SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Motivationa nd autoregulation processes of students - OPDP1Q107B
Title: Motivace a autoregulace žáků
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: both
E-Credits: 0
Hours per week, examination: 0/0, other [HT]
Extent per academic year: 24 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course is intended for doctoral students only
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
PhDr. Radka High, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Radka High, Ph.D.
Interchangeability : OD0513010
Is interchangeable with: OD0513010
Annotation - Czech
Cílem předmětu je rozšířit kompetence studentů doktorandského studia v oblasti motivace a vzdělávací autoregulace. V kurzu bude tématizována problematika motivace a vzdělávací autoregulace žáků. Analyzována bude žákovská motivace v časových souvislostech (motivace z krátkodobého i dlouhodobého hlediska) a diagnostické možnosti v oblasti motivace a vzdělávací autoregulace. Témata:  Nejpodstatnější motivační teorie  Vliv motivace na průběh učení a jeho výsledky  Motivace učební činnosti (struktura žákovské motivace: výkonová motivace, poznávací motivace, sociální motivace, instrumentální motivace, odměny a tresty; flow motivace  Žákovská sebepercepce motivačních pohnutek k učení; učitelova percepce žákovských motivačních pohnutek  Motivačně autoregulační strategie  Vývoj žákovské motivace k učení na ZŠ; rozdíly mezi chlapci a dívkami v učební motivaci  Motivace a vůle. Volní procesy a jejich diagnostika  Diagnostika žákovské motivace k učení. Rozvíjení motivace žáků aktualizací vybraných potřeb  Žákovská nemotivovanost a motivační vlivy převážně snižující školní výkon (druhy a příčiny žákovské nemotivovanosti, nuda ve škole, strach ve škole), copingové strategie zvládání nudy  Překonávání motivačních krizí ve vztahu ke škole.
Last update: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (08.10.2020)
Literature - Czech

CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly. Flow a práce. Praha, Portál, 2017. HECKHAUSEN, Heinz. Motivation und Handeln. Berlin: Springer, 1980.

HRABAL, Vladimír a PAVELKOVÁ, Isabella. Autodiagnostika jako předpoklad a účinný nástroj sebereflexe učitele. In SPILKOVÁ, Vladimíra a VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha: Karlova Univerzita-pedagogická fakulta, 2008, s. 105-116.

HRABAL, Vladimír, MAN, František a PAVELKOVÁ Isabella. Psychologické otázky motivace ve škole. Praha: SPN, 1989.

HRABAL, Vladimír a PAVELKOVÁ, Isabella. Jaký jsem učitel. Praha: Portál, 2010.

PAVELKOVÁ, Isabella. Motivace žáků k učení. (Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha: PedF UK, 2002.

PAVELKOVÁ, Isabella a URBANOVÁ, Denisa. Nuda v edukačním kontextu: Teoretické konceptualizace a výzkumné metody. Československá psychologie, 2018, vol. 62, no. 4, s. 350-365.

RHEINBERG, Falko. Motivation. Stuttgart: Kohlhammer, 2006.

Další povinná literatura bude upřesněna podle výzkumného zaměření jednotlivých posluchačů kurzu.

Last update: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (08.10.2020)
Course completion requirements - Czech

Ke splnění kurzu je potřeba prostudovat základní literaturu a alespoň 3 zahraniční články k problematice motivace či autoregulace, které mají souvislost s výzkumnou prací studenta. Na základě této literatury a konzultací s vyučujícím student sepíše pojednání k dané problematice a v rozpravě s vyučujícím ho obhájí..

Last update: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (08.10.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html