SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Children developmental biology - OPBZ0B125C
Title: Vývojová biologie dítěte
Guaranteed by: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1, C [HT]
Capacity: unknown / 50 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Teacher(s): doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Annotation -
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (02.01.2020)
A basic overview of the development and function of organ systems of the human body. The focus is on the construction, development and growth of the bones, the skeleton during the transformation of life and the differences in construction between sexes. Of other organ systems, we will focus mainly on the growth and functions of the management systems of the body, hormonal and nervous system. A basic overview of child development and its ability
Aim of the course - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (02.01.2020)

Získat základní poznatky o stavbě těla a ontogenezi dítěte od narození do konce maturace, ale i základních aspektů prenatální ontogeneze důležitých pro zdravý vývoj postnatální.

Descriptors - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (13.09.2022)

Vývojová biologie dítěte - bude 6 přednášek v případě online výuky (i s nahraným komentářem) - v prostředí Ms Teams 

MsTeams – Tým Vývojová biologie dítěte - základní informace, přednášky, videa Lidské tělo, a další,

Link na MsTeams Vývojová biologie dítěte 2022

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aSGUujvKYKlS_Mwh41cAiyDome8uxnSqTsumRtaxnq0U1%40thread.tacv2/conversations?groupId=161f2a92-3428-4a00-8946-55633d30626e&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

dále pak rozšířené informace https://sites.google.com/view/biologielovka1/home literatura

https://sites.google.com/site/vaclavvancata/vaclav-vancata-web

https://sites.google.com/view/biologielovka1/home literatura a také presentace, také https://sites.google.com/site/docvancatafhs/prehled-biologie-a-neuropsychologie-cloveka

https://sites.google.com/view/vvojov-biologie-dtte/home:

Vývojová biologie dítěte  budou zadány 2 úkoly s využitím přednášek a učebních textů a případně vhodných programů např. 3D Organon Anatomy – studenti budou průběžně podle pokynů vyučujícího pravidelně odevzdávat podle možností buď v MsTeams nebo výjimečně po dohodě i mailem (termín odevzdání je daný termínem v MsTeams). odevzdnání úkolů, není-li dohodou s vyučujícím stanoveno jinak, nahrazuje nadpoloviční účast jako podmínku k připuštění k zápočtovému testu. Účast na přednáškách se bude registrovat.

Jak mohou, a které, znalosti z anatomie pomoci z hlediska vaší budoucí profese–.- Přednášky, učebnice, filmy Lidské tělo BBC - 1, 2, 3, software;

Jak mohou, a které, znalosti ontogeneze člověka jsou podle vašeho názoru důležité pro zdravý vývoj dítěte, a jak mohou pomoci znalosti období pohladního dozrávání učiteli při práci s žáky/studenty–.- Přednášky, učebnice, filmy Lidské tělo BBC - 1, 2, 3, software;

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (10.09.2022)

MsTeams přednášky opory

Ehler E, Přívratský V, Vančata V. (2010). Ontogeneze člověka s přihlédnutím k výuce žáků se specifickými vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ. in Přívratský V, Teodoridis V, Vančata V. (eds.). Biologické a biosociální faktory ovlivňující integraci žáků a studentů se specifickými potřebami. pp 9-30, Unie Comenius, Praha, 2009, ISBN: 978-80-7290-425-9

Králík M., Čuta M. Ontogeneze člověka http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=451

Čuta M. Modelování lidského růstu. Dynamický fenotyp. Antropologia Ingegra, Series Monografica. Svazek 4. Brno 2014. https://journals.muni.cz/anthropologia_integra/article/viewFile/2419/1994

ŠMAHEL Z. Principy,teorie a metody auxologie. Karolinum, Praha 2001.

ROKYTA R. Fyziologie. ISV nakladatelství, Praha 2000.

ŠMAHEL Z. Principy,teorie a metody auxologie. Karolinum, Praha 2001.

MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro učitele. Karolinum, Praha, 2008.

PŘÍVRATSKÝ, V. Biologie člověka pro posluchače oborového studia pedagogických fakult. Nakl. H + H, Praha 1993.

 

ULIASEK S.J., JOHNSTON F.E., PREECE M.A. The Cambridge Encyclopedia of Human Growth and Development. Cambridge University Press, Cambridge 1998.

Aktuální presentace

https://sites.google.com/site/vaclavvancata/vaclav-vancata-web

Studijní opory

https://sites.google.com/site/vaclavvancata/vaclav-vancata-web

https://sites.google.com/site/docvancata/Lidsk-ontogeneze

https://sites.google.com/site/docvancatafhs/prehled-biologie-a-neuropsychologie-cloveka

Syllabus - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (02.01.2020)

Základní změny ve stavbě těla od novorozence po adolescenta, významná růstové a vývojové fáze ontogeneze člověka.

Vývoj opěrně-pohybového systému člověka - vývoj a růst kostry, stavba kostry, funkce a stavba svalového systému – komplexnost osifikace, vývoje svalů a dozrávání nervového systému

Krev a kardiovaskulární systém - funkce a složení krve, tvorba krve, prenatální a postnatální složení krve, imunita, stavba a funkce srdce, převodní systém srdeční, fetální oběh

Dýchací systém - vývoj, stavba a funkce – vývoj dýchání u dětí

Trávicí soustava - základní stavba a funkce, změny po porodu, kojení, složky potravy.

Význam vývoje vylučovací a pohlavní soustavy - stavba a funkce, vývoj před narozením a po narození, možné poruchy a změny – možnosti prevence

Vývoj a základní stavba nervové soustavy a žlázách s vnitřní sekrecí - stavba, funkce a vývoj se zaměřením na CNS, řízení organismu, změny v průběhu dětství. Základní informace o hormonálním systému a hormonálním řízení růstu – funkce růstových hormonů, jejich poruchy a dopad na vývoj jedince

Vývoj motoriky a biologických předpokladů pro rozvoj učení a kognitivních schopností, problematika lehkých motorických poruch, mozkových disfunkcí a možná prevence

Prenatální vývoj: gametogeneze, oplodnění vajíčka, embryogeneze, fetální období

Genetické aspekty ontogeneze a základní problémy prenatálního období, "citlivá období" prenatálního vývoje, vrozené vývojové vady a příčiny jejich vzniku, genetické mutace

Perinatální období: porod, poporodní adaptace, porodní komplikace, očkování, prenatální diagnostika

Postnatální předškolní: novorozenecké období, kojenecké období, batolecí období, mladší dětství, genetické aspekty postnatální růstu – prevence vývojových poruch u předškolních dětí – např. luxace, motorické disfunkce

Postnatální vývoj – pozdní dětství a pohlavní maturace, střední a pozdní dětství a období maturace, puberta, růstové a vývojové poruchy, vliv hormonů na růst a vývoj člověka

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (10.09.2022)

Předmět je ukončen zápočtem, součásti zápočtu jsou:

Odevzdání dvou úkolů do MsTeams, resp. docházka na přednášku (blokovou výuku)  - povolena je 50 procentní neúčast (3 neúčasti ze 6)

  Zápočtový test - minimální hranice 50 % správných odpovědí, tedy nejméně 13 otázek z 26 musí být zodpovězeno správně. V pomínkách online režimu se zakončení předmětu řídí Deskriptorem, tedy odevzdání dvou. ale minimálně jednoho úkolu s dobrou kvalitou.

Zápočet má jeden termín a dva termíny opravné.

Learning resources - Czech
Last update: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (02.01.2020)

https://sites.google.com/site/docvancata/Lidsk-ontogeneze

https://sites.google.com/site/docvancatafhs/prehled-biologie-a-neuropsychologie-cloveka

https://sites.google.com/site/vaclavvancata/vaclav-vancata-web

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html