SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Geometry - OPMN0M136A
Title: Geometrie
Guaranteed by: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/2, Ex [HT]
Capacity: 90 / 92 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Radka Havlíčková, Ph.D.
doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Mgr. Milena Kvaszová, Ph.D.
prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Pre-requisite : OPMN0M106A
Is pre-requisite for: OPMN0M145A
Is interchangeable with: OKMN0M136A
Annotation -
Last update: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. (02.03.2024)
The geometry course focuses primarily on developing students' cognitive abilities and deepening their knowledge of geometry. Students are encouraged to independently discover geometric relationships, refine concepts, and develop geometric ideas by comparing solutions to problems in different environments, through much experimentation and generalization. Our focus will be on exploring polygons, which will be explored and studied in depth in a square grid paper environment. Geometric relations in 2D are also studied: parallelism, perpendicularity, divergence, congruence (of segments, angles, figures), some congruent representations (axial symmetry, center symmetry, translation) and measure of geometric figures. We will always start from grid figures to figures on "pure" paper (in the Euclidean plane). Students will always be offered the possibility of differentiation, i.e., students will be offered both sets of problems to practice the material covered as well as extension problems.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. (31.01.2024)
Cílem kurzu je na základě vlastní aktivní činnosti zažít proces tvorby pojmů, objevování geometrických vztahů a potřeby upřesňovat představy a vymezení pojmů:
- rozvíjet kognitivní schopnosti studentů, 
- rozvíjet porozumění geometrickým pojmům a relacím,
- rozvíjet dovednosti; formulovat hypotézy, prověřovat je a argumentovat,
- osvojit si heuristické metody ve 2D geometrii,
- poznat některé možnosti vizualizace aritmetických pojmů.
Descriptors - Czech
Last update: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. (30.01.2023)

Celková časová zátěž studenta

100 hodin (4 kredity)

Přímá výuka

 

Přednášky prezenční studium

1 týdně (12 hodin)

Cvičení prezenční studium

2 týdně (24 hodin)

Příprava na výuku

 

příprava na 1 hodinu přednášky

30 minut (3 hodiny)

příprava na 1 cvičení 

60 minut (12 hodin)

Studium literatury 

10 hodin

   

Plnění předmětu

 

Seminární práce

15 hodin

Příprava na písemnou část zkoušky

14 hodin

Příprava na ústní zkoušku a zkouška

10 hodin

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. (30.01.2023)

Hejný, M., Jirotková, D. (1999). Čtverečkovaný papír jako most mezi geometrií a aritmetikou. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

Jirotková, D.: Cesty ke zkvalitňování výuky geometrie. Univerzita Karlova v Praze. 2010 (vybrané kapitoly)

Různé sbírky úloh a matematických problémů, soubory úloh z Klokánka či jiných soutěží pro žáky 1. stupně ZŠ, výběr úloh 2D geometrie.

Učebnice matematiky pro I. stupeň dle vlastní volby.

Program GeoGebra: odkaz na stránku, kde je možné stáhnout verze pro různé operační systémy od Windows až po tablety: https://www.geogebra.org/download a další odkaz na manuál: https://wiki.geogebra.org/cs/P%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka

Teaching methods - Czech
Last update: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. (02.03.2024)

Přednáška - interaktivní výklad i řešení úloh, diskuse  o didaktickém potenciálu úloh a o řešitelských strategiích, shrnutí vedoucí k ujasnění základních teoretických pojmů, vztahů a vlastností rovinných útvarů a jejich zařazení do teoretické struktury oboru,


Semináře - řešení úloh využívajících poznatků z přednášek, skupinová diskuse i samostatné řešení problémů.

Samostudium - předpokládá se, že student bezpečně zvládá probíranou tematiku (2D geometrie) na úrovni minimálně  absolventa 9. ročníku, případně samostudiem tuto látkku doplní, především pokud zjistí nějaké nedostatky. Doplní znalost geometrických pojmů a jejich vlastností.  K samostudiu budou určeny i kratší pasáže, které budou k dispozici v Moodlu.

Dále se předpokládá dobrá znalost obsahu kurzu USMA I. Student si tuto látku připomene. 

Studijní opora k přednáškám i seminářům je v odpovídajícím kurzu Moodle, je průběžně aktualizována a doplňována. 

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. (13.02.2024)

Požadavky ke zkoušce:

1. Aktivní účast na seminářích (aktivitou se rozumí účast ve společných diskusích, samostatné řešení úloh a problémů a jejich prezentování, řešení úloh jako domácí příprava na výuku atd.). Účast na seminářích bude kontrolována.

2. Vytvoření sběrného portfolia evidujícího proces učení se studenta, tj. bude obsahovat evidenci z práce v seminářích, přednášek, případně práci s materiály (výzvy, diskusní témata, průběžné úkoly) v Moodlu. Student si portfolio přinese k ústní zkoušce (i v elektronické podobě). 

 

Zkouška má dvě části - písemná a ústní. Zkouší vedoucí semináře.

Nejdříve se píše písemná část v odděleném termínu od ústní části. 

Kromě ústního projevu u zkoušky budou podkladem k hodnocení výsledky testu a veškeré písemné materiály, které byly vypracovány navíc, dále portfolio a  též práce studenta při seminářích. 

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. (02.03.2024)

Témata výuky:

1. Geoboard a poznávání mnohoúhelníků a jejich vlastností na geoboardu (3x3) 

2. Orientace na čtverečkovaném papíru, šipkový zápis mnohoúhelníku

3. Souřadnice, jejich odvození; další zápisy bodů (souřadnicový zápis, vektorový zápis)

4. Mnohoúhelníky, poznávání jejich vlastností, jejich klasifikace

5. Relace (rovnoběžnost, kolmost, shodnost)

6. Obsah rovinných útvarů

7. Délka úsečky, obvod obrazce

8. Metoda uvolňování parametru pro objevování geometrických vztahů kako Pythagorova věta, Pickova formule

9. Poměr délek úseček, dělení úseček v daném poměru

10. Nemřížové útvary

11. Podobnost útvarů

12. Konstrukce na čtverečkovaném i "čistém" papíře

Learning resources - Czech
Last update: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. (02.03.2024)

Odkaz na kurz Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=16167

Heslo pro přihlášení bude sděleno na prvním semináři.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html