SubjectsSubjects(version: 942)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Family and couples therapy/counseling - OPDP1Q115B
Title: Rodinné a partnerské poradenství
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: both
E-Credits: 0
Hours per week, examination: 0/0, other [HT]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course is intended for doctoral students only
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.
PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (08.10.2020)
Doktorand/ka si prohloubí své povědomí o systému partnerského a rodinného poradenství, naučí se reflektovat poradenské problémy a volbu vhodných metod práce. Dokáže identifikovat nosná témata poradenské intervence i limity tohoto způsobu práce s klienty. Dokáže popsat širší kontexty partnerských a rodinných vztahů a tyto aplikovat, kriticky nahlížet na možné determinanty v partnerském/rodinném soužití. Je schopen identifikovat výzkumný problém, stanovit s hypotézy či formulovat výzkumné otázky. Témata:  Postavení rodinného a partnerského poradenství v aktuálním poradenském systému ČR  Koncepce rodinného a partnerského poradenství - vývoj, aktuální koncepce  Modely a školy rodinného a partnerského poradenství  Možnosti rodinného a partnerského poradenství ve školství  AMRP ČR, etický kodex, kvalifikační požadavky, profesní motivace, osobnost poradce, supervize a intervize v rodinném a partnerském poradenství  Zásady rodinného a partnerského poradenství, role poradenského pracovníka/terapeuta  Vývoj fází partnerského vztahu/životní cyklus rodiny, aktuální posuny v rodinném/partnerském soužití, nové formy rodin  Metody v rodinném a partnerském poradenství - modelové situace  Hlavní řešená témata v rodinném a partnerském poradenství, předrozvodové, rozvodové a postrozvodové poradenství  Výzkum v rodinném a partnerském poradenství
Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (08.10.2020)

BERG, Insoo Kim: Posílení rodiny: základy krátké terapie zaměřené na řešení. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 167 s. ISBN 978-80-262-0500-5.

GJURIČOVÁ, Šárka a KUBIČKA, Jiří: Rodinná terapie: systemické a narativní přístupy. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2009. 280 s. Psyché. ISBN 978-80-247-2390-7.

KRATOCHVÍL, Stanislav. Manželská terapie. 4., rozš. vyd., V nakl. Por. Praha: Portál, 2005. 255 s. ISBN 807367048

MINUCHIN, Salvador: Rodina a rodinná terapie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 231 s. ISBN 978-80-262-0371-1.

NOVÁK, Tomáš: Manželské a rodinné poradenství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 108 s. Psyché. ISBN 80-247-1316-0.

NOVÁK, Tomáš, CORRADINIOVÁ, Simona a VYPUŠŤÁK, Radim: Kontakt s dětmi po rozvodu: jak nepřijít o dítě. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 248 stran. ISBN 978-80-7478-910-6.

NOVÁK, Tomáš: Pozitivně na manželství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. 140 s. Psychologie pro každého. ISBN 978-80- 247-4645-6.

NOVÁK, Tomáš: Střídavá péče o dítě: zájem dítěte především. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 167 s. ISBN 978-80-262- 0342-1.

NOVÁK, Tomáš: Péče o dítě po rozvodu a její úskalí. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 144 s. ISBN 978-80-247-4110-9

NOVÁK, Tomáš: Hádky v manželství: jak je řešit a předcházet jim. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 145 s. Partnerské vztahy. ISBN 978-80-247-2037-1.

RIEGER, Zdeněk a VYHNÁLKOVÁ, Hana: Ostrov rodiny: integrující přístup pro práci s rodinou: příručka pro odborníky. Vyd. 2. Hradec Králové: Konfrontace, 2001. 254 s. ISBN 80-86088-06-5. 33

SATIR, Virginia: Kniha o rodině. 1. vyd. Praha: Institut Virginie Satirové, 1994. 350 s. ISBN 80-901325-0-2.

SATIR, Virginia: Společná terapie rodiny. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 214 s. Spektrum; 55. ISBN 978-80-7367-303

TRAPKOVÁ, Ludmila a CHVÁLA, Vladislav: Rodinná terapie psychosomatických poruch: [rodina jako sociální děloha]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. 227 s. ISBN 978-80-7367-561-5.

ŠMOLKA, Petr a MACH, Jan: Manželská a rodinná trápení. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 191 s. ISBN 978-80-7367-448- 9.

ŠMOLKA, Petr: Jak zachránit manželství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 217 s. Psychologie pro každého. ISBN 978-80- 247-2609-0.

ŠMOLKA, Petr a PACEK, Daniel: Manželská poradna aneb Tam, kde vlastní síly nestačí. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 171 s. Psychologie pro každého. ISBN 978-80-247-1617-6

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (08.10.2020)

Vypracování návrhu poradenské intervence a rešerše odborné literatury. Obhajoba v rámci předmětu.

Seminární práce, ústní prezentace.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html