SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Elective Course I - Three Educational Models in the European Tradition - OPBX2O126B
Title: Výběrový kurz I - Tři modely výchovy v evropské duchovní tradici
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C [HT]
Capacity: unknown / 5 (45)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Teacher(s): doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.
Interchangeability : OPBX2O125B
Is interchangeable with: OPBX2O125B
Annotation -
(Every of the blocks is supposed to take 1-3 classes) 1. Enlightenement and its explanation of the world. Obviosity of assumption of subjectivity and objektivity; home as a middle of the world for prescientific societies (we) – formal structure of their lived world; their nonreligiosity; „we“ and „them“, „ours“ and „theirs“ 2. Jews – reading and discussing texts from Tora. 3. Religion as a backfire selfexplanation of societies incorporating theoretical approach and idealization – „scientific religion“, religion needing theology as a science about themselves; relation with change in the „world“ into „universum“ – imperialism of Europe – faith-hope-love; ordo and will absorbing platonism of Aurelius Augustiun – discovery of subjectification: „inner human“ – time;being = creatio 4. Christianity – reading and discussing chosen texts from New testament – relation to time; catholicism and orhodoxy – differences in their trinitology; new relation between knowledge and meaning – time-eternity- dogma of common councils and hidden knowledge about difference between lived and after being scientificied 5. Islam reading and discussing chosen texts from Kora – relation to time. 6. Fall of Aristotelian-Ptolemaian view of the world, first and second reformation, Descartes metaphysics as continuation of christian metaphysics – new age science teology of causes 7. Feuerbach – demythologization of religion by its deduction from anthropology 8. Kirkegaard – christianity as transcendence of philosophy 9. Marx – criticism of subjectivity and introducing; relation of society and religion, alienation, fetishism 10. Nietzsche – christian inversion of christianity – will-eternity; event-essence; nihilism 11. Second nature as a cave of higher order – myth, barter, symbol – science as a producent of myths of higher order, economy as a theology of market, shallowness of meaning that current man is not religious; problém of symbols and images – media and myths, transformation of world into a planet, un-sanctification un-sensation (techné); paradox from movement of colonization and planetarization – clash of universe and subjectively-relative worlds as a cause for misunderstanding with non-europeans – not understanding our european „Me“ as a foundation for not understanding others
Last update: Rybák David, doc. Mgr., Ph.D. (07.01.2020)
Aim of the course - Czech

Studenti porozumí horizontalitě výchovy a vzdělání.

Last update: Rybák David, doc. Mgr., Ph.D. (07.01.2020)
Descriptors - Czech

V případě on-line výuky bude výuka realizována v prostředí aplikace MS Teams na tomto odkaze:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTRlMWZjZGUtNWZiNy00YjhiLWFkN2MtODNkYzc1NTZiZDJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d%22%2c%22Oid%22%3a%2254095480-531f-41a2-a5f6-cab1b93cd9c4%22%7d

Last update: Rybák David, doc. Mgr., Ph.D. (28.01.2021)
Literature - Czech

RYBÁK, David. Filosofické motivy a pojmy v otázkách studentů občanské výchovy a filosofie. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2020, 85 stran ; 21 cm. ISBN 978-80-7603-223-1.

WAARDENBURG, Jacques. Bohové zblízka. Systematický úvod do religionistiky. 1. vyd. Brno: Ústav religionistiky FF MU a Georgetown, 1997. 164 s. ISBN 80-210-1445-8
RENDTORF, Rolf. Hebrejská bible a dějiny. Úvod do starozákonní literatury. 3. vyd. Praha: Vyšehrad, 2003. 376 s. ISBN 80-7021-634-4
HARNACK, Adolf. Dějiny dogmatu. Praha: Knihovna samostatnosti, 1903. 475 s.
BARTHES, Roland. Mytologie. 1. čes. vyd. Praha: Dokořán, 2004, 170 s. ISBN 80-86569-73-x
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
AUGUSTIN. Vyznání, přel. M. Levý, Praha: Ladislav Kuncíř, 1926, přetisk Praha: Kalich.
AUGUSTIN. O pořádku. O učiteli, přel. K. Svoboda, Praha: Česká akademie věd a umění, 1942, přetisk in SVOBODA, Karel. Estetika svatého Augustina a její zdroje. Brno: Masarykova univerzita, 1996, s. 179-278.
BUBER, Martin. Já a ty. Praha: Mladá fronta, 1969. 108 s.
FEUERBACH, Ludwig. Podstata křesťanství. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1954. 473 s.
MARX, Karl, Friedrich ENGELS a Miluše SVATOŠOVÁ. Spisy. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1956, 690 s.
HEIDEGGER, Martin, Claudius STRUBE, Matthias JUNG a Thomas REGEHLY. Phänomenologie des religiösen Lebens. Frankfurt am Main: Klostermann, 1995, xiii, 351 s. ISBN 3-465-02845-7

Last update: Rybák David, doc. Mgr., Ph.D. (16.01.2023)
Requirements to the exam - Czech

Dialog na kolokviu, týkající se problémů sledovaný na kurzu.

Last update: Rybák David, doc. Mgr., Ph.D. (24.02.2021)
Syllabus - Czech

1. Kritika osvícenského výkladu světa a původu náboženství

2. Židé a Tóra

3. Křesťanství

4. Křesťanství - dogmata prvních všeobecných koncilů

5. Islám a Korán

6. Zrod novověku a proměna náboženství

7. Ludwig Feuerbach

8. Sören Kierkegaard

9. Karl Marx

10. Friedrich Nietzsche a teologie po smrti boha

11. Otázky

Last update: Rybák David, doc. Mgr., Ph.D. (07.01.2020)
Course completion requirements - Czech

Aktivní účast na semináři a zvládnutí kolokviální zkoušky sestávající z otázek probraných na kurzu.

Last update: Rybák David, doc. Mgr., Ph.D. (24.02.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html