SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduce to political science - OPMN0O362C
Title: Úvod do politologie
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, C [HT]
Capacity: 45 / unknown (45)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Josef Stracený, CSc.
Teacher(s): PhDr. Josef Stracený, CSc.
Annotation -
Introduction to the essential issues and terms of political studies and politics.
Last update: Stracený Josef, PhDr., CSc. (07.02.2022)
Aim of the course - Czech

Seznámit se základními tématy politologie a politiky

Last update: Stracený Josef, PhDr., CSc. (08.02.2021)
Descriptors - Czech

Přednášky  : 2 hod

Asistence studentům v konzultacích a příprava  23 hod.

Samostudium 25 hod.

Studijní opory Moodle

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5838

V době distanční výuky bude přednášeno v rozvrhovaném čase v systému MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWNkZThjZDAtMmUzNC00ZThhLThmNmEtYjE1MzhjZWVmZDdi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d%22%2c%22Oid%22%3a%22b8b9f6b0-933a-4fa7-be22-011b7968ad7b%22%7d

 

 

Podmínky zakončení předmětu

Nastudovat témata z přednášek, přečíst 1 titul z doporučené literatury, napsat o titulu seminární práci v rozsahu 3-5 stran.

Zápočet na základě diskuse nad seminární prací + doplňující otázka z přednášek

Last update: Stracený Josef, PhDr., CSc. (07.02.2022)
Literature - Czech

Dočekalová,P.,Švec,K. a kol. Úvod do politologie. Praha: grada Publishing.2010
Kolektiv/Kroupa,Koudelka atd./: Politologie. Masar.univerz. Brno 1998
Říchová, B.:Úvod do současné politologie. Portál, Praha 2002
Novák,M.: Systémy politických stran. Slon,Praha 1997
Žaloudek,K.:Encyklopedie politického myšlení, Libri, Praha 1999
Cabada,L.,K Kubát,M.: Úvod do studia politické vědy. Eurolex.Praha 2002

Novák, M.Úvod do studia politiky. Praha:SLON 2019

Last update: Stracený Josef, PhDr., CSc. (05.02.2021)
Syllabus - Czech

1.  Vznik,vývoj a předmět politologie

2. Politika, její podstata a struktura. Charakteristika různých politologických přístupů k ní.

3. Politická moc, její podstata, Legalita a legitimita moci. Způsoby nabývání politické moci.

4. Státní moc a její dělba. Horizontální, vertikální a časová dělba moci. Komparace polit. systému ČR s jinými demokr. státy

5. Politická hnutí a politické strany, jejich podstata a rozdíly. Vznik, vývoj a klasifikace politických stran.

6. Volby - podstata, předpoklady svobodných, demokratických voleb, typy voleb. Volební systémy a jejich charakteristika

7. Demokracie - vznik, vývoj, mechanismy. Formy a typy.

 

Studijní opory Moodle

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5838

Last update: Stracený Josef, PhDr., CSc. (05.02.2021)
Course completion requirements - Czech

Nastudovat témata s přednášek . Dále přečíst 1 práci, o jedné z nich napsat sem. práci v rozsahu 3-5 stran.

Zápočet: diskuse nad přečtenou knihou ( v podobě sem.práce). + doplňující otázka z obsahu přednášek

Last update: Stracený Josef, PhDr., CSc. (05.02.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html