SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Psychology - OPBZ1Q002A
Title: Základy psychologie
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021 to 2024
Semester: both
E-Credits: 4
Hours per week, examination: 1/1, Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: winter:250 / 127 (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. et Mgr. Nikola Frkalová
PhDr. Anna Frombergerová, Ph.D.
PhDr. Radka High, Ph.D.
Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.
PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Mgr. Jitka Taušová, Ph.D.
Is interchangeable with: OKBZ1Q002A
Annotation -
The course purpose is to provide essential review of psychology, its key concepts and give introduction to general, developmental and social psychology. The emphasis is put on links between the theory and concepts and on understanding the complexities of human personality and developmental continuity. Substantial time is dedicated to workshops, where students are led to utilize newfound knowledge in educational situations. The course is organized into lectures and seminars. Seminar meetings take place in small groups and lectures together for every group.
Last update: Hrabec Ondřej, Mgr., Ph.D. (20.01.2023)
Descriptors - Czech

Předmět odpovídá 4 kreditům.

Výuka je realizována prezenční částí o dotaci 10 hodin a domácí přípravou.

Samostudium literatury (za semestr) 25 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 20 hodin
Psaní seminární práce 13 hodin
Příprava na zkoušku 40 hodin

Charakteristika nepřímých forem výuky: studium odborných publikací; rozbor zadaných situací z pedagogického prostředí s využitím psychologické perspektivy, který směřuje k výstupu ve formě seminární práce

Last update: Hrabec Ondřej, Mgr., Ph.D. (24.01.2024)
Literature - Czech

DAMON, W. – Lerner, R. M. (Eds.): Handbook of child psychology. Vol. 1–4. (6. vydání) Hoboken: Wiley & Sons, 2006.

FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál 2003.

HAYESSOVÁ, N. Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 2000.

HELUS, Z. Sociální psychologie pro učitele. Praha: Grada, 2006.

HELUS, Z. Osobnost a její vývoj. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2003.

HRABAL, V. Sociální psychologie pro učitele. Praha: Karolinum, 2002.

KASSIN, S. M. Psychologie. Computer Press, Brno 2007.

KERN, H. Přehled psychologie. Portál, Praha 2006.

LANGMEIER, J. - KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006.

NAKONEČNÝ, M. Úvod do psychologie. Academia, Praha 2003.

PIAGET, J. – INHELDEROVÁ, B. Psychologie dítěte. Praha: Portál, 1997.

PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Academia, Praha 2005.

PLHÁKOVÁ, A. Dějiny psychologie. Grada, Praha 2006.

PRAŽSKÁ SKUPINA ŠKOLNÍ ETNOGRAFIE. Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy. Praha: Karolinum, 2005.

ŘÍČAN, P. Cesta životem. Praha: Portál, 2004 / 2006.

VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: Karolinum, 1999.

Last update: Hrabec Ondřej, Mgr., Ph.D. (30.08.2019)
Syllabus - Czech

1.    Osobnost: osobnost jako integrovaný celek, struktura a dynamika; individuální potenciál
2.    Motivace, emoce a volní seberegulace
3.    Inteligence: druhy inteligence, přístupy k inteligenci (psychometrický, biologický, faktorový, kontextuální), koncept IQ a jeho současné pojetí, funkce testování inteligence  
4.    Myšlení: druhy myšlení, myšlenkové operace (analýza/syntéza, dedukce/indukce, generalizace/abstrakce, analogie), heuristiky a algoritmy
5.    Paměť: modely paměti, paměťový proces, senzorická, krátkodobá, dlouhodobá paměť a jejich složky
6.    Učení (poznávání, druhy učení – paměťové, senzomotorické, sociální, motorické, řešení problémů; zákony učení; kognitivní a učební styly)
7.    Vlastní já – vývojová výzva v oblasti sociálně afektivní pro období dospívání: emancipace od vztahu připoutání; sexualita a partnerské vztahy; profesní orientace; pubescentní negativismus
8.    Cesta k vývojové výzvě: vztah připoutání; verbální/psychologické já; morální já; od heteronomie k autonomii morálního já; vlastní já
9.    Formálně operační myšlení – vývojová výzva v oblasti kognitivní pro období dospívání: myšlení o myšlení jako teorie mysli; jako abstraktní myšlení; jako experimentální myšlení (logická struktura implikace)
10.  Cesta k vývojové výzvě: učení pokusem-omylem; učení vhledem; učení s pomocí sémiotické funkce – oddálenou nápodobou a verbální transmisí (operacionalizace myšlení); učení s pomocí abstraktního a experimentálního myšlení
11.  Socializace – mechanismy socializace, socializační prostředí; rozdíly mezi socializačními mody v rodině a ve škole; význam socializace pro vývoj člověka, tzv. vlčí děti
12.  Sociální skupiny – struktura sociální skupiny, základní sociální pozice, sociometrie; dynamika v sociální skupině (diferenciace, kooperace, konflikt); narušené vztahy ve skupině
13.  Sociální komunikace – komunikační schéma, verbální a neverbální komunikace
14.  Sociální vliv – konformita, inovace, poslušnost vůči autoritě, sociální facilitace a inhibice
15.  Sociální poznávání – efekt prvního dojmu, Efekt následného dojmu, Haló efekt; kauzální atribuce; Pygmalion a Golemův efekt
16.  Profesní dilemata v učitelství, profesní stres

Last update: Battistová Eva, PaedDr. (17.01.2024)
Course completion requirements - Czech

Kurz je ukončen testem, který je skládán online prostřednictvím aplikace Moodle.

Obsah testu vychází z přednášek a studijních materiálů, ze skript základních pojm a ze souboru úloh.

Last update: Hrabec Ondřej, Mgr., Ph.D. (29.01.2024)
Learning resources - Czech

Viz Moodle, kurz s názvem Základy psychologie (https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8333). Přístup pro hosty by neměl vyžadovat heslo.

Last update: Hrabec Ondřej, Mgr., Ph.D. (09.12.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html