SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Development of Czech Language - OPMN0C146A
Title: Historické kořeny současné češtiny
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/0, C [HT]
Capacity: 85 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D.
prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Pre-requisite : OPMN0C127A
Interchangeability : OKMN0C146A
Is interchangeable with: OKMN0C146A
Annotation -
Last update: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (04.09.2023)
The aim of the subject is to develop basic awareness of historical development of language as a necessary precondition for deep understanding of present Czech language. For the future teachers of Czech language at the first grade of primary school, it is essential to understand those historical language phenomena, which leave relicts in present language, especially in its teaching at the primary school (lexical orthography etc.). Understanding of Historical development of the Czech language. Literary form of the Czech language, language culture. Slavonic languages. Periods of development in the social and literary context.
Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (04.09.2023)
Celková studijní zátěž: 30 pracovních hodin (1 kredit)

- kontaktní výuka: 6 hodin
- domácí studium, studium literatury a pramenů, plnění úkolů: 24 hodin
Literature - Czech
Last update: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (04.09.2023)

Povinná:

MICHALOVÁ, Blanka a Šmejkalová, Martina. Cvičení a texty k vývoji českého jazyka pro studující učitelství 1. stupně ZŠ. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004. 53 s. ISBN 80-7290-186-9.
Šlosar, Dušan. Tisíciletá. Vyd. v Dokořán 1. Praha: Dokořán, 2005. 106 s. ISBN 80-7363-028
Šlosar, Dušan et al. Spisovný jazyk v dějinách české společnosti. Vyd. 3., opr. a dopl. Brno: Host, 2009. 178 s. ISBN 978-80-7294-311-1.
ŠMEJKALOVÁ, Martina. Historická mluvnice ve výuce budoucích bohemistů a budoucích učitelů na Pedagogické fakultě UK. Didaktické studie. 2010, roč. 2, č. 1, s. 47-51. ISSN 1804-1221.

Doporučená:

Lamprecht, Arnošt, Dušan Šlosar a Jaroslav Bauer, J.Historická mluvnice češtiny. Praha: SPN, 1986.

Pleskalová, Jana, a kol. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha : Academia 2007

Černá, Martina a Hájková, Eva. Český jazyk B pro studující učitelství 1. stupně ZŠ a SpPg: (syntax, stylistika, vývoj českého jazyka). Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 1999. 119 s. ISBN 80-86039-95-1.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (04.09.2023)

Osnova:

1)       Staroslověnské písemnictví, cyrilometodějská mise, projekce v učivu českého jazyka na 1. stupni ZŠ, mezipředmětové vztahy (vlastivěda, výtvarná výchova). Slovanští žáci-cizinci na 1. stupni ZŠ – pochopení reálií a kontextu žákova jazyka.

2)       Základní poučení o periodizaci vývoje jazyka a vývoje spisovného jazyka na pozadí historického a kulturního kontextu.  Četba a interpretace vybraných památek. Možnosti mezipředmětových projekcí v kurikulu 1. stupně ZŠ.

3)       Rozvoj česky psané literatury ve 13. až 16. století. Základy historické mluvnice s přihlédnutím k dynamice jejího vývoje směrem k současnosti. Učivo českého jazyka 1. stupně ZŠ, v němž se bezprostředně promítají relikty historických jazykových změn. Četba a interpretace vybraných památek.

4)       Humanismus, historický a literárněhistorický kontext.  Základní charakteristické rysy humanistické češtiny. Rozvoj písemnictví, četba a interpretace vybraných památek, důležití autoři.

5)       Baroko, historický a literárněhistorický kontext, charakteristické rysy barokní češtiny, důležití autoři (J. A. Komenský). Četba a interpretace vybraných památek

6)       19.–20. století. Historický kontext, jazyková situace, tvorba mluvnic a slovníků, důsledky pro současnou komunikační praxi. Cíle výuky českého jazyka na 1. stupni ZŠ v oblasti spisovnosti.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (04.09.2023)

Podmínky udělení zápočtu:

Napsat reflexi o rozsahu jedné normostrany na téma Co přinesl předmět Historické kořeny současné češitny pro mou pedagogickou praxi. Nedílnou součástí práce je její jazyková korektnost, dodržení citační a stylové normy.

Termín odevzdání: 12. 1. 2024

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html