SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Elective Course IV - Labour Law - OPBX2O131B
Title: Výběrový kurz IV – Pracovní právo
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (44)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal
Interchangeability : OPBX2O132B
Is interchangeable with: OPBX2O132B
Files Comments Added by
download covPRACOVNÍ_PRÁVOpřednáška1.pptx Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal
download covPRACOVNÍ_PRÁVOpřednáška2.pptx Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal
download covPRACOVNÍ_PRÁVOpřednáška3.pptx Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal
download 262-2006-Sb (1).pdf Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal
Annotation - Czech
V rámci předmětu se přednáší vybrané části ze pracovního práva jako jednoho z nejdůležitějších právních odvětví sféry práva soukromého, zejména základní instituty individuálního pracovního práva jako pracovní poměr, jeho vznik změna a zánik, a další pracovněprávní vztahy při jejím výkonu. Výuka je doplňována o specifika pracovněprávního vztahu pedagogických pracovníků a o otázky odpovědnosti za škodu v rámci pracovněprávního vztahu ve školství.
Last update: Šmejkal Jan, Mgr. et Mgr. (31.01.2021)
Aim of the course - Czech

Seznámit se se základními instituty pracovního práva ČR

Last update: Stracený Josef, PhDr., CSc. (06.02.2020)
Descriptors - Czech

Výuka bude probíhat s využitím PowerPointových prezentací, které budou průběžně vyvěšovány v SISu a budou s ohledem na časové rozvržení výuky průběžně aktualizovány. Podmínkou udělení zápočtu je znalostní písemný test. Pokud jde o případné konzultace, budou po předcházející emailové domluvě (na jan.smejkal@pedf.cuni.cz) v případě potřeby lze realizovat přes google meet

Last update: Šmejkal Jan, Mgr. et Mgr. (22.02.2022)
Literature - Czech

Povinná:

Bělina, M. a kol.: Pracovní právo, nakl. Všehrd, Praha 1997 a pozdější vydání

 

Doporučená

Jakubka, J.: Zákoník práce, nakl. Grada, 2001 a pozdější vydání

Nový, K., Langerová, B.: Základy pracovního a sociálního práva, nakl. PAČR, Praha 2001 a pozdější vydání

 

Právní předpisy

zákoník práce (č. 262/2006 Sb.) v platném znění

Last update: Šmejkal Jan, Mgr. et Mgr. (31.01.2021)
Requirements to the exam - Czech

znalostní test (písemný)

Last update: Stracený Josef, PhDr., CSc. (06.02.2020)
Syllabus - Czech
   
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal (14.05.2019)

1.      Pojem pracovního práva

-          Pojetí pracovního práva a jeho funkce

-          Postavení pracovního práva v systému práva

-          Individuální a kolektivní pracovní právo, právní úprava zaměstnanosti

-          Pojem pracovněprávních vztahů a pojem závislé práce

-          Prameny pracovního práva

2.      Historický vývoj pracovního práva na území ČR

-          Vznik zákonodárství o práci

-          Zákonodárství o práci v 18. a 19. St.

-          Pracovní zákonodárství na počátku 20. st a v letech 1918-1945

-          Pracovní zákonodárství a v letech 1945-1989

-          Změny v pracovním právu po roce 1989 a zákoník práce č. 262/2006 Sb.

3.      Pracovněprávní vztahy

-          Třídění pracovněprávních vztahů

-          Základní zásady pracovněprávních vztahů

-          Účastníci pracovněprávních vztahů

-          Obsah pracovněprávních vztahů

-          Vznik změna a zánik pracovněprávních vztahů

-          Zajištění v pracovněprávních vztazích

4.      Pracovněprávní skutečnosti

-          Pojem, druhy a třídění pracovněprávních skutečností

-          Právní úkony v pracovněprávních vztazích: druhy, podmínky jejich platnosti a důsledky jejich neplatnosti

-          Uplynutí času jako pracovněprávní skutečnost-počítání času, běh lhůt a dob, následky uplynutí času

5.      Mezinárodní prvek v pracovním právu

-          Zaměstnávání cizinců: podmínky, pracovní povolení

-          Aplikace cizího práva

-          Vysílání pracovníků

-          Agenturní zaměstnávání

-          Mezistátní doprava

6.      Individuální pracovní právo

-          pojem individuálních pracovněprávních vztahů

-          další právní vztahy účasti na práci: vztahy vyplývající z veřejné funkce, pracovní vztahy mezi družstvem a jeho členy, pracovněpr. vztahy just. čekatelů, st. zástupců a práv. čekatelů, pracovněpr. vztahy akademických pracovníků VŠ, pracovněpr. vztahy úředníků územní samosprávy

7.      Pracovní poměr

-          Pojem pracovního poměru a různé koncepce prac. poměru

-          Subjekty

-          obsah a objekt

8.      Povinnosti stran pracovního poměru

-          Povinnosti zaměstnavatele

-          Povinnosti zaměstnance

9.      Vznik pracovního poměru

-          Způsoby vzniku prac. poměru

-          Výběr zaměstnanců a postup před vznikem pracovního poměru

-          Pracovní smlouva

-          Jmenování

-          Konkurenční doložka

10.  Změna pracovního poměru

-          Převedení na jinou práci

-          Změna místa výkonu práce

-          Vysílání zaměstnanců v rámci členských států EU

11.  Skončení pracovního poměru

-          Právní úkony účastníků prac. poměru: dohoda o rozvázání prac. poměru, výpověď, okamžité zrušení prac. poměru

-          Hromadné propouštění a následky nepatného skončení prac. poměru

-          Specifické případy skončení pracovního poměru

-          odstupné

12.  Pracovní doba

-          délka pracovní doby

-          rozvržení pracovní doby

-          pracovní pohotovost a práce přesčas

-          noční práce

 

13.  Doba odpočinku

-          Přestávky v práci

-          Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami

-          Nepřetržitý odpočinek v týdnu

-          Dny pracovního klidu

-          dovolená

14.  odměňování zaměstnanců

-          mzda a plat

-          mzda a její funkce

-          právo na spravedlivé odměňování

-          ochrana mzdy

-          výše mzdy

-          náhrady zaměstnancům

15.  Překážky v práci

-          Na straně zaměstnavatele

-          Na straně zaměstnance

-          Právní následky překážek v práci

-          Mateřská a rodičovská dovolená

16.  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

-          Pojem význam BOZP

-          Právní úprava BOZP

17.  Péče o zaměstnance

-          Péče o pracovní podmínky zaměstnanců

-          Fond kulturních a sociálních potřeb

-          Úschova svršků

-          Péče o odborný rozvoj zaměstnanců: zvyšování a prohlubování kvalifikace

-          Stravování zaměstnanců

18.  Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců

-          Zvláštní pracovní podmínky žen

-          Zvláštní pracovní podmínky mladistvých

19.  Odpovědnost v pracovním právu

-          Druhy odpovědnosti

-          Odpovědnost za škodu zaměstnance

-          Odpovědnost za škodu zaměstnavatele

-          Pojištění odpovědnosti za škodu

-          Bezdůvodné obohacení

20.  Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

-          Znaky dohod pracích konaných mimo pracovní poměr

-          Dohoda o pracovní činnosti

-          Dohoda o provedení práce

21.  Kolektivní pracovní právo

-          Vznik a vývoj kolektivního pracovního práva

-          Subjekty kolektivních pracovněprávních vztahů

-          Organizace zaměstnavatelů

-          Organizace zaměstnanců a odborové organizace

-          Kolektivní vyjednávání

-          Stávka právo na stávku

-          Kolektivní smlouvy

22.  Právní úprava zaměstnanosti

-          Právo na práci

-          Zprostředkování zaměstnání

-          Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci

-          Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

-          Ochrana dětské práce

-          Kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti

-          Inspekce práce a její orgány

Last update: Stracený Josef, PhDr., CSc. (06.02.2020)
Course completion requirements - Czech

Znalosti z přednášek a seminářů prověřované písemným testem

Last update: Stracený Josef, PhDr., CSc. (06.02.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html