SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Economics - OPMN0O360C
Title: Úvod do ekonomie
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 1/0, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (35)
summer:unknown / unknown (35)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Milena Tichá, CSc.
Teacher(s): PhDr. Milena Tichá, CSc.
Annotation -
Last update: PhDr. Milena Tichá, CSc. (08.01.2022)
The aim of this course is to provide students with the basics of economics taking into account the needs of future teachers. The course defines economics as a scientific discipline and is focused on the analysis of basic topics of financial education.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Milena Tichá, CSc. (08.01.2022)

 Cílem předmětu je seznámit studující se základními problémy a pojmy ekonomie. Osvojení vědomostí a dovedností vymezených v anotaci.

Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Milena Tichá, CSc. (07.02.2022)

Studijní zátěž:
Přednášky: 2 hodiny
Asistence žákům a příprava na ni: 23 hodin
Samostudium: 25 hodin

Literature - Czech
Last update: PhDr. Milena Tichá, CSc. (06.01.2023)

Literatura povinná:

 • KLÍNSKÝ, P. a kol. Finanční gramotnost : obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. s 3 – 90. ISBN  978-80-87063-13-2. Dostupné z WWW: <http://www.nuov.cz/uploads/Financni_gramotnost_obsah_a_priklady_z_praxe_skol.pdf>.
 • Vlček, Josef a kol. Ekonomie a ekonomika. Praha: Wolters Kluwer, 2016. s. 15 – 477. ISBN 978-80-7552-190-3.
 • TICHÁ, M. Ekonomie a didaktika. Finanční gramotnost. In: KURHAN, R.; PELCOVÁ, N; ZICHA, Z. Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd. Praha : UK Pedagogická fakulta, 2018,  s. 247- 319. ISBN 978-80-7290-984-4.

Literatura doporučená:

 • KLÍNSKÝ, P.; CHROMÁ, D. Finanční gramotnost : úlohy a metodika . Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2009. ISBN  978-80-87063-26-2. [online]. [cit. 2021-1-21].  Dostupné z WWW:<http://www.nuov.cz/uploads/FG/Fingramotnost.pdf>.
 • Syrový, Petr; Novotný, Martin. Osobní a rodinné finance. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-1098-6.
 • SMRČKA, L. Osobní a rodinné finance. Praha : Professional Publishing, 2006. ISBN 80-86946-41-2.
 • SMRČKA, L. Rodinné finance. Praha : C.H. Beck, 1999, 2010. ISBN 978-80-7400-199-4
 • KLÍNSKÝ, P; MUNCH, O.; CHROMÁ, D. Ekonomika : Ekonomická a finanční gramotnost. Praha : EDUKO, 2013. s. 3 – 179. ISBN 978-80-87204-82-5.
 • BERNAU, P; Petersdorff, W. Chyby, které nás stojí peníze. Praha : Ikar, 2016. s. 9 – 338.  ISBN 978-80-249-2882-1
 • STROUHAL, Dominik; SKALICKÝ, Jan. Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti. Praha: Grada Publishing, 2021. ISBN 80-271-1043-8.
 • SYROVÝ, Petr; TYTL, Tomáš. Osobní  finance. Praha: Grada Publishing, 2021. ISBN 80-271-3123-5.

 

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Milena Tichá, CSc. (15.01.2024)

Sylabus:

Základní problémové okruhy:

A. Úvod

1. Ekonomie jako věda – předmět a metody zkoumání. Základní pojmy a problémy.

B. Základy finanční gramotnosti

1.Hospodaření domácnosti

Osobní rozpočet. Vzácnost a obětovaná příležitost. Rozpočet domácnosti. Majetek a závazky domácnosti. Osobní aktiva a osobní pasiva. Rozbor konkrétních příkladů. Životní úroveň. Životní a existenční minimum. Výpočet, kritéria hodnocení, aplikace uvedených ukazatelův oblasti sociální politiky.

2.Ceny

Trh. Nabídka. Poptávka. Cena. Způsoby stanovení ceny. Cenové „praktiky“. Konkurence, nekalá soutěž. Reklama. Rozbor konkrétních příkladů. Inflace, její podstat a důsledky. Ekonomické rozhodování s ohledem na inflaci a deflaci.

3.Peníze, placení, cenné papíry

Peníze. Hotovostní placení. Bezhotovostní placení. Měna. Deviza. Valuta. Kurz. Cenné papíry peněžního trhu. Konkrétní příklady.

4.Finanční trh

Finanční trh – definice. Peněžní a kapitálový trh. Instituce působící na finančním trhu (banky, stavební spořitelny, penzijní fondy, investiční společnosti a jejich podílové fondy, instituce sloužící k obchodování s cennými papíry, pojišťovny, leasingové společnosti, splátkové společnosti). Jejich úloha v ekonomice. Ceny produktů na finančním trhu, jejich hodnocení.

5.Finanční produkty

Kam lze peníze uložit (bankovní vklady, stavební spoření, penzijní připojištění, cenné papíry – úvěrové, majetkové).

Kde je možné peníze vypůjčit (účelové a neúčelové úvěry občanům, úvěry podnikatelům, finanční leasing, splátkový prodej).

Pojištění (životní pojištění, pojištění majetku, pojištění odpovědnosti)

Úloha finančních produktů v ekonomice a v osobním životě, jejich porovnání.

6.Finanční plánování

Finanční plán.

Zajištění rizik.

Investování - jak zvýšit naše příjmy v budoucnosti (výnos – riziko – likvidita, investování s nižším a vyšším rizikem, kombinace produktů). Rozbor konkrétních příkladů.

Jak řešit deficit domácího rozpočtu (dobré a špatné dluhy, snížení výdajů, zvýšení příjmů). Rozbor konkrétních příkladů.

Ochrana spotřebitele. Rozbor konkrétních příkladů.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Milena Tichá, CSc. (16.01.2024)

Zápočet.

Podmínky získání zápočtu:

Aktivní účast ve výuce. Tolerovaná 1 absence za semestr.

Zpracování a úspěšná prezentace referátu k zadanému tématu.

Splnění všech požadavků průběžné kontroly.

Ve výuce budou studující samostatně prezentovat referáty k zadaným tématům zaměřeným na zvyšování finanční gramotnosti na základě povinné a doporučené literatury.  Na jejich podkladě bude probíhat diskuse směřující k rozvoji samostatného ekonomického myšlení a rozhodování. Důraz bude kladen na odborný rozbor konkrétních příkladů z praxe s ohledem na potřeby budoucích učitelů.

Náměty témat referátů se zaměřením na základy finanční gramotnosti.  - Viz Sylabus oddíl B. Základy finanční gramotnosti. (Literatura viz výše).

Odkaz na sdílenou tabulku pro rozdělení témat ve výuce mezi studenty:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xCHIZZhsF8LKXsSIq-H-JBy955SlMUZa/edit?usp=sharing&ouid=106433933236633676925&rtpof=true&sd=true

Pokud studující nesplní podmínky požadavků průběžné kontroly a přesto bude chtít získat zápočet, bude muset napsat písemnou seminární práci splňující následující podmínky:

 • max. 5 normostran textu – tj. 9000 znaků včetně mezer,
 • korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů,
 • studující při psaní písemné práce musí pracovat minimálně s jednou monografií,
 • téma práce je třeba předem osobně konzultovat s vyučujícím předmětu,
 • práce musí být odevzdána nejpozději do konce posledního týdne výuky v semestru a její závěry budou povinně prezentovány na konzultaci.
Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Milena Tichá, CSc. (06.01.2023)

1.      Prezentace k opakování a studiu kurzu naleznete na webových stránkách fakulty v Moodlu pro výuku 1 – Katedra občanské výchovy a filozofie – Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání.

https://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=2

Kurz: Ekonomie I OPBX2O103A (cuni.cz)

Kurz: Ekonomie II OPBX2O106A (cuni.cz)

2.     Sada interaktivních prezentací k jednotlivým tematickým celkům zveřejněných na Metodický portálu RVP v sekci Digitální učební materiály - viz <http://dum.rvp.cz/materialy> a  https://dum.rvp.cz/vyhledavani/fulltext2.html?q=Milena+tich%C3%A1&s.x=0&s.y=0&rvpSearchScope=module

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html