SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Psychology of family and foster care - OPDP1Q113B
Title: Psychologie rodiny a v náhradní rodinné péči
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: both
E-Credits: 0
Hours per week, examination: 0/0, other [HT]
Extent per academic year: 24 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course is intended for doctoral students only
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.
PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (08.10.2020)
Cílem předmětu je seznámit studenty se současnými přístupy a aktuálními tématy v psychologii rodiny a s psychologickými aspekty náhradního rodičovství. Výsledkem by měla být schopnost vnímat rodinu systémově a orientovat se v systému náhradní rodinné péče u nás. Témata:  Systémový přístup k rodině, modely rodinného fungování, funkčnost rodiny, rodinná resilience.  Specifika biologického a psychologického rodičovství.  Základní potřeby a jejich uspokojování v rodině  Náhradní rodinná péče – legislativní rámec, sociální a psychologické aspekty.  Výběr a příprava žadatelů, kontinuální psychologická péče poskytovaná pěstounským rodinám.  Funkčnost a resilience pěstounských rodin, úskalí a rizika pěstounské péče.
Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (08.10.2020)

GOODYER, A. Child-centred foster care. A right-based model for practice. London: Jessica Kingsley Publishers, 2011.

KOLUCHOVÁ, Jarmila. Psychický vývoj v pěstounské péči. Praha: MPSV ČR, 1992.

MATĚJČEK, Zdeněk (Ed.) Osvojení a pěstounská péče. Praha: Portál, 2002.

MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: SLON, 2003.

PAZLAROVÁ, Hana. (Ed.). Pěstounská péče. Manuál pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2016.

SINCAIR, Ian. Fostering now: Messages from research. London: Jessica Kingsley Publishers, 2005. SOBOTKOVÁ, Irena, Psychologie rodiny. Praha: Portál, 2012

SOBOTKOVÁ, Irena. Pěstounské rodiny, jejich fungování a odolnost. Praha: MPSV, 2003

ŠKOVIERA, Albín. Dilemata náhradní výchovy. Praha: Portál, 2007

TÓTHOVÁ, Jana. Úvod do transgenerační psychologie rodiny. Praha: Portál, 2011.

ZEZULOVÁ, Dagmar. Pěstounská péče a adopce. Praha: Portál, 2012

ZEZULOVÁ, Dagmar. Domov je místo, odkud tě nevyhodí – ani když vyrosteš. Praha: Smart Press, 2012.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (08.10.2020)

Rešerše odborné literatury, ústní zkouška.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html