SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Personal and Professional Development - OPMN0N169A
Title: Osobnostní a profesní rozvoj
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 84 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.
PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Pre-requisite : OPMN0N156A
Annotation -
Last update: PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D. (29.01.2023)
The course focuses on the continuity of personal and professional development of student teachers, reflects, deepens and broadens students' professional knowledge and skills and contributes to the development of their professional identity. It consists of two main themes: 1) in the part focused on the student's personal development, it builds on the course Personal and Social Education I and is practically oriented. It enables students to reflect on their strengths, weaknesses and career readiness in the final phase of their studies, to set goals for further personal development and to practically deepen soft skills. It focuses on the dilemmas and actions of future teachers in challenging situations in relation to themselves, adults and pupils. 2) The portfolio section focuses on working with, reflecting on, and integrating the student learning outcomes produced during the course of the study to develop the professional competencies of student teachers.
Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D. (17.02.2023)

Studijní záltěž:

Přímá výuka: 24 hodin

Plnění úkolů: 10 hodin

Samostudium: 16 hodin

Literature - Czech
Last update: Mgr. Petra Horská, Ph.D. (14.03.2019)

Povinná literatura:

GORDON, T. Škola bez poražených. Praha: Malvern, 2015. ISBN 978-80-7530-006-5.

HÁJEK, K. Práce s emocemi pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-262-0221-9.

SPILKOVÁ, V., TOMKOVÁ, A. a kol. Kvalita učitele a profesní standard. Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze, 2010. ISBN 978-80-7290-496-9.

SPILKOVÁ, V., TOMKOVÁ, A., MAZÁČOVÁ, N., KARGEROVÁ, J. a kol. Klinická škola a její role ve vzdělávání učitelů. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2015. ISBN 978-80-7290-832-5.

TOMKOVÁ, A. Portfolio v perspektivě reflektivně pojatého vzdělávání učitelů. Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze, v tisku.

 

 

Doporučená literatura:

KOPŘIVA, P., NOVÁČKOVÁ, J. a kol. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála, 2010. ISBN 80-901873-7-4.

KOŠŤÁLOVÁ, H., MIKOVÁ, J., STANG, J. Školní hodnocení žáků a studentů se zaměřením na slovní hodnocení. Vyd.2. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0220-2.

LUKÁŠOVÁ, H., SVATOŠ, T., MAJERČÍKOVÁ, J. Studentské portfolio jako výzkumný prostředek poznání cesty k učitelství: Příspěvek k autoregulaci profesního učení a seberozvoje. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. ISBN 978-80-7454-465-1.

PÍŠOVÁ, M. (Ed.). Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. ISBN 978-80-7395-024-8.

ROSENBERG, M. B. Nenásilná komunikace. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0530-2.

TOMKOVÁ, A. Práce s žákovským portfoliem v primární škole. In KOŠŤÁLOVÁ, H. a kol. Školní vzdělávací program krok za krokem. Praha: Verlag Dashofer, 2005 s.1 - 11. ISBN  80-86897-00-1.

BÁRTOVÁ, Z. Jak zvládnout stres za katedrou. Praha: Computer Media, 2011. ISBN 978-80-7402-110-7.

ALDORTOVÁ, N. Vychováváme děti a rosteme s nimi. Praha: Práh, 2010.ISBN: 978-80-72522-87-3-.

KNOBLAUCH, J. Cíle v pracovním i v osobním životě. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0346-9.

KUNEŠ, D. Sebepoznání. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-541-7.

TOMKOVÁ, A. Portfolio v pregraduální přípravě učitelů primární školy. In SPILKOVÁ, V. a kol. Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 2004, s. 180-190. ISBN 80-7315-081-6.

Syllabus -
Last update: PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D. (29.01.2023)

The teaching of the subject includes the topics:

1. Reflection and self-reflection of the student's/prospective teacher's journey so far, strengths and weaknesses, personal and professional development plan

2. Teaching portfolio as a tool for teacher training and further professional development and preparation for CPD

3. Communication of a teacher in a challenging pedagogical situation with students, parents and colleagues

4. Psychohygiene of the student and teacher, preparation for coping with a challenging situation in the context of studies, prevention and intervention of teacher burnout syndrome

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D. (29.01.2023)

-        Účast alespoň na třech seminářích  celkem, minimálně jedou na každém z obou témat 

-        Splnění dílčích úkolů jako příprav na jednotlivé semináře

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html