SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Czech Language I - OPMN0C116A
Title: Současný český jazyk I
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 Ex [hours/week]
Capacity: 110 / 107 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.
Teacher(s): PhDr. Radka Holanová, Ph.D.
PhDr. Olga Palkosková, Ph.D.
Pre-requisite : OPMN0C107A, OPMN0C108A
Annotation -
Last update: PhDr. Olga Palkosková, Ph.D. (16.01.2020)
The subject systemizes linguistic terminology, basics of morphology, lexicology and word formation on more deeper linguistic basis. Students practise theoretical knowledge, deepen their abilities in given disciplines. The aim of the subject is to equip the teacher-to-be with theoretical and practical abilities in the area of phonetics, morphology, lexicology and word formation, which will be needed for didactic transformation at the basic school according to RVP ZŠ.
Literature - Czech
Last update: PhDr. Olga Palkosková, Ph.D. (16.01.2020)

Povinná:

HUBÁČEK, Jaroslav et al. Čeština pro učitele. Vyd. 4., upr. Opava: VademecumBohemiae, 2010. ISBN 978-80-86041-37-7.

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia, 2005.

GREPL, Miroslav, Petr KARLÍK (ed.), Marek NEKULA (ed.) a Zdenka RUSÍNOVÁ (ed.). Příruční mluvnice češtiny. Vyd 2., opr. [i.e. 3. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008, 799 s.

KARLÍK, Petr (ed.), Marek NEKULA (ed.) a Jana PLESKALOVÁ (ed.). Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002, 604 s.

KARLÍK, Petr (ed.), Marek NEKULA (ed.) a Jana PLESKALOVÁ (ed.). Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 2 díly.

HÁJKOVÁ, Eva a kol. Čeština pro vzdělávací praxi. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2017. 197 s.

Doporučená:

HAVLOVÁ, Ivana, Eva SCHNEIDEROVÁ a Ludmila ŠTĚRBOVÁ. Český jazyk A pro studující učitelství 1. stupně ZŠ a SpPg: (fonetika, morfologie, lexikologie). Praha: Univerzita Karlova, 1999, 147 s.

BRABCOVÁ, Radoslava. Novinky z pravopisu a tvarosloví. 2. dopl. vyd. Dobřichovice: KAVA-PECH, 2000, 88 s.

ADAM, Robert a kol.: Gramatické rozbory češtiny. Praha: Univerzita Karlova, 2017.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Olga Palkosková, Ph.D. (16.01.2020)

Témata přednášek a seminářů (odpovídá 12 týdnům výuky):

1. Paradigmatické vztahy mezi slovy: synonymie, antonymie, hyperonymie, hyponymie.  Polysémie a homonymie.

2. Klasifikační kritéria autosémantik a synsémantik. Vrstvy slovní zásoby; spisovná čeština, obecná čeština, dialekty, sociolekty.

3. Příznaky slov, hledisko časové, expresivita. Přejímání a adaptace slov z cizích jazyků.

4. Lexikografie. Typy slovníků, základní české slovníky, slovníkové heslo, práce se slovníky.

5. Frazeologie a idiomatika.

6. Slovotvorba. Slovotvorný základ, slovotvorný formant. Slovotvorná a sémantická motivovanost. Derivace, kompozice, zkracování. Slovotvorná analýza.

7. Základní pojmy z morfologie, morfém, morf, alomorf. Morfematická analýza.

8. Kritéria pro klasifikaci slovních druhů. Podstatná jména – morfologická a sémantická charakteristika, třídění.

9. Přídavná jména, zájmena, číslovky – morfologická a sémantická charakteristika, třídění.

10. Slovesa, příslovce, spojky, částice, citoslovce – morfologická a sémantická charakteristika, třídění.

11. Gramatické kategorie jmen a sloves. Paradigmata ohýbání.  Funkce vzorů. 

12. Fonetická transkripce, vokály,  konsonanty, suprasegmentální prvky.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (20.01.2020)

Účast na seminářích (tolerovaná absence 20 %).

Plnění průběžných úkolů dle požadavků vyučujícího.

Příprava na semináře - četba zadaných textů ze skript.

 

Zkouška má písemnou formu, obsahuje otázky teoretické i praktické. K úspěšnému absolvování je nutno získat min. 75 % bodů. Termíny budou vypisovány prostřednictvím SIS.

 

Okruhy ke zkoušce:

FONETIKA

 

1) Fonetika a fonologie jako lingvistické disciplíny

2) Základní pojmy z fonetiky a fonologie: foném, hláska, alofon

3) Klasifikační kritéria českých hlásek: samohlásky

4) Klasifikační kritéria českých hlásek: souhlásky

5) Popis mluvidel a fonačního ústrojí

6) Sluchové ústrojí a auditorní fonetika

7) Suprasegmentální prostředky: intonace, tempo řeči

8) Suprasegmentální prostředky: přízvuk slovní a větný, přízvukový takt, kolón

9) Slabika

10) Ortoepie a ortofonie. Pravidla výslovnosti českých vokálů

11) Ortoepie a ortofonie. Pravidla výslovnosti českých konsonantů

12) Ortoepie - výslovnost cizích slov

13) Užití rázu v češtině

14) Pravopis fonologický, morfologický, lexikální a syntaktický

15) Spodoba znělosti, neutralizace znělosti

 

LEXIKOLOGIE

 

1) Lexikologie jako lingvistická disciplína

2) Významové (paradigmatické) vztahy mezi slovy: synonymie, antonymie, hyperonymie,  

     hyponymie

3) Polysémie a homonymie

4) Autosémantika a synsémantika - klasifikační kritéria

5) Vrstvy slovní zásoby - spisovný jazyk

6) Vrstvy slovní zásoby - nespisovný jazyk - obecná čeština

7) Vrstvy slovní zásoby - nespisovný jazyk - dialekty, sociolekty

8) Přejímání a adaptace slov z cizích jazyků

9) Příznaky slov: hledisko časové (neologismy, historismy, archaismy)

10) Příznaky slov: kladná expresivita

11) Příznaky slov: záporná expresivita

12) Lexikografie, typy slovníků, základní české slovníky, slovníkové heslo

14) Frazémy, frazeologie a idiomatika

15) Slovotvorný základ, slovotvorný formant

16) Slovotvorba: derivace

17) Slovotvorba: kompozice

18) Slovotvorba: zkracování

 

MORFOLOGIE

 

1) Morfologie jako lingvistická disciplína

2) Základní pojmy z morfologie: morfém, morf, alomorf

3) Kritéria pro klasifikaci slovních druhů

4) Podstatná jména: morfologická a sémantická charakteristika, třídění

5) Přídavná jména: morfologická a sémantická charakteristika, třídění

6) Zájmena: morfologická a sémantická charakteristika, třídění

7) Číslovky: morfologická a sémantická charakteristika, třídění

8) Slovesa: morfologická a sémantická charakteristika, třídění

9) Příslovce: morfologická a sémantická charakteristika, třídění

10) Spojky: morfologická a sémantická charakteristika, třídění

11) Částice: morfologická a sémantická charakteristika, třídění

12) Citoslovce: morfologická a sémantická charakteristika, třídění

13) GK jmen: pád

14) GK jmen: číslo, sigularia tantum, pluralia tantum

15) GK jmen: rod, kolísání v rodě

16) Deklinační paradigmata podstatných jmen: určování vzoru

17) Slovesné tvary určité a neurčité, jednoduché a složené

18) GK sloves: osoba a číslo

19) GK sloves: čas a způsob

20) GK sloves: rod a vid

21) Konjugační paradigmata sloves: zařazování do tříd, určování vzoru

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html