SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Anthropology and anthropology education - OPNB2B117B
Title: Antropologie a výuka antropologie
Guaranteed by: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (60)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Annotation -
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (08.10.2017)
The seminar will focus on the latest trends in the growth and development of anthropology, evolutionary anthropology and genetics, paleoanthropology and historical anthropology, primatologie – especially current studies of great apes, and also behavioral anthropology and Genetics. Students will be familiar with the trends in other areas of anthropology and morphology of important for learning. Special emphasis will be put on the subject of anthropology in the RVP ZV and RVP G and its inclusion in the SCHOOL CURRICULUM, methods and forms of teaching anthropology and human morphology, textbooks and resources available for teaching anthropology, instruments and work with AIDS in teaching Anthropology and human morphology, and finally the preparation of teachers for the teaching of anthropology and the morphology of the human being with regard to the importance of the modern trends in individual areas of anthropology.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (31.01.2021)

Formou aplikovaných aktivit zaměřených především na kritické myšlení se studenti seznámí s různými metodami a formami výuky vhodné pro výuku tematiky antropologie na ZŠ a SŠ. Seminář je zaměřen i na určitou transformací poznatků a ideí z oblasti antropologie do oboru didaktiky biologie.

Descriptors - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (10.09.2022)

V rámci výuky je seminář částečně přesunut do prostředí Microsoft Teams. Název týmů: Antropologie a výuka antropologie a Antropologie a výuka antropologie - portfolio (Dr. Hlaváčová). V tomto prostředí bude probíhat:

- úvodní přednášky presenční/online v prostředí Ms Teams

- pravidelné zadávání instrukcí a podkladů k plnění úkolů, respektive vypracovávání portfolia (v den výuky dle rozvrhu) v MsTeams

- odevzdávání úkolů, respektive dílčích částí portfolia, cca v rozsahu 2 normostran (dle předem stanoveného termínu odevzdání v MsTeams):

1.       Biologie člověka – anatomie a ontogeneze: ŠVP, výuka a její formy, porovnání učebnic – 2x ZŠ a 2X SŠ. Porovnání a hodnocení a kvalita možnosti výuky z hlediska učebnic a dostupných výukových materiálů

2.       Růstová a vývojová biologie člověka včetně možných průřezových témat: ŠVP, výuka a její formy, porovnání učebnic – 2x ZŠ a 2X SŠ. Porovnání a hodnocení a kvalita možnosti výuky z hlediska učebnic a dostupných výukových materiálů

3.       Evoluce člověka a paleoantropologie: ŠVP, výuka a její formy, porovnání učebnic – 2x ZŠ a 2X SŠ. Porovnání a hodnocení a kvalita možnosti výuky z hlediska učebnic a dostupných výukových materiálů

4.       Genetika, evoluční genetika a paleogenetika: možnosti úprav ŠVP z hlediska genetické gramotnosti, výuka a její formy, porovnání učebnic – 2x ZŠ a 2X SŠ. Porovnání a hodnocení a kvalita možnosti výuky z hlediska učebnic a dostupných výukových materiálů

5.       Antropologie v širokém slova smyslu a průřezová témata. Další využitelné oblasti antropologie včetně primatologie, etologie a možných průřezových témat, např. průnik sociokulturní a biologické antropologie.

 

- zpětná vazba vyučujícího (v případě nedostatečně zpracovaného úkolu bude daný úkol zaslán studentovi zpět s připomínkami k přepracování a opětovnému zaslání)

Link na Team presenčního studia

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3awoKPk2hLK7j1S0lX-m4mqAkqOCdqX4QsAL24oGo2yXs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=0296e181-04fe-4d2c-aab7-d8cc10101183&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

Další část - didakticko-praktická - Garant Doc. Vančata, vyučující bude stanoven

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aCKTrcrFCQXEcRJp8T2Pn1uKO9c11aByy8AkwSiwU0DY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=dda87adc-ef81-415f-b436-7448528a1dc4&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

10 hodin přímé výuky, z toho 5 H seminář 5 H workshopy, obsahem nepřímé výuky bude samostudium studijních opor - 36 H (viz doporučená literatura), pak průběžné plnění úkolů v MsTeams a příprava obsahové analýzy učebnic a příprava pracovních listů pro ZŠ a pro SŠ,  vycházejících ze studijních opor a prezentací v MsTeams a na webových stránkách - tedy včetně přípravy závěrečného portfolia (celkem cca 65 hodin), které by měly být zaměřeny na pochopení významu znalosti biologie člověka a antropologie a analýza skupinová kritická reflexe filmu Lidská ZOO možného uplatnění možného upratnění znalostí biologie člověka a antropologie ve výuce na základních i středních školách.

 

Další přednášky - didakticko-praktické - Dr. Hlaváčová link

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a40e2e3c64fb64d3a8fa5e68b4b314a9e%40thread.tacv2/conversations?groupId=8e14b946-9464-445e-871d-8788e9a11ccb&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

 

 Hlavní témata obsahu celého portfolia:


· Rozbor RVP ZV a RVP G z hlediska obsahu učiva biologie člověka (potažmo antropologie) k předmětu přírodopis/biologie/geologie/popř. dějepis a průřezovým tématům

· Rozbor RVP ZV a RVP G z hlediska obsahu učiva primatologie (s důrazem na lidoopi) k předmětu přírodopis/biologie a průřezovým tématům

· Analýza vybraných učebnic s tematikou evoluční antropologie

· Analýza vybraných učebnic s tematikou primatologie (s důrazem na lidoopy)

· Kritické hodnocení textů z oblasti sociobiologie člověka, kulturní antropologie, evoluční antropologie

· Projektová výuka tematiky antropologie

· Příprava učitele na výuku z oblasti antropologie

+ doplňující didaktické úlohy dle zadání

Celková časová zátěž studenta  87,0

Přímá výuka:    

Přednášky (semináře) za semestr: 18h    

Příprava na výuku:         

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky: 60 minut

Samostudium literatury (za semestr): 8 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr): 12 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr): 11 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška (za semestr): 20 hodin

V případě distanční výuky je seminář přesunuto do prostředí Microsoft Teams. V tomto prostředí budou probíhat:

- online semináře (dle rozvrhu)

- zadávání instrukcí a podkladů k plnění úkolů, respektive vypracovávání portfolia

- odevzdávání úkolů, respektive dílčích částí portfolia

Link na přihlášení do týmu v MS Teams bude studentům zaslán emailem.

 

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (31.01.2021)

Čuta, M. 2014. Modelování lidského růstu. Dynamický fenotyp. Antropologia integra – Series Monographica, sv. 4. Brno: Akademické nakladatelství CERM

Ehler E, Přívratský V, Vančata V. 2010. Ontogeneze člověka s přihlédnutím k výuce žáků se specifickými vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ. in Přívratský V, Teodoridis V, Vančata V. (eds.). Biologické a biosociální faktory ovlivňující integraci žáků a studentů se specifickými potřebami. pp 9-30, Unie Comenius, Praha, 2009, ISBN: 978-80-7290-425-9

Králík M., Čuta M. 2012 Ontogeneze člověka http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=451

Šmahel Z. 2001. Principy,teorie a metody auxologie. Karolinum, Praha.

Soukup, M., 2010. Biokulturologie. Evoluce a kultura. Mervart, University Karlova v Praze

Pelikánová I., Skýbová J., Markvartová D., Hejda T., Vančata V., Hájek M. ( 2016): Přírodopis 8. 128 stran. Nakladatelství Fraus, Plzeň. ISBN 978-80-7489-307-0

Pelikánová I., Skýbová J., Markvartová D., Hejda T., Vančata V., Jančaříková K., Hájek M. ( 2016): Přírodopis 8 – Příručka pro učitele. 112 stran. Nakladatelství Fraus, Plzeň. ISBN 978-80-7489-309-4

Pelikánová I., Skýbová J., Markvartová D., Hejda T., Vančata V., Hájek M., Jančaříková K. ( 2016): Přírodopis 8 – Pracovní sešit. 72 stran. Nakladatelství Fraus, Plzeň. ISBN 978-80-7489-308-7

Vančata,V., 2012. Paleoantropologie a evoluční antropologie. Praha: Nakladatelství PedF UK v Praze. (učebnice ISBN 978-80-7290-592-8)

Vančata,V., 2012. Svrchně paleolitické venuše – gender nebo sex-idoly? Culturologia 1(2): 23 – 27.

Vančata,V., 2013. Vznik a evoluce rodu Homo: Mýty a milníky. Vývoj lidského rodu s nastíněním vztahu neandrtálců a anatomicky moderního člověka. Culturologie 3: 18 - 35.

Vančata,V., 2013. 7 milionů-50 000 př. Kr.: Od hominidů k modernímu člověku. In: Bárta Miroslav, Kovář Martin a kol. - Civilizace a dějiny. Pra

Vančata,V., 2014. Změní nové metody datování náš názor na evoluci člověka ve svrchním paleolitu? Culturologie 3: 18 - 24. RIV

Vančata,V., 2014. Evoluční antropologie. In: M. Cichá a kol. Integrální antropologie. str. 90 – 96. Nakladatelstvi Triton. RIV

Vančata,V., 2013. Genetický původ neandrtálců (2). Jak se geneticky lišili neandrtálci a anatomicky moderní člověk? Biologie, chemie a zeměpis 5/2013: 219 – 225.

Vančata,V., 2013. Neandrtálci a anatomicky moderní člověk – vznik a fylogeneze moderních lidských druhů. Biologie, chemie a zeměpis 4/2013: 171 – 178.

Vančatová M., Vančata V. (2018): The biological roots of private ownership? Anthropologia integra, 9(1), 7–13. https://doi.org/10.5817/AI2018-1-7

Vančata V., 2018. Jak současná paleogenetika přispívá ke změně našeho chápání vzniku, vývoje a migrací moderních lidských skupin. Biologie, chemie a zeměpis 1/2018: 35-44 DOI: 10.14712/25337556.2018.1.4 (RIV)

Vančata V. 2015. Australopithecus deyiremeda – klíčový objev nebo jeden z mnoha? 20. srpna 2015 http://www.veda.muni.cz/vite/6486-australopithecus-deyiremeda-klicovy-objev-nebo-jeden-z-mnoha#.Voqs_1kXuDU

Vančata,V., 2016. Nové nálezy homininů a jejich význam z hlediska současného chápání fylogeneze člověka a jeho předků (2). Biologie, chemie a zeměpis 1/2016: 13-20  (RIV)

Vančata,V., 2015. Nové nálezy homininů a jejich význam z hlediska současného chápání fylogeneze člověka a jeho předků (1). Biologie, chemie a zeměpis 5/2015: 29-30  (RIV)

Vančata V., Novotná M., (2015) Vzdělávací programy v českých ZOO se zaměřením na savce a jejich chování. In Přírodovědné exkurze ve školní praxi. Pavlasová et al. Praha: Pedagogická Fakulta, 2014. 111-120.

Vančata V., Vančatová M. 2007. Sexuální chování primátů a jeho význam pro vznik sexuality v evoluci hominidů In. Jaroslav Malina a kol - Kruh prstenu – Světové dějiny sexuality, erotiky a lásky od počátků do současnoti, Díl 1., str 19 - 72. Akademické nakladatelství CERM, Brno. ISBN 978-80-7204-494-8. 1150 pp.

Vančata,V., 2005: Fylogeneze člověka a jeho předků. [Human fylogenesis and his ancestors]. In Nové směry v biologických oborech a jejich specielních didaktikách. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2005, s. 47-84. ISBN 80-246-0578-3.

Fleagle J. G., 2008: Primate Adaptation and Evolution (3rd ed.). Academic Press, Inc., London.

Fagan B. M., 1989: People of the Earth. An Introduction to the World Prehistory (Sixth edition). Scott, Feresman and Company, Glenview, Boston, London.

Gamble C., 1995: Timewalkers. The Prehistory of Global Colonization. Penguin Books, London.

Jones S., Martin R., and Pilbeam D., 1995: The Cambridge Encyclopedia of Human Evolution. Cambridge University Press, Cambridge.

Szalay F.S. & Delson E., 1979. Evolutionary History of the Primates. Academic Press, New York.

Uliasek S.J., et al., 1998. The Cambridge Encyclopedia of Human Growth and Development. Cambridge University Press, Cambridge.

Studijní opory

webové stránky

https://sites.google.com/view/antropologieavukaantropologie/home

https://sites.google.com/site/vancatanovy/paleoantropologie

https://sites.google.com/site/docvancata/home/zaklady-biologicke-antropologie

https://sites.google.com/site/docvancata/Lidsk-ontogeneze

https://sites.google.com/site/docvancatafyzantro/fyzicka-antropologie

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (31.01.2021)

Odevzdání všech zadaných úkolů portfolia a aktivní účast na online seminářích.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Lucie Hlaváčová, Ph.D. (29.01.2022)

·         Teoretický přehled témat v oblasti růstové a vývojové antropologie, evoluční antropologie a genetiky, paleoantropologie, historické antropologie, primatologie (zejména lidoopi).

·         RVP ZV a RVP G z hlediska obsahu učiva biologie člověka (potažmo antropologie) k předmětu přírodopis/biologie/geologie/popř. dějepis a průřezovým tématům

·         RVP ZV a RVP G z hlediska obsahu učiva primatologie (s důrazem na lidoopi) k předmětu přírodopis/biologie a průřezovým tématům

·         Analýza dostupných učebnic s tematikou evoluční antropologie a primatologie (s důrazem na lidoopi)

·         Praktické využití a ukázky určitých metody výuky vhodné pro výuku antropologie

·         Práce s informačními zdroji a pomůckami vhodné pro výuku antropologie a morfologie člověka

·         Kritické hodnocení textů z oblasti sociobiologie člověka, kulturní antropologie, evoluční antropologie 

·         Projektová výuka tematiky antropologie

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Lucie Hlaváčová, Ph.D. (29.01.2022)

Podmínkou ke splnění předmětu je aktivní účast na seminářích (povoleny 2 absence) a odevzdání všech úkolů portfolia.

Hlavní témata obsahu portfolia:

· Analýza vybraných učebnic s tematikou evoluční antropologie

· Analýza vybraných učebnic s tematikou primatologie (s důrazem na lidoopi)

· Kritické hodnocení textů z oblasti sociobiologie člověka, kulturní antropologie, evoluční antropologie 

· Projektová výuka tematiky antropologie

+ doplňující didaktické úlohy dle zadání

Veškeré podklady k portfoliu budou studentům zasílány emailem, popřípadě předány přímo na semináři.

Learning resources - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (12.12.2020)

Studijní opory

webové stránky

https://sites.google.com/view/antropologieavukaantropologie/home

https://sites.google.com/view/antropology-books/home

https://sites.google.com/view/biologielovka1/home

https://sites.google.com/site/vancatanovy/paleoantropologie

https://sites.google.com/site/docvancata/home/zaklady-biologicke-antropologie

https://sites.google.com/site/docvancata/Lidsk-ontogeneze

https://sites.google.com/site/docvancatafyzantro/fyzicka-antropologie

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html