SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Time and spatial orientation of students: relation to the future - OPDP1Q101B
Title: Časová orientace žáka: vztah žáků k budoucnosti
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: both
E-Credits: 0
Hours per week, examination: 0/0, other [HT]
Extent per academic year: 24 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course is intended for doctoral students only
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
PhDr. Radka High, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Radka High, Ph.D.
Annotation - Czech
V kurzu bude tématizována problematika časové orientace člověka. Analyzována bude žákovská motivace v časových souvislostech a diagnostické možnosti v oblasti časové orientace jedince. Cílem kurzu je rozšířit kompetence studentů doktorandského studia v oblasti rozvoje uvědomělého vztahu žáků k budoucnosti a časové perspektivy. S tím úzce souvisí vybavení studentů diagnostickými a autodiagnostickými postupy a nástroji, které by umožnily adresné působení v této oblasti. Témata:  Čas ve vztahu k chování a jeho regulativní funkce v lidském životě.  Časová perspektiva (teoretické vymezení).  Orientace na budoucnost.  Diagnostika časové perspektivy (strategie a přehled metod).  Koncepce perspektivní orientace (východiska a seberozvojový kontext perspektivní orientace, vztah k budoucnosti jako faktor lidské motivace, alternativnost v orientaci jedince na budoucnost).  Perspektivní orientace a škola (persp. orientace a školní výkon, persp. orientace jako činitel žákovské motivace k učení, instrumentalita učení z hlediska budoucích cílů, perspektivní orientace a profesionální sebeurčeníprofesionální volba).  Vývoj časové perspektivy u člověka.
Last update: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (08.10.2020)
Literature - Czech

HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí. Obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele a rodiče. Praha, Portál, 2004.

NUTTIN, Joseph. Motivation et Perspectives d‘Avenier. Louvain: Presses Universitaires de Lovain, 1980.

PAVELKOVÁ, Isabella. Motivace žáků k učení. (Perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci). Praha: PedF UK, 2002. PAVELKOVÁ, Isabella. Perspektivní orientace jako činitel rozvoje osobnosti. Praha: Academia, 1990.

PAVELKOVÁ, Isabella, PURKOVÁ, Veronika, MENŠÍKOVÁ, Veronika. Časová perspektiva jako významný regulativ v lidském životě a žákovské motivaci. Pedagogická orientace, 2008. URBANOVÁ, Denisa. Časová perspektiva a nuda. Praha, 2016. Bakalářská práce. PedF UK.

VITOŠKOVÁ, Veronika. Vztah mezi časovou perspektivou a výkonovou motivací. Praha, 2014. Dizertační práce. PedF UK.

ZIMBARDO, Philip. (1996) The Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI). Psychometric and Scoring Key. Stenford Preselection, 1996. Další doporučená literatura bude specifikována podle výzkumného zaměření jednotlivých posluchačů kurzu.

Last update: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (08.10.2020)
Course completion requirements - Czech

Ke splnění kurzu je potřeba prostudovat základní literaturu a alespoň 3 zahraniční články k problematice motivace či autoregulace, které mají souvislost s výzkumnou prací studenta. Na základě této literatury a konzultací s vyučujícím student sepíše pojednání k dané problematice a v rozpravě s vyučujícím ho obhájí.

Posluchači kurzu se seznámí s těmito diagnostickými metodami: MIM (Nuttin), Zimbardův inventář časové perspektivy (ZTPI), škála orientace na budoucnost – FTO (Gjesme), metoda "Nejdůležitější události“ (Walace), metoda slohu (Pavelková), metoda "Kým budete" (Kastemboum), dotazník perspektivní orientace - PO-5 (Pavelková), dotazník důležitosti motivačních cílů a instrumentality studia pro tyto cíle (DeVolder)

Last update: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (08.10.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html