SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Foundations of Didactics - OPBZ1P003A
Title: Základy didaktiky
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023 to 2024
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 1/0, Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: winter:250 / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.
PhDr. Karel Starý, Ph.D.
Teacher(s): Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.
PhDr. Radka High, Ph.D.
Mgr. Petr Mácha
PhDr. Karel Starý, Ph.D.
Pre-requisite : OPBZ1P001A
Is pre-requisite for: OPBZ1S004A
Annotation -
The course is an introduction to the theory of teaching, it presents a basic terminological apparatus, a framework for professional reasoning, and orientation in the Czech curricular context. It leads students to a reasoned description of teaching situations and to an understanding of teaching methods. It creates prerequisites for subsequent didactic subjects, which will be focused on the analysis of strategic teaching models and on the planning and evaluation of teaching.
Last update: Duschinská Karolina, Ing., Ph.D. (12.09.2023)
Aim of the course - Czech

Cíl předmětu: Studující vhodně použije základní didaktickou terminologii k popisu výukové situace. Vysvětlí způsob a podmínky realizace vybraných výukových strategií, uvede odborné důvody pro jejich využívání.

Výsledky učení; studující:

 • Objasní princip edukace založené na důkazech a pojmenuje silné a slabé stránky tohoto přístupu.
 • Vysvětlí, jak poznatky o pozornosti a paměti ovlivňují efektivní strukturu činností a jejich časové proporce ve vyučovací hodině
 • Objasní tři funkce úvodní části hodiny a uvede příklady vhodných výukových metod pro úvodní část hodiny.
 • Rozliší základní organizační formy výuky a porovná jejich silné a slabé stránky. Uvede příklady vhodných výukových činností pro každou z těchto organizačních forem.
 • Charakterizuje zásady vysvětlování a podmínky účinného demonstrování dovedností. Tyto zásady aplikuje na příkladu konkrétního učiva.
 • Uvede příklady respektující komunikace mezi vyučujícím a žactvem, vysvětlí dležitost bezpečného prostřdí ve výuce, uvede příklady vhodné práce s chybou
 • Vysvětlí rozdíl mezi sumativní a formativní funkcí školního hodnocení. Formuluje zpětnou vazbu tzv. popisným jazykem.
 • Uvede tři příklady technik, s jejichž pomocí lze zajistit zpětnou vazbu pro žáky/ně a pro vyučující
 • Vysvětlí, jaký význam mají rutiny a rituály ve výuce, uvede příklady
 • Objasní, jak diverzita žákovské populace ovlivňuje individuální předpoklady pro učení, uvede příklady vhodných didaktických  postupů pro zapojování všech žáků/yň do výuky
 • Vysvětlí význam motivace pro učení, uvede příklady didaktických postupů na podporu motivace v dlouhodobém nastavení i příklady pro konkrténí vyučovací hodinu
 • Navrhne způsob vedení výukového dialogu pro určitou modelovou situaci; uvede možnosti, jak zvýšit participaci a aktivitu všech žáků a žákyň
 • Vysvětlí význam rozvoje metakognitivních dovedností žactva, zasadí je do kontextu školního kurikula, uvede příklady efektivních metakognitivních strategií a možnosti jejich rozvoje ve škole
Last update: Duschinská Karolina, Ing., Ph.D. (17.01.2024)
Descriptors - Czech
Celková časová zátěž studenta 58,0
Odpovídající množství kreditů 2
Přidělené kredity 2
Zakončení Zk
Přímá výuka
Přednášky: 1
Cvičení: 0
Praxe: 0
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 30 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu praxe 0 minut
Samostudium literatury (za semestr) 15 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 5 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 0 hodin
Plnění předmětu  
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 0 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 20 hodin
V rámci nepřímé výuky se budou studenti věnovat řízenému samostudiu doporučené literatury a vybraných pasáží povinné literatury, které bude v rámci zkoušky kontrolováno a reflektováno. Dále budou pracovat se studijními materiály (zejm. kurikulárními dokumenty) umístěnými v LMS Moodle.
Last update: Kucharská Anna, doc. PhDr. PaedDr., Ph.D. (27.01.2024)
Literature - Czech

Fletcher-Wood, H. (2021). Responzivní výuka: kognitivní vědy a formativní hodnocení v praxi. Praha: Edukační laboratoř.
Ginnis, P. (2017). Efektivní výukové nástroje pro učitele: strategie pro zvýšení úspěšnosti každého žáka. Praha: Edukační laboratoř.
Hattie, J. (2022). Prokazatelné učení. Metodická příručka pro učitele: maximalizace vlivu na proces učení. Praha: Edukační laboratoř.
MŠMT (2022). RVP – Rámcové vzdělávací programy. Edu.cz. https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/
Petty, G. (2013). Moderní vyučování (6., rozš. a přeprac. vyd.). Praha: Portál.
Starý, K., & Laufková, V. (2016). Formativní hodnocení ve výuce. Portál.
Vališová, A., & Kovaříková, M. (2021). Obecná didaktika a její širší pedagogické souvislosti v úkolech a cvičeních. Praha: Grada.
Zormanová, L. (2014). Obecná didaktika: pro studium a praxi. Praha: Grada.

Last update: Duschinská Karolina, Ing., Ph.D. (12.09.2023)
Syllabus - Czech

1. Vymezení didaktiky, základní terminologie a metody zkoumání, literatura. Vyučování založené na evidenci. Tradiční didaktické zásady.
2. Pozornost a paměť. Důsledky pro strukturu a fáze vyučovací hodiny.
3. Klíčová kompetence k učení, metakognice. Studium z textů.
4. Motivování žáků ve výuce, chvála a kritika, zajišťování prostředí pro učení.
5. Diverzita žákovské populace.
6. Bezpečné prostředí a komunikace ve výuce.
7. Hodnocení výsledků učení žáků. Průběžná zpětná vazba, formativní hodnocení.
8. Umění vysvětlovat, výklad. Umění ukazovat, vyučování dovednostem.
9. Umění vést dialog, techniky výukového rozhovoru.
10. Organizační formy a metody výuky. Zásady efektivní individuální, skupinové a společné práce třídy.

Last update: Duschinská Karolina, Ing., Ph.D. (12.09.2023)
Learning resources - Czech

On-line studijní opora: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15380

Last update: Duschinská Karolina, Ing., Ph.D. (05.10.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html