SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Evolutionary Biology - OPNB2B109A
Title: Evoluční biologie
Guaranteed by: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (60)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Interchangeability : ON1302012, ON2302012
Annotation -
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (08.10.2017)
The course has a synthetic character with a goal to get not only overview on historical and methodological development of evolutionary biology but also to help acquire and understand knowledge on recent evolutionary biology its concepts and methodology, evolutionary theories and phylogeny of organisms that could be useful for biology education at czech schools and education centers. Students should be able to discuss and explain basic evolutionary concepts and ideas to students to motivate them for the deeper understanding of meaning of evolution for teaching biology. Seminars are focused on active use of all the evolutionary biology methodology to tranfer it and iterpret on such level that is adequate to individual target groups in school and other educational activities.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (19.06.2017)

Cílem je získat přehled o historickém vývoji evoluční biologie a především získání základních znalostí ze současné evoluční biologie, jež může učitel využívat při výuce na základní či střední škole

Descriptors - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (10.09.2022)

Evoluční biologie  budou čtyři základní přednášky – Úvod, Přírodní výběr, Makro a mikroevoluce a Evoluční genetika - v prostředí Ms Teams s využitím prostředí Google (Sites, Hangouts, Classroom). MsTeams –  Tým Evoluční biologie - základní informace přednášky a filmy- dále pak https://sites.google.com/view/evolunbiologiebc/home literatura a také presentace také https://sites.google.com/site/docvancataantomiecloveka/home/evolucni-biologie. Evoluční biologie – v distanční kurzu budou zadány 4 úkoly s využitím přednášek a analýzy filmů – studenti budou průběžně podle pokynů vyučujícího pravidelně odevzdávat podle možností buď v MsTeams nebo po dohodě i mailem: Pohlavní a skupinový výběr – filmy Evoluce 1, 2, 6 .- Přednášky; Evoluce a adaptace – filmy Evoluce 5, 6, Skrytá tvář evoluce 1, 2, 3 – Přednášky; Makroevoluce a vymírání – filmy Evoluce 4, Skrytá tvář evoluce 1, 2, 3,  – Přednášky; Evoluce a fylogeneze – genetika a epigenetika, evoluční trendy, sociobiologie – filmy Evoluce 3-6, Skrytá tvář evoluce 1, 2, 3, Počátky života 1,2,3 – Přednáška.

Cvičení evoluční biologie podle potřeby přesouvá do prostředí Microsoft Teams - Evoluční biologie - cvičení (PS). V tomto prostředí bude probíhat:

- pravidelné zadávání instrukcí a podkladů k plnění úkolů (v den výuky dle rozvrhu)

- odevzdávání úkolů

- zpětná vazba vyučujícího

Pokud student neodevzdá úkoly dle časového harmonogramu bude mu to počítáno jako absence na cvičení. První upozornění o zadaných úkolech bude studentům zasláno emailem.

Link na Team presenčního studia

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3agjQQjXl0TRlqfC2bcCmD_JfI2sIHz9NNgc8uzCeBSVs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=34f80f34-ada5-4cef-ae3b-1854afa426e5&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (01.09.2021)

Vančata, V. 2015. Evoluční biologie postmoderní syntéze. Katedra biologie a environmentálních studií, PedF UK v Praze https://sites.google.com/site/docvancataantomiecloveka/home/evolucni-biologie 

Soukup, M., 2010. Biokulturologie. Evoluce a kultura. Mervart, University Karlova v Praze

DARWIN, CH. O vzniku druhů přírodním výběrem. Nakl. ČSAV, Praha. 1953.

DE WAHL F. (ed.). Tree of Origin. What Primate Behaviour Can Tell Us about Human social Evolution. Harvard University Press, Cambridge and London. 2001.

DOSKOČIL, J. Evoluční biologie. Karolinum, Praha. 1994.

FLEAGLE, J. G. Primate Adaptation and Evolution (2nd edition). Academic Press, Inc., London. 1998.

FLEGR J. Evoluční biologie, Academia, Praha 2005

FLEGR, J. Mechanismy mikroevoluce. Karolinum, Praha. 1998.

FLEGR, J. Zamrzlá evoluce. Academia, Praha 2006

Gould S. J. 2002. The Structure of Evolutionary Theory, Cambridge MA: Belknap Press of Harvard University Press,

PŘÍVRATSKÝ, V. Prostředí a tvar v lidské evoluci. Univerzita Karlova, Praha. 2003.

RIDLEY, M. Evolution. Blackwell Science, London.1996.

VANČATA,V., 2012. Paleoantropologie a evoluční antropologie. Praha: Nakladatelství PedF UK v Praze. (učebnice ISBN 978-80-7290-592-8)

ZRZAVÝ, J., STORCH, D., MIHULKA, S. Jak se dělá evoluce. Paseka, Praha. 2004.

 

Studijní opory

https://sites.google.com/site/docvancataantomiecloveka/home/evolucni-biologie

https://sites.google.com/site/docvancataantomiecloveka/home/evolucni-biologie-cviceni

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (10.09.2022)

Podmínkou ke splnění předmětu je splnění úkolů, které budou zadávány v prostředí MsTeams. Okruh 1: Zamyslete se nad problematikou přírodního výběru, posuďte vztah přírodního, pohlavního a skupinového (příbuzenského) výběru a jejich možného působení v evoluci hominidů. Okruh 2: Jaký je význam adaptací v evoluci obecně a jaký v evoluci hominidů - uveďte příklady, Okruh 3: Definujte makroevoluci a jejich vztah, uveďte příklady včetně možných makroevolučních změn v evoluci hominoidů. Probíhají mikroevoluční procesy i u současných lidských populací?. Každý z úkolů bude hodnocen jednotlivě a známka bude průměr z těchto 3 hodnocení.

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (19.06.2017)

1) Evoluce a evoluční biologie

- vymezení pojmů (evoluce, evoluční teorie, evoluční biologie)

- typy konkurence v evoluci organismů (uvést příklady)

2)  Darwinova evoluční teorie

- historie Darwinovy doby

- základní principy Darwinovy evoluční teorie

3) Darwinismus, neodarwinismus a "postneodarwinismus"

- charakteristika jednotlivých období

- pohled na evoluční mechanismy, hlavní oblasti výzkumu

- princip koryta řeky

4) Přírodní versus umělý výběr

- společné znaky a rozdílné znaky

- princip selekce

- do jaké míry je přírodní a umělý výběr oportunistický

- uvést konkrétní příklady

5) Přírodní výběr z pohledu Darwina a selekcionistů, kořeny neodarwinismu

- shody a odlišnosti , Darwin versus Wallace, základní principy neodarwinismu

6) Pohlavní výběr

- sekundární a primární pohlavní znaky

- volba samic, modifikace samců, polygamie

- sekundární pohlavní znaky z hlediska přežití

7) Příbuzenský a skupinový výběr

- altruismus, rozdíly mezi vnitrodruhovým a mezidruhovým altruismem

- teorie sobeckého genu

8) Adaptace

- vymezení adaptace, definice?

- adaptace a fylogeneze

- rozdílné pojetí adaptací mezi strukturalisty a selekcionisty

9) Mutace

- význam mutací v mikroevoluci

- význam mutací v makroevoluci

- genetický drift, efekt hrdla láhve

10) Adaptivní strategie

- generalisté a specialisté

- vymírání a jeho příčiny

- uvést konkrétní příklady

11) Sociobiologie

- základní charakteristika

- altruismus a jiné mechanismy ovlivňující evoluci

12) Klasická vs. Evoluční systematika

- základní charakteristika

- druhy taxonů - mono, para, polyfyletické

- typy znaků - homologický, homoplazie, pleziomorfní, apomorfní

- uvést konkrétní příklady

13) Kladogeneze a kladistika

- základní charakteristika

- princip Occamovy břitvy

Dendogramy - fylogram, kladogram (sestavit konkrétní kladogram)

14) Evoluční genetika

Klasická neodarwinistická evoluční genetika, exklusivní a inklusivní fitness - mechanismy přírodního, pohlavního a příbuzenského výběru

Molekulární tah, reparační tah, genetický tah, meiotický tah

Polymorfismy, tok genů, mutace, Weissmannova bariéra a epigeneze

Evoluce genovou duplikací

Teorie neutrální molekulární evoluce, Teorie téměř neutrální molekulární evoluce

15) Evoluce, ontogeneze a fylogeneze

Hox geny a jejich význam v evoluci strunatců - dorzalizace a vývoj nervové soustavy

Waddingtonovův Model  epigentické krajiny a toku genů v korytě řeky

Evoluční a vývojové konstreinty a proces ontogeneze a fylogeneze

Evo-devo - vývoj a evoluce - evoluce a vývoj - význam a základní pravidla

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (10.09.2022)

Podmínkou ke splnění předmětu pro studenty denního studia ke splnění předmětu je splnění úkolů, které budou zadávány v prostředí MsTeams. Okruh 1: Zamyslete se nad problematikou přírodního výběru, posuďte vztah přírodního, pohlavního a skupinového (příbuzenského) výběru a jejich možného působení v evoluci hominidů. Okruh 2: Jaký je význam adaptací v evoluci obecně a jaký v evoluci hominidů - uveďte příklady, Okruh 3: Definujte makroevoluci a jejich vztah, uveďte příklady včetně možných makroevolučních změn v evoluci hominoidů. Probíhají mikroevoluční procesy i u současných lidských populací?. Každý z úkolů bude hodnocen jednotlivě a známka bude průměr z těchto 3 hodnocení.

Learning resources - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (10.09.2022)

MsTeams

https://sites.google.com/site/docvancataantomiecloveka/home/evolucni-biologie

https://sites.google.com/site/docvancataantomiecloveka/home/evolucni-biologie-cviceni

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html