SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
a - OPBZ1Q002B
Title: Volnočasová praxe s reflexí
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 0/1, C [HT]
Extent per academic year: 24 [hours]
Capacity: winter:unknown / 60 (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. David Doubek, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Michal Božík
Mgr. David Doubek, Ph.D.
Pre-requisite : OPBZ1P001A
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (29.08.2019)
Kurz představuje reflexivní seminář, věnující se různým psychologickým a sociálním aspektům volnočasových aktivit, kterým se studenti věnují. Vychází z představy, že je žádoucí, aby studenti učitelství představovali komplexnější osobnosti, aby byli aktivní ve svém okolí a jejich zapojení do spolkové, zájmové, kulturní činnosti není jen okrajovým aspektem, ale důležitou složkou jejich profese, která pomáhá jejich autoritě, zkušenosti a komunikaci se světem mimo školu. Důraz je položen na dialogický a reflexivní charakter a předpokládá se, že studenti, kteří si kurz vyberou, již nějakou zkušenost s volnočasovými aktivitami mají. 1. Role a identita v různých sociálních prostředích 2. Autorita a komunikace v neformálním prostředí 3. Osobnosti v kolektivu 4. Sociální dynamika kolektivu v NGO a jiných organizacích 5. Spolková činnost v širším sociálním kontextu
Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (28.09.2019)

ALLPORT, G. W. O povaze předsudků. Praha: Prostor, 2004 (Originál 1954).

DOHNALOVÁ, M., Financování organizované občanské společnosti v České republice (s. 144-165). In 2010. ISBN 978-80-7367-681-0.

DRUCKER, P. F. Řízení neziskových organizací: praxe a principy. Praha: Management Press, 1994. ISBN 80-856-0338-1.

FRIČ, P. - POSPÍŠILOVÁ, T. Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v České republice na začátku 21. století. Praha: Agnes, 2010. ISBN 978-80-903696-8-9.

GOFFMAN, Erving. Všichni hrajeme divadlo: sebeprezentace v každodenním životě. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1342-0.

HAVRDOVÁ, Z. – ŠMÍDOVÁ, O. – ŠAFR, J. – ŠTEGMANNOVÁ, I. a kol. Organizačná kultura v sociálních službách jako předmět výzkumu. Praha: Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií, 2011. ISBN 978-80-87398-15-9

POSPÍŠILOVÁ, T. Dobrovolnictví v kontextu životní dráhy dobrovolníků, Lidé města, vol. 12, no. 1, s. 109-133.  ISSN 1212-811.

SKOVAJSA, M. a kol. Občanský sektor. Praha: Portál, 2010. ISBN 9788073676810.

SYNKOVÁ, H. Legitimizace a profesionalizace romské nevládní organizace v České republice. Disertační práce. Praha: Katedra Etnologie FFUK, 2011.

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (29.08.2019)

Kurz je určen studentům, kteří jsou aktivně zapojení do volnočasových aktivit.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (29.08.2019)

Reflexivní esej

Learning resources - Czech
Last update: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (07.10.2019)

Studijní opory jsou k dispozici na https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8373.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html