SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Volunteering practice with reflection - OPBZ1Z005B
Title: Dobrovolnická praxe s reflexí
Guaranteed by: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 0/1, C [HT]
Extent per academic year: 24 [hours]
Capacity: winter:unknown / 80 (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Vít Šťastný, Ph.D.
PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.
PhDr. Vít Šťastný, Ph.D.
Pre-requisite : OPBZ1P001A
Annotation -
Last update: PhDr. Vít Šťastný, Ph.D. (05.01.2024)
Students as volunteers (i.e. the work is not financially remunerated) support at least one pupil (group of pupils) in the form of tutoring, babysitting, provision of leisure activities, mutually beneficial volunteering within the community, etc. (OSPOD, non-profit organizations, aid schools, foster families...). The target group of beneficiaries of volunteer activities are mainly (but not exclusively) disadvantaged primary and secondary school students (for example, from socio-economically disadvantaged backgrounds, with special educational needs, war refugees, etc.). Children/pupils can take turns during the implementation of volunteer assistance. Students carry out volunteer activities according to their current activities and possibilities. If he does not have the opportunity to arrange support for a specific student himself, he can contact the teacher of the subject or obtain information or contact the workplace during the introductory reflective seminar. In the subject, students share and reflect on their experiences with volunteer activities - reflection is both individual and group.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Vít Šťastný, Ph.D. (05.01.2024)

Studenti rozvíjí své kompetence v oblasti individuální nebo skupinové podpory dětí/žáků na všech typech základních, příp. středních škol, event. dětí předškolního věku.

Studenti navrhnou, v jaké oblasti bude jejich dobrovolnická činnost probíhat a co k její realizaci budou potřebovat, následně ji realizují.

Poté studenti reflektují své zkušenosti dle otázek zadané šablony jak písemně (formou eseje), tak ústně na setkání v menších skupinách s vyučujícím předmětu.

Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Vít Šťastný, Ph.D. (05.01.2024)

Předmět je tvořen 12 hodinami reflektivního semináře, konaného na fakultě, či v online prostředí, a 24 hodinami přímé dobrovolnické činnosti (např. doučování). Pro reflektivní seminář student odevzdává zpracované úkoly dle instrukcí vyučujícího. 

Reflektivní seminář je organizován ve formě vstupního semináře (2 hodiny), průběžných konzultací s vyučujícím (6 hodin) a výstupního semináře – závěrečné reflexe (4 hodiny). 

Literature - Czech
Last update: PhDr. Vít Šťastný, Ph.D. (05.01.2024)
 • Bedřichová, Z., Horká, A., Karasová, V., Lejdarová, J., Polechová, P., Sedláčková, P., Schweidlerová, M. & Starý, J. (2014). Dobrovolníkův průvodce doučováním v rodinách. Praha: Programy sociální integrace, Člověk v tísni. ISBN 978-80-87456-54-5. 
 • Dekker, P., & Halman, L. (2003). Voluntering and Values: An Introduction. In P. Dekker & L. Halman (Eds.), The Values of Volunteering. Cross - Cultural Perspectives (pp. 1–12). New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.
 • Jirát, D. (2015). Doučování dětí v rodinách Člověk v tísni, o.p.s.[Online] [cit. 19. 6. 2015]. Dostupné na WWW: http://www.infoabsolvent.cz/Temata/ClanekZP/6-3-05/Doucovani-deti-v-rodinach-Clovek-v-tisni-o-p-s-/46 
 • Kopřiva, K. (2000). Lidský vztah jako součást profese: psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. Praha: Portál.
 • Pilát, M. (2015). Vybrané kapitoly z dobrovolnictví a dobrovolnické praxi. Slezská univerzita v Opavě: Opava.Pospíšilová, T. (2010). Dobrovolnictví v kontextu životní dráhy dobrovolníků. Lidé města12(1), 109-133.
 • Tomšů, B. (2015). Motivace dobrovolníků k dlouhodobému působení ve vybrané neziskové organizaci. Brno: MU, FSS.
 • Tošner, J., & Soszanská, O. (2002). Dobrovolnictví a metodika práce s nimi v organizacích. Praha: Portál.
 • Trutnovská, R. (2016). Fungování dobrovolnictví v ČR — současné trendy a dobrovolnické programy. Forum Socialni Prace. Prague: Charles University, Faculty of Arts, (1), 69–76.
 • Úlehla, I. (2005). Umění pomáhat. Praha: Sociologické nakladatelství.
Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (26.02.2024)
 1. Úvodní setkání se studenty – úvod do problematiky, naplánování podpory dětí/žáků, dobrovolnických aktivit (2 hod.)
  První setkání proběhne hybrdině 26.2.2024 od 18:30 v učebně R217 či online v prostředí ZOOM: https://cuni-cz.zoom.us/j/9215429137?pwd=QmtONElZcFdVcWdEdWtJQVh1ZEdnQT09
  Meeting ID: 921 542 9137
  Passcode: 773970
 2. Přímá dobrovolnická činnost (příprava, samostudium, realizace – přímá práce s dětmi/ žákem/žáky, reflexe (88 hodin), min. 24 hodin přímé činnosti 
 3. Možnosti pravidelných průběžných online konzultací k reflexi své činnosti s vyučujícími  (6 hodin)
 4. Závěrečné setkání – sdílení zkušeností, reflexe zkušeností (4 hod) 
Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Vít Šťastný, Ph.D. (05.01.2024)
 • 24 hodin přímé práce s dětmi/žákem/žáky, příprava činnosti (například didaktických materiálů), reflexe; 
 • Splnění úkolů daných garantem předmětu/vyučujícím. Konkrétně:
  1) Odevzdání eseje (text v rozsahu minimálně dvou až tří normostran, tj. mezi 3 600 a 5 400 znaků, do limitu se nepočítá úvodní strana, přílohy ani odkazy na literaturu). Text bude obsahovat verbalizovanou reflexi studenta minimálně k následujícím bodům:
  - motivace studenta pro vykonávání dobrovolnické činnosti a zdůvodnění výběru konkrétní formy pomoci;
  - detailní popis vykonávané dobrovolnické činnosti (kdo byl beneficientem doučování či jiné formy pomoci, kdy, kde, jak dlouho a jak často činnost probíhala, jakou formou byla dobrovolnická činnost realizována, jaké konkrétní výsledky dobrovolnická činnost přinesla; v příloze je vhodné text doplnit konkrétními ukázkami výstupů, například fotografiemi z doučování, ukázkami materiálů, které student pro doučování vytvořil a podobně)
  - reflexe výzev, s nimiž se student při vykonávání dobrovolnické činnosti setkal, a způsoby, jakými je řešil;
  - reflexe významu dobrovolnické činnosti pro budoucí profesní praxi studenta (například co jste na naučili / uvědomili si, které nově získané kompetence Vám budou užitečné a podobně).
  2) Prezentace svých zkušeností (ve výše uvedené struktuře) na závěrečném reflektivním semináři, sdílení s dalšími dobrovolníky a diskuze o nabytých zkušenostech.
 • Odevzdání podkladů z praxe dle stanovených požadavků předmětu a blíže specifikovaných na vstupním reflektivním semináři 1 týden před konáním výstupního reflektivního semináře.  
 • Aktivní účast na reflektivních seminářích dle požadavků předmětu (vstupní a výstupní reflektivní seminář, průběžné konzultace). 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html