SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Rhetorics - OPBZ1C009B
Title: Rétorika
Guaranteed by: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: winter:unknown / 60 (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.
PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D.
Mgr. Petra Paťchová
PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (11.09.2023)
Předmět seznamuje studenty se základními dovednosti i v oblasti tvoření hlasu, mluvního dýchání a artikulace. Předmět Rétorika se soustřeďuje na osvojení české ortoepické normy v oblasti segmentální i suprasegmentální, zásad logické výstavby mluveného projevu, zvážení adekvátnosti slovní zásoby vzhledem k příjecům projevu. Zhodnocení komunikační situace, výběr adekvátních jazykových prostředků. Nonverbální komunikace. Mimojazykové informace v řečovém projevu. Stylistika mluveného projevu.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (11.09.2023)
Cílem předmětu Rétorika je připravit studenta tak, aby byl schopen přednést souvislý jazykové správný a komunikačně adekvátní mluvený projev v různých situacích. 
Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (11.09.2023)

Přímá výuka

Cvičení:         2 hod./týden

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení           30 min.

Samostudium literatury (za semestr)            9 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)    5 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr).          2 hodiny

Plnění předmětu

Příprava na zápočet         3 hodiny

Literature - Czech
Last update: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (11.09.2023)

Kraus, Jiří. Rétorika a řečová kultura. Praha: Karolinum. 2010.

Kraus, Jiří. Člověk mluvící. Praha: Leda. 2010. 

Hůrková, Jiřina. Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia. 1995.

Hájková, Eva. Rétorika pro pedagogy. Praha: Grada. 2011.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (11.09.2023)

Specifika řečové komunikace.

Volba jazykových prostředků s ohledem na komunikační situaci.

Specifičnost školní/výukové komunikační situace.

Spisovnost ve školním prostředí.

Ortoepie. Spisovnost na zvukové rovině jazyka.

Nejčastější odchylky, jejich komunikační dopad, práce na jejich odstranění (výplňková slov, hezitační zvuky, neukončená intonace).

Formulace. Důsledky používání jazykových klišé.

Výstavba projevu.

Fyziologické aspekty produkce řeči - dýchání, tvorba hlasu, artikulace.

Nonverbální komunikace. Postoj, gestikulace, mimika, oční kontakt.

Suprasegmentální prostředky řeči - tempo, intonace, pauzy.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (11.09.2023)

Aktivní účast na výuce, průběžné plnění dílčích úkolů dle zadání vyučující, přednesení zápočtového projevu. Zápočtový projev musí být pronesen spisovně, v souladu s českými ortoepickými a ortofonickými zásadami, musí být prost hezitačních zvuků a parazitních slov a celkově být stylově adekvátní komunikační situaci.

Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Jana Vlčková, Ph.D. (11.09.2023)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8471, heslo akreditace

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html