SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Elective Course III - The World Economics - OPBX2O129B
Title: Výběrový kurz III – Světová ekonomika
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C [HT]
Capacity: unknown / 5 (62)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Milena Tichá, CSc.
Teacher(s): PhDr. Milena Tichá, CSc.
Interchangeability : OPBX2O130B
Is interchangeable with: OPBX2O130B
Annotation -
Last update: PhDr. Milena Tichá, CSc. (07.01.2022)
This course acquaints students with the essence, origin, development and the structure of the world economy, the main development trends and the position of the Czech Republic within it. It defines the main segments of the world economy, characterizes the basic forms of international economic relations, and assesses the processes of globalisation and rationalisation being in progress in the present world economy. Much attention is paid to the European integration, with focus on the European Union and the assessment of the Czech Republic membership in the EU.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Milena Tichá, CSc. (07.01.2022)

 Cílem předmětu je seznámit studující se základními problémy a pojmy světové ekonomiky. Osvojení vědomostí a dovedností vymezených v anotaci.

 

Literature - Czech
Last update: PhDr. Milena Tichá, CSc. (07.01.2022)

Literatura povinná:

·   Cihelková, Eva a kol. Světová ekonomika, nové jevy a perspektivy. Praha: C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-502-2.

·   Cihelková, Eva a kol. Světová ekonomika, regiony a integrace. Praha: C.H. Beck, 2001.

·   Cihelková, Eva a kol. Světová ekonomika.Praha: VŠE, 2001.

·   CIHELKOVÁ, E. Nový regionalismus. Praha: C.H. Beck, 2007.

·   CIHELKOVÁ, E. a kol. Regionalismus a multilateralismus. Praha: C.H. Beck, 2010.

·   Tichá, Milena. K aktuálním ekonomickým problémům. Praha: UK Pedagogická fakulta, 2004.

 Literatura doporučená:

·   Jonáš, Jiří. Světová ekonomika na přelomu století. Praha: Management Press, 2000.

·   Kolektiv kat. světové ekonomiky VŠE Praha. Světová ekonomika na prahu 90. let. Bezděz: VŠE, 1994.

·   Helísek, Mojmír. Měnové krize. Praha: Professional publishing, 2004.

·   Jeníček, Vladimír. Globalizace světového hospodářství. Praha: C.H.Beck, 2002.

·   Jeníček, Vladimír; Foltýn, Jaroslav. Globální problémy a světová ekonomika. Praha: C.H.Beck, 2003.

·   Rolný, Ivo; Lacina, Lubor. Globalizace, etika, ekonomika. Piszciewicz. 2004.

·   NORBERG, Johan. Globalizace. Praha : Alfa publishing, 2006.

·   Rolný, Ivo; Lacina, Lubor. Globalizace, etika, ekonomika. KEY Publishing. 2008.

·   Hodač, J.; Kotrba, T. Učebnice globalizace. Barrister a Principal, 2011. ISBN 978-80-87474-33-4.

·   Cihelková, Eva. Vnější ekonomické vztahy Evropské unie. Praha: C.H. Beck, 2003.

·   Zahradník, Petr. Vstup do Evropské unie. Přínosy a náklady konvergence. Praha: C.H. Beck, 2003.

·   Konig, L.; Lacina, L. a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. Praha: C.H. Beck, 2004.

·   Cihelková, E.; Jakš, J. a kol. Evropská integrace – Evropská unie. Praha: Oeconomica, 2005.

·  ·   Lacina,L a kol. Učebnice evropské integrace. Brno : Barrister a Principal, 2011. ISBN 978-80-87474-31-0.

·   TICHÁ, Milena. Multikulturní výchova v podmínkách globalizace a regionalizace světového hospodářství. In: PELCOVÁ, N. a kol. Multikulturní výchova ve vzdělávání budoucích učitelů a dalším vzdělávání učitelů. Praha : UK v Praze – Pedagogická fakulta, 2007, s. 185 – 206. ISBN 80-7290-6

·   Tichá, Milena. Multikulturní výchova v podmínkách globalizace a regionalizace světového hospodářství. Paideia – philosophical e-journal of Charles university, 2006, roč. 3. č. 1. ISSN 1214-8725 Dostupné na http:/www.pedf.cuni.cz/paideia

·   Tichá, Milena. Hodnoty a hodnocení v ekonomii. In: Hodnoty ve výchově, umění a sportu : Sborník z mezinárodní konference konané na UK Pedagogické fakultě v Praze dne 3.5. 2007. Praha : UK Pedagogická fakulta, 2007, s 141-146. ISBN 80-7290-272-5

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Milena Tichá, CSc. (07.01.2022)

Sylabus:

Základní problémové okruhy:

I. Úvod

1. Světová ekonomika jako věda, předmět jejího zkoumání.

2. Světové hospodářství, podstata, vznik, vývoj, struktura.

3. Světové hospodářství na přelomu tisíciletí.

    Globalizace a regionalizace světového hospodářství.

II. Regionální mezinárodní ekonomická integrace

4. Obecná charakteristika regionální mezinárodní ekonomické integrace

    Regionální mezinárodní ekonomická integrace v Evropě, v Americe a v Asii

III. Evropská Unie

 5. Vznik a rozšiřování Evropské unie

 6. Vývoj Evropské unie, prohlubování integrace

 7. Měnová unie v rámci EU a zavedení eura

     Pakt stability a růstu a jeho naplňování

 8. Schengenský prostor a rušení pasových kontrol

 9. Rozpočet EU

10. Daně a daňová politika v EU

11. Zemědělská politika EU

12. Regionální politika EU

13. Instituce EU

14. Evropská unie a ČR

15. Hodnocení ekonomického vývoje EU a jednotlivých členských zemí

Hodnocení ekonomické úrovně členských zemí EU

16. Aktuální problémy evropské integrace

(Volný pohyb pracovních sil. Euroústava. Rozšiřování EU. Prohlubování integrace.

Euro. Daně. Dotace zem. produktů. Hypotéční krize. BREXIT. Migrační krize. Pandemie Covid-19. Koronavirová krize. Atd.)

 

 

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Milena Tichá, CSc. (24.01.2023)

Zápočet.

Podmínky získání zápočtu:

Aktivní účast na seminářích. Tolerované 2 absence za semestr.

Zpracování a úspěšná prezentace referátu k zadanému tématu.

Splnění všech požadavků průběžné kontroly.

V rámci seminářů budou studující samostatně prezentovat referáty k zadaným tématům zaměřeným na světovou ekonomiku. světového hospodářství a EU.  Na jejich podkladě bude probíhat diskuse. Důraz bude kladen na odborný rozbor a hodnocení aktuálních problémů světového hospodářství a zejména EU s ohledem na potřeby výuky OV a ZSV.

Náměty témat seminárních prací. Viz Sylabus oddíl III. (Literatura viz výše)

Odkaz na sdílené tabulky pro rozdělení témat v seminářích mezi studenty:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Tmqu6cGIaBEUnCKYGI8MR-evioHms3-o/edit?usp=sharing&ouid=106433933236633676925&rtpof=true&sd=true

Pokud studující nesplní podmínku minimální účasti v semináři, ani požadavky průběžné kontroly a přesto bude chtít získat zápočet, bude muset napsat písemnou práci splňující následující podmínky:

  • max. 5 normostran textu – tj. 9000 znaků včetně mezer,
  • korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů,
  • studující při psaní písemné práce musí pracovat minimálně s jednou monografií,
  • téma práce je třeba předem osobně konzultovat s vyučujícím předmětu,
  • práce musí být odevzdána nejpozději do konce posledního týdne výuky v semestru a její závěry budou povinně prezentovány na konzultaci.
Learning resources - Czech
Last update: PhDr. Milena Tichá, CSc. (07.01.2022)

Prezentace:

·         Prezentace k opakování a studiu kurzu naleznete na webových stránkách fakulty v Moodlu pro výuku 1 – Katedra občanské výchovy a filozofie – Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání.

https://dl1.cuni.cz/course/index.php?categoryid=2

Kurz: Ekonomie I OPBX2O103A (cuni.cz)

Kurz: Ekonomie II OPBX2O106A (cuni.cz)

·         Sada interaktivních prezentací k jednotlivým tematickým celkům zveřejněných na Metodický portálu RVP v sekci Digitální učební materiály - viz <http://dum.rvp.cz/materialy> a  https://dum.rvp.cz/vyhledavani/fulltext2.html?q=Milena+tich%C3%A1&s.x=0&s.y=0&rvpSearchScope=module

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html