SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Linguodidactics - OPNA3A015A
Title: Lingvodidaktika
Guaranteed by: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2, Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 40 / 18 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. Aline Germain-Rutherford
Teacher(s): Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D.
Is pre-requisite for: OPNA3A023A
Annotation -
The aim of the course is to provide students with the specific knowledge and skills needed to work with linguistic resources and speaking skills in teaching English as a foreign language. Students will learn to identify the key characteristics of the different areas of language teaching, to plan the teaching process and to evaluate it. Students will also understand the relationship of language teaching to plurilingualism, interculturality and mother tongue and be able to incorporate it into language teaching in accordance with the CEFR action approach. The theory presented in the course will be applied in practice. The course also reviews topics from the didactic subjects in the bachelor's study programme. More specifically, the course focuses on effective approaches to the teaching of the English language system and its subcomponents: vocabulary, grammar, phonology and writing systems, with an overlap into the teaching of selected aspects of hypersyntax and text. The course consistently applies confrontational (L1 and L2 systems, specifics of their acquisition, source of interference, transfer theory), developmental (interlanguage theory, developmental sequences in the acquisition of forms, L2 as a complex system, influence of different variables on the acquisition of the language system) and didactic-methodological (specific techniques of teaching language resources) perspectives. Emphasis is placed on the development of the students' ability to relate all the above aspects to each other and to explain specific didactic and methodological procedures not only in terms of their implementation but also in terms of theory.
Last update: Mikuláš Martin, Mgr., Ph.D. (12.09.2022)
Descriptors - Czech

zakončení: Zk

počet kreditů: 5 Časové rozvržení časové náročnosti mimo přímou výuku:

 • samostudium literatury: 20 hodin za semestr
 • práce se studijními materiály: 20 hodin za semestr
 • plnění průběžných úkolů: 19 hodin
 • bez seminární práce
Last update: Mikuláš Martin, Mgr., Ph.D. (12.09.2022)
Literature - Czech

ZÁKLADNÍ LITERATURA:

přednášky:

PICCARDO E.; GERMAIN-RUTHERFORD A.; LAWRENCE G. The Routledge Handbook of Plurilingual Language Education. New York: Taylor Francis, 2021.

práce v seminářích:

COOK, V. (2008). Second Language Learning and Language Teaching. Hodder Education. ISBN: 978-0415713801
COOK, V. (1993). Linguistics and Second Language Acquisition. Macmillan. ISBN: 0 333 5534 1
HARMER, J. (1991). The Practice of English Language Teaching. Longman. ISBN: 978-1405853118
SAVILLE-TROIKE, M., & Barto, K. (2016). Introducing Second Language Acquisition. Cambridge University Press. ISBN: 978-1107149526
SCRIVENER, J. (2005). Learning Teaching. Oxford: Macmillan Heinemann. ISBN: 978-1405013994


ROZŠIŘUJÍCÍ LITERATURA:

BROWN, H. (2014). Principles of Language Learning and Teaching. New York: Pearson Education ESL. ISBN: 978-0131991286
BROWN, H. (2001). Teaching by principles: an interactive approach to language pedagogy. New York: Longman. ISBN: 978-0136127116
KECK, C. M. (2014). Pedagogical grammar. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. ISBN 9789027212177
LARSEN-FREEMAN, D. (2003). Teaching Languages: from Grammar to Grammaring. Heinle ELT. ISBN: 978-0838466759
MEISEL, J. M. (2011). First and second language acquisition: parallels and differences. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 978-0521552943
SCRIVENER J. (2010). Teaching English Grammar. Macmillan. ISBN: 978-0230723214
YULE G. (1999). Explaining English Grammar. Oxford University Press. ISBN: 978-0194371728

 


DALŠÍ DOPORUČENÉ ZDROJE:
THORNBURY, Scott. How to teach grammar. Harlow: Longman, 2001. ISBN 978-058-2339-323.

THORNBURY, Scott. How to teach vocabulary. Harlow: Pearson Education Limited, 2007. ISBN 978-058-2429-666.

KELLY, Gerald. How to teach pronunciation. Harlow: Longman, 2000. ISBN 05-824-2975-7.

CELCE-MURCIA, Marianne, Donna BRINTON a Janet M GOODWIN. Teaching pronunciation: a course book and reference guide. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 2010. ISBN 05-217-2976-9.

BROWN, H. Douglas. Teaching by principles: an interactive approach to language pedagogy. White Plains: Pearson Education, 2007, ISBN 978-0-13-612711-6.

HARMER, Jeremy. How to teach English: new edition. Harlow: Longman, 2007, ISBN 978-140-5853-095.

HARMER, Jeremy. The practice of English language teaching. Harlow: Longman, 2001. ISBN 05-824-0385-5.

GOWER, Roger, Diane PHILLIPS a Steve WALTERS. Teaching practice handbook. New ed. Oxford: Macmillan Heinemann English language teaching, 1995. ISBN 04-352-4059-5.

GRANT, Linda J. a Donna BRINTON. Pronunciation myths: applying second language research to classroom teaching. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2014.  ISBN 04-720-3516-9.

SCRIVENER, Jim. Learning teaching: the essential guide to English language teaching. Oxford: Macmillan, 2011. ISBN 978-0-230-72984-1.

Last update: Mikuláš Martin, Mgr., Ph.D. (12.09.2022)
Syllabus - Czech

Přednášky garanta předmětu:

 • Plurilingvismus, interkulturalita a mediace
 • Akční přístup a využití technologií ve výuce AJ
 • Praxe výuky v rámci akčního přístupu, plurilingvismu a interkulturality v mezinárodním kontextu

 

Práce v seminářích:

 • Specifika a techniky výuky gramatiky s přesahem do pragmatiky, stylistiky a teorie diskursu (funkční pojetí), kompetence lingvistická, pragmatická a diskursní
 • Specifika a techniky výuky slovní zásoby
 • Specifika a techniky výuky výslovnosti a grafického systému angličtiny
 • Teorie chyby, transfer a obtížnost osvojování jazykových struktur
 • Výuka zaměřená na formu (explicitnost a implicitnost, induktivnost a deduktivnost); postavení výuky složek jazykového systému v komunikativním přístupu; pedagogická gramatika
 • Role inputu, interakce a outputu v osvojování jazykového systému
 • Vývoj jazykového systému (mezijazyk, vývojové sekvence, dynamické systémy, křivka osvojování, variabilita jazykového systému, role univerzální gramatiky)
 • Tvorba vlastních materiálů/aktivit
Last update: Mikuláš Martin, Mgr., Ph.D. (12.09.2022)
Course completion requirements - Czech

AKTIVITA:

Pro úspěšné ukončení předmětu se předpokládá:

 • Aktivní účast na přednáškové i seminární části kurzu (je vyžadována 80% účast)
 • Plnění zadaných úkolů v plném rozsahu
 • Zpracování a prezentace projektu reflektujícího teoretickou část kurzu
 • Přednášková část bude vyžadovat zpracování dvou úkolů (zadá přednášející).

 

ZKOUŠKA:
Předmět je zakončen zkouškou. Zkouška má část písemnou a ústní. Podmínkou účasti v ústní části zkoušky je splnění její písemné části (tedy získání alespoň 70% bodů). Zkoušku je možné dvakrát opakovat.

Last update: Mikuláš Martin, Mgr., Ph.D. (12.09.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html