Plzeň. ISBN 978-80-7489-308-7

Vančata,V., 2012. Paleoantropologie a evoluční antropologie. Praha: Nakladatelství PedF UK v Praze. (učebnice ISBN 978-80-7290-592-8)

Vančata,V., 2012. Svrchně paleolitické venuše – gender nebo sex-idoly? Culturologia 1(2): 23 – 27.

Vančata,V., 2013. Vznik a evoluce rodu Homo: Mýty a milníky. Vývoj lidského rodu s nastíněním vztahu neandrtálců a anatomicky moderního člověka. Culturologie 3: 18 - 35.

Vančata,V., 2013. 7 milionů-50 000 př. Kr.: Od hominidů k modernímu člověku. In: Bárta Miroslav, Kovář Martin a kol. - Civilizace a dějiny. Pra

Vančata,V., 2014. Změní nové metody datování náš názor na evoluci člověka ve svrchním paleolitu? Culturologie 3: 18 - 24. RIV

Vančata,V., 2014. Evoluční antropologie. In: M. Cichá a kol. Integrální antropologie. str. 90 – 96. Nakladatelstvi Triton. RIV

Vančata,V., 2013. Genetický původ neandrtálců (2). Jak se geneticky lišili neandrtálci a anatomicky moderní člověk? Biologie, chemie a zeměpis 5/2013: 219 – 225.

Vančata,V., 2013. Neandrtálci a anatomicky moderní člověk – vznik a fylogeneze moderních lidských druhů. Biologie, chemie a zeměpis 4/2013: 171 – 178.

Vančatová M., Vančata V. (2018): The biological roots of private ownership? Anthropologia integra, 9(1), 7–13. https://doi.org/10.5817/AI2018-1-7

Vančata V., 2018. Jak současná paleogenetika přispívá ke změně našeho chápání vzniku, vývoje a migrací moderních lidských skupin. Biologie, chemie a zeměpis 1/2018: 35-44 DOI: 10.14712/25337556.2018.1.4 (RIV)

Vančata V. 2015. Australopithecus deyiremeda – klíčový objev nebo jeden z mnoha? 20. srpna 2015 http://www.veda.muni.cz/vite/6486-australopithecus-deyiremeda-klicovy-objev-nebo-jeden-z-mnoha#.Voqs_1kXuDU

Vančata,V., 2016. Nové nálezy homininů a jejich význam z hlediska současného chápání fylogeneze člověka a jeho předků (2). Biologie, chemie a zeměpis 1/2016: 13-20  (RIV)

Vančata,V., 2015. Nové nálezy homininů a jejich význam z hlediska současného chápání fylogeneze člověka a jeho předků (1). Biologie, chemie a zeměpis 5/2015: 29-30  (RIV)

Vančata V., Novotná M., (2015) Vzdělávací programy v českých ZOO se zaměřením na savce a jejich chování. In Přírodovědné exkurze ve školní praxi. Pavlasová et al. Praha: Pedagogická Fakulta, 2014. 111-120.

Vančata V., Vančatová M. 2007. Sexuální chování primátů a jeho význam pro vznik sexuality v evoluci hominidů In. Jaroslav Malina a kol - Kruh prstenu – Světové dějiny sexuality, erotiky a lásky od počátků do současnoti, Díl 1., str 19 - 72. Akademické nakladatelství CERM, Brno. ISBN 978-80-7204-494-8. 1150 pp.

Vančata,V., 2005: Fylogeneze člověka a jeho předků. [Human fylogenesis and his ancestors]. In Nové směry v biologických oborech a jejich specielních didaktikách. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2005, s. 47-84. ISBN 80-246-0578-3.

Fleagle J. G., 2008: Primate Adaptation and Evolution (3rd ed.). Academic Press, Inc., London.

Fagan B. M., 1989: People of the Earth. An Introduction to the World Prehistory (Sixth edition). Scott, Feresman and Company, Glenview, Boston, London.

Gamble C., 1995: Timewalkers. The Prehistory of Global Colonization. Penguin Books, London.

Jones S., Martin R., and Pilbeam D., 1995: The Cambridge Encyclopedia of Human Evolution. Cambridge University Press, Cambridge.

Szalay F.S. & Delson E., 1979. Evolutionary History of the Primates. Academic Press, New York.

Uliasek S.J., et al., 1998. The Cambridge Encyclopedia of Human Growth and Development. Cambridge University Press, Cambridge.

Studijní opory

webové stránky

https://sites.google.com/view/antropologieavukaantropologie/home

https://sites.google.com/site/vancatanovy/paleoantropologie

https://sites.google.com/site/docvancata/home/zaklady-biologicke-antropologie

https://sites.google.com/site/docvancata/Lidsk-ontogeneze

https://sites.google.com/site/docvancatafyzantro/fyzicka-antropologie

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (26.09.2022)

Odevzdání všech zadaných úkolů portfolia a aktivní účast na online seminářích. Odevzdání úkolů v MsTeams.

 

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (23.08.2022)

Teoretický přehled témat v oblasti růstové a vývojové antropologie, evoluční antropologie a genetiky, paleoantropologie, historické antropologie, primatologie (zejména lidoopi).

·         Rozbor RVP ZV a RVP G z hlediska obsahu učiva biologie člověka (potažmo antropologie) k předmětu přírodopis/biologie/geologie/popř. dějepis a průřezovým tématům

·         Rozbor RVP ZV a RVP G z hlediska obsahu učiva primatologie (s důrazem na lidoopy) k předmětu přírodopis/biologie a průřezovým tématům

·         Rozbor RVP ZV a RVP G z hlediska obsahu učiva genetiky a biochemie k předmětu přírodopis/biologie a průřezovým tématům

•        Základní obecně biologické, biochemické a genetické pojmy pro základní a střední školu a základní tématiky genetiky obecně a genetiky člověka pro základní a střední školu.

•        Jaké tématiky a pojmy jsou důležité pro evolučně a geneticky zaměřenou výuku biologie člověka – pro ZŠ a SŠ

•        Definovat biologii člověka z hlediska jeho evoluce, biochemických procesů a regulací a genetiky; Význam biochemie a genetiky pro výuku biologie jako celku a specielně pro výuku biologie člověka

•        Jak uchopit genetiku člověka, aby byla nahlížena jako téma „antropologické“, genetika neandrtálců např.

•        Co by se mělo ve výuce genetiky člověka a jeho evoluce z problematiky antropologie? Jako příklad funkce mechanismů současné genetiky a biochemie, existují i výzkumy řady dalších skupin savců, vysvětlit regionální formování genomu současných lidských populací se formoval regionálně s příměsemi ostatních lidských forem, neandrtálců a denisovanů, včetně genomu postupného formování genomu evropských populací.

Analýza dostupných učebnic s tematikou evoluční antropologie, genetiky a primatologie (s důrazem na lidoopy)

·         Praktické využití a ukázky určitých metody výuky vhodné pro výuku antropologie

·         Práce s informačními zdroji a pomůckami vhodné pro výuku antropologie, genetiky a morfologie člověka

·         Kritické hodnocení textů z oblasti sociobiologie člověka, kulturní antropologie, evoluční antropologie 

·         Projektová výuka tematiky antropologie

·         Příprava učitele na výuku z oblasti antropologie

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (10.09.2022)

Podmínkou ke splnění předmětu je aktivní účast na seminářích, odevzdání dvou úkolů do MsTeams a odevzdání všech úkolů portfolia. Portfolio musí být odevzdáno dle časového harmonogramu.

Hlavní témata obsahu portfolia:

·         Rozbor RVP ZV a RVP G z hlediska obsahu učiva biologie člověka (potažmo antropologie) k předmětu přírodopis/biologie/geologie/popř. dějepis a průřezovým tématům

·         Rozbor RVP ZV a RVP G z hlediska obsahu učiva primatologie (s důrazem na lidoopi) k předmětu přírodopis/biologie a průřezovým tématům

·         Analýza vybraných učebnic s tematikou evoluční antropologie

·         Analýza vybraných učebnic s tematikou primatologie (s důrazem na lidoopi)

·         Kritické hodnocení textů z oblasti sociobiologie člověka, kulturní antropologie, evoluční antropologie 

·         Projektová výuka tematiky antropologie

·         Příprava učitele na výuku z oblasti antropologie

+ doplňující didaktické úlohy dle zadání

Veškeré podklady k portfoliu budou studentům zasílány emailem, popřípadě předány přímo na semináři.

Learning resources - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (10.09.2022)

Viz MsTeams

https://sites.google.com/view/antropologieavukaantropologie/home

https://sites.google.com/view/antropology-books/home

https://sites.google.com/view/biologielovka1/home

https://sites.google.com/site/vancatanovy/paleoantropologie

https://sites.google.com/site/docvancata/home/zaklady-biologicke-antropologie

https://sites.google.com/site/docvancata/Lidsk-ontogeneze

https://sites.google.com/site/docvancatafyzantro/fyzicka-antropologie

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html