SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Czech Language Studeis - OPMN0C107A
Title: Úvod do studia českého jazyka
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Capacity: 122 / 0 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Radka Holanová, Ph.D.
Mgr. Eliška Králová
prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Is pre-requisite for: OPMN0C368C, OPMN0C116A
Is interchangeable with: OKMN0C107A
Annotation -
Last update: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (02.08.2023)
Repetition of morphology, lexicology and orthography. Correction of texts, dictations. Basic language handbooks. Systemization of elementary school topics.
Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (02.08.2023)

Studijní zátěž: 54 pracovních hodin (2 kredity)

semináře a přednášky: 24 hodin

domácí studium, studium literatury a pramenů, plnění úkolů, příprava
na výuku: 30 hodin


Literature - Czech
Last update: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (30.01.2024)

Doporučená literatura a zdroje:

Pravidla českého pravopisu, ÚJČ AV ČR

Filipec, J., Daneš, F., Machač, J., Mejstřík, V. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 3. vydání 2012

Konopková, L., Krejčová, M.: Čeština pro samouky IV. Praha, 1995

Pravdová, M., Svobodová, I. (eds.): Akademická jazyková příručka. Praha: Academia 2014

M. Čechová a kol.: Český jazyk pro 1.-4. ročník SOŠ

J. Kostečka: Český jazyk pro 1.-4. ročník gymnázií

M. Čechová a kol.: Komplexní jazykové rozbory (např. Praha: SPN, 1996)

www.prirucka.ujc.cas.cz (Ústav pro jazyk český AV ČR)

www. skolasnadhledem.cz (Fraus)

www.umimecesky.cz (umimeto.org)

www.nechybujte.cz (pravidla českého pravopisu, Lingea)

www.czechency.org (Nový encyklopedický slovník češtiny)

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (30.01.2024)

Požadavky k zápočtu: 

1) Aktivní účast v seminářích.

2) 80% docházka (povolena 1 absence, u případných dalších je nutné doložit lékařskou zprávu či jiný závažný důvod).

3) Zvládnutí 5 dílčích písemných prací a korektur s úspěšností min. 75 % bodového hodnocení (součet výsledků testů dohromady). Práce se píšou na každém semináři kromě prvního. Upřesnění témat a hodnocení prací a korektur na seminářích.

4) Zvládnutí závěrečného souhrnného zápočtového testu (včetně souhrnné korektury) s úspěšností min. 75 %.

Pokud student nesplní požadavky zápočtu během semestru, má nárok na 1 opravný termín dílčích písemných prací a 1 opravný termín závěrečného souhrnného zápočtového testu.

 

Pořadí dílčích testů na seminářích (bude upřesňováno v průběhu semestru):

1. vyjmenovaní slova, pravopis cizích a přejatých slov

2. psaní předpon s-, z-, pravopis skupiny bě, pě, vě, bje, vje

3. skloňování, gramatické kategorie podstatných jmen a sloves, jazykovědná terminologie

4. shoda přísudku s podmětem, interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí, psaní přímé řeči

5. zkratky, značky, koncovky přídavných jmen, psaní n/nn

 

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (02.08.2023)

Předmět představuje základní vhled do vysokoškolského studia českého jazyka. Cílem předmětu je systemizace základních jazykových informací a jejich zvládání podle interpretace aktuální bohemistické lingvistiky, kompletování, zopakování a praktické procvičení základních jevů jednotlivých jazykových rovin (pravopis, ortoepie, morfologie, slovní zásoba a tvoření slov, skladba v tradičním pojetí, styl), upevnění základní lingvistické terminologie a seznámení se základní odbornou literaturou, práce se základními jazykovými příručkami.

Obsahové celky (systemizace teoret. poznatků a jejich aplikace):

1.       Jazykověda, její rozvrstvení, jazykové roviny.

2.       Český národní jazyk a jeho útvary.

3.       Norma, úzus, kodifikace.

4.       Práce se základními jazykovými příručkami. Základní jazykovědná terminologie.

5.       Konfrontace lingvistického a školského pojetí obsahu a interpretace odb. literatury.

6.       Jevy pravopisu lexikálního, morfologického a syntaktického – systém a jeho aplikace.

7.       Psaní zkratek a zkratkových slov, přejímání slov z cizích jazyků, psaní cizích slov.

8.       Slovní zásoba, její hodnocení, slovotvorba.

9.       Systemizace poznatků zvláště roviny lexikologické, morfologické a syntaktické.

10.    Styl, vhodnost a přiměřenost ve volbě jazyk. prostředků.

11.    Komplexní jazykový rozbor.

12.    Analýza a interpretace konkrétních textů z různých funkčních oblastí.

Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Radka Holanová, Ph.D. (02.08.2023)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5438

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html