SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Philosophical Course AII a-b – Reading Philosophical Texts - OPBX2O119B
Title: Filosofický kurz A II a-b
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / 60 (57)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. David Rybák, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. David Rybák, Ph.D.
Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.
Annotation -
Last update: PhDr. Andrea Hlaváčková Fleischerová, Ph.D. (17.05.2019)
The seminar "Czech Philosophical Thought" provides students with the opportunity to read and understand selected texts of Czech thinkers. It helps them develop their own critical and philosophical thinking, and their ability of expressing their thoughts. The course is devoted to reading texts from the period of philosophical thinking focused on existence. Jaspers' text analysis of the Spiritual Situation of Time is the introductory chapter of this course, where the author critically deals with the tendencies of time, mass, and leveling on a global scale of culture. The course will focus on clarifying Jaspers' philosophical ideas about raising humanity and transcendence as a challenge to freedom and openness.
Literature - Czech
Last update: Mgr. David Rybák, Ph.D. (30.01.2020)

Paralelka: České filosofické myšlení

Základní primární prmeny:

Především texty autorů: Masaryk, Rádl, Patočka, Kosík, Michňák, Machovec, Kohák.

 

Povinné sekundární prameny:

Zouhar, J.: Dějiny českého filosofického myšlení do roku 1968. Academicus, Brno 2008.

 

Vřele doporučené sekundární prameny:

KOHÁK, Erazim a Jakub TRNKA. Hledání české filosofie: soubor studií. Praha: Filosofia, 2012. ISBN 978-80-7007-388-9.

KOHÁK, Erazim. Domov a dálava: kulturní totožnost a obecné lidství v českém myšlení. 3., nezměn. vyd. Praha: Filosofia, 2013. 422 s. ISBN 978-80-7007-401-5.

PATOČKA, Jan. Česká vzdělanost v Evropě. Praha: Václav Petr, 1939. 37, [I] s. Svazky úvah a studií; č. 6.

PELCOVÁ, Naděžda, ed. a HOGENOVÁ, Anna, ed. Česká vzdělanost v Evropě I. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011. 332 s.ISBN 978-80-7290-515-7.

PELCOVÁ, Naděžda, ed. a HOGENOVÁ, Anna, ed. Česká vzdělanost v Evropě II. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. 206 s.ISBN 978-80-7290-627-7.

 

Doporučené sekundární prameny:

SLOVNÍK ČESKÝCH FILOSOFŮ [ONLINE]. BRNO: KATEDRA FILISOFIE FF MU BRNO, 1998. [CIT. 2017-02-22]. DOSTUPNÉ Z: HTTP://WWW.PHIL.MUNI.CZ/FIL/SCF/KOMPLET.

BLECHA, IVAN. JAN PATOČKA. V OLOMOUCI: VOTOBIA, 1997. 241 S. ISBN 80-7198-287-3.

BLECHA, Ivan. Jan Patočka a ohlas fenomenologie v české filosofii. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995. 88 s. ISBN 80-7067-567-5.

BLECHA, Ivan. Edmund Husserl a česká filosofie. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2003. 204 s. ISBN 80-7182-161-6.

BLECHA, Ivan. Filosofická čítanka. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2000. 551 s. ISBN 80-7182-112-8.

GABRIEL, Jiří, PAVLINCOVÁ, Helena a ZOUHAR, Jan. Česká filosofie mezi dvěma světovými válkami: náčrt. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 120 s.ISBN 80-210-2737-1.

KALIVODA, ROBERT, ED. A ZUMR, JOSEF, ED. ANTOLOGIE Z DĚJIN ČESKOSLOVENSKÉ FILOSOFIE. DÍL 1. 1. VYD. PRAHA: ČSAV, 1963. 559, [1] S. FILOSOFICKÁ KNIHOVNA ČSAV.

LOUŽILOVÁ, OLGA. ANTOLOGIE Z DĚJIN ČESKÉ FILOSOFIE: SKRIPTUM PRO POSL. FILOSOF. FAK. 1. [DÍL]. 1. VYD. PRAHA: UNIVERZITA KARLOVA, 1976. 131, [1] S

LOUŽILOVÁ, OLGA. ANTOLOGIE Z DĚJIN ČESKÉ FILOZOFIE. 2. [DÍL]. 1. VYD. PRAHA: SPN, 1979. 147 S.

ZÁMEČNÍK, Lukáš Hadwiger, ed. Antologie filosofických textů Moravy: filosofie jazyka, mysli a vědy v dějinách Moravy. Brno: Gymnázium Integra, 2012. [167] s. Učíme o Moravě. ISBN 978-80-260-2495-8.

ZOUHAR, Jan, ed., PAVLINCOVÁ, Helena, ed. a GABRIEL, Jiří, ed. Filosofie za protektorátu: vybrané texty z českých filosofických časopisů. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 279 s.ISBN 80-210-3966-3.

ZOUHAR, Jan, PAVLINCOVÁ, Helena a GABRIEL, Jiří. Demokracie je diskuse--: česká filosofie 1918-1938. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005. 197 s. ISBN 80-7182-190-X.

ZOUHAR, Jan, PAVLINCOVÁ, Helena a GABRIEL, Jiří. Česká filosofie v letech protektorátu: poznámky k tématu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 340 s. ISBN 978-80-210-4152-3.

 

Paralelka vyučující: Andrea Hlaváčková Fleischerová

Karl Jaspers. Duchovní situace doby. Nakladatel: Academia - nakladatelství. 2008. ISBN: 978-80-200-1646-1

Karl Jaspers. Úvod do filosofie. Nakladatel: Oikoymenh. 1996. ISBN: 80-86005-05-4

R. Thurner, W. Rod, H. Schmidinger, Filosofie 19. a 20. století III, Praha 2009

STARK, Stanislav. Filosofie 18. -20. století: vybrané kapitoly. Plzeň: ZČU, 2001. ISBN 80-7082-592-8.

STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007. ISBN 978- 80-7195-206-0.

HEJDÁNEK, Ladislav. Filosofie a víra. Praha: OIKOYMENH, 1999. ISBN 80-86005

PELCOVÁ, Naděžda, ed. a HOGENOVÁ, Anna, ed. Česká vzdělanost v Evropě III. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. 282 s. ISBN 978-80-7290-711-3.

 

Paralelka vyučující: David Rybák

PLATÓN. Faidón. Šesté, opravené vydání. Praha: OIKOYMENH, 2005. Platónovy dialogy. ISBN 80-7298-158-7.

PLATÓN. Sofistés. Čtvrté opravené vydání. Praha: OIKOYMENH, 2009. Platónovy dialogy. ISBN 978-80-7298-162-5.

PLATÓN. Theaitétos. 4., opravené vyd. Praha: OIKOYMENH, 2007. Platónovy dialogy. ISBN 978-80-7298-294-3.

PLATÓN. Ústava. Šesté, opravené vydání. Praha: OIKOYMENH, 2017. Platónovy dialogy. ISBN 978-80-7298-230-1.

HEIDEGGER, Martin, MÖRCHEN, Hermann, ed. Vom Wesen de Wahrheit: zu Platons Höhlengleichnis und Theätet. 2., durchges. Aufl. Frankfurt am Main: Klostermann, 1997. Gesamtausgabe. ISBN 3-465-02924-0.

JORGENSON, Chad. The embodied soul in Plato's later thought. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. Cambridge Classical Studies. ISBN 978-1-107-17412-2.

KRATOCHVÍL, Zdeněk. Výchova, zřejmost, vědomí. Praha: Herrmann, 1995. ISBN 80-238-0473-1.

NAAS, Michael. Plato and the invention of life. New York: Fordham University Press, [2018]. ISBN 978-0-8232-7968-5.

NOVOTNÝ, František. O Platonovi. Díl první, Život. Vyd. 2. Praha: Nová Akropolis, 2013. Simo - draci moudrosti. ISBN 978-80-86038-67-4.

NOVOTNÝ, František. O Platonovi. Díl druhý, Dílo. Vyd. 2. Praha: Nová Akropolis, 2013. Simo - draci moudrosti. ISBN 978-80-86038-68-1.

NOVOTNÝ, František. O Platonovi. Díl třetí, Filosofie. Vyd. 2. Praha: Nová Akropolis, 2014. Simo - draci moudrosti. ISBN 978-80-86038-72-8.

NOVOTNÝ, František. O Platonovi: Díl čtvrtý. Druhý život. Vydání druhé. Praha: Nová Akropolis, 2016. Simo - draci moudrosti. ISBN 978-80-86038-77-3.

PATOČKA, Jan. Platón a Evropa. Praha: Filosofia, 2007. ISBN 978-80-7007-264-6.

www.platonskaspolecnost.cz

 

 

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. (04.02.2019)

Paralelka: České filosoficé myšlení

Převládá seminární způsob práce opírající se o četbu krátké ukázky a odpověné promýšlení vyvstávajících otázek. Předmět je koncipován jako tzv. "čtecí seminář" a nelze jej považovan za soustavný terotetický úvod do problematiky. 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. David Rybák, Ph.D. (30.01.2020)

Sylabus předmětu České filosofické myšlení

  • heremenutické předpoklady intepretace a specifika čtení filosofického textu;
  • uvedení do otázky existence českého filosofického myšlení, jeho specifik (angažovanost) a témat (otázka smyslu českých dějin);
  • četba vybraných myslitelů: např. Masaryk, Rádl, Patočka, Kosík, Michňák, Pešek, Pešková, Machovec, Kohák, Bělohradský;
  • filosofická reflexe žitého v kontextu českého myšlení.

 

Paralelka vyučující: David Rybák

1) Svět není ve světě

2) Eleatský objev možnosti myslet a jeho psychologická dezinterpretace

3) Idea a časové paradoxy s ní spojené

4) Idea a pojem

5) Idea a čas

6) Idea a apodikticita

7) Idea a idea (perceptio)

8) Noein a dianoein - arché a hypotéza

9) Noein a cogitare

10) Noein a firemní procesy

11) Kritika jako ohledávání kritéria umožnící apokrisi v situaci krise

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. David Rybák, Ph.D. (30.01.2020)

Paralelka: České filosofické myšlení

Podmínky získání zápočtu:

  • aktivní účast na seminářích a průběžné plnění zadaných úkolů (např. předběžné seznámení se s textem, vypracování dílčí interpetace problému, její přepracování, orientační splnění elektornického testu, zhlédnutí či poslech audiovizuálního materiálu, exkurze apod.);
  • samostatná četba díla českého myslitele a písemná interpretace vybraného problému, kterým se zvolený autor zabývá (samozřejmě v kontextu intepretovaného textu);
  • ústní obhájení písemné intepretace (seminární práce) a prokázání obecného přehledu o dějinách české filosofie (viz povinná literatura: Zouhar.)

 

Požadavky na seminární práci: Jak je uvedeno výše, seminární práce se sestává z interpretace jednoho problému vyjevujícího se při čtení původní filosofické monografie českého autora. Vypracovaná interpretace musí odpovídat zásadám, k nimž budeme dospívat v semináři. Problém je třeba na samém počátku práce dobře uchopit (výstižně vysvětlit), měl by být vztažen ke kontextu autorova myšlení a doby vzniku textu, interpretace by měla být založana na vhledu studenta do problému, tedy nejen na určitém porozumění interpetovaného textu, ale na porozumění problému v širším kontextu přesahujícím rámec interpretovaného díla. Seminární práce musí být vypracována v souladu s běžnými etickými a formálními požadavky a je třeba, aby kromě primních zdrojů obsahovala též nejméně jeden sekundární pramen. (Z primárního pramene musí být přímo citováno.)

 

Paralelka vyučující: Andrea Hlaváčková Fleischerová

Požadavky k zakončení předmětu 

Požadavkem pro absolvování kurzu a udělení zápočtu je úspěšné zvládnutí zápočtového testu.

Zápočtový test se bude týkat tematických okruhů, které odpovídají sylabu předmětu. Součástí zápočtového testu budou otevřené otázky a interpretace textu, který byl v semináři čten a interpretován.

Minimální procentuální úspěšnost pro absolvování testu je 70% celkem ze správně zodpovězených otázek a z adekvátní interpretace textu.

Zápočtový test je možné vykonat celkem dvakrát. Při druhém neúspěšném - opravném pokusu následuje možnost ústního přezkoušení.

 

 

V případě ústního přezkoušení bude hodnocena znalost problematiky, jež byla náplní semináře a písemná interpretace textu.

 

Paralelka vyučující: David Rybák

Požadavky k zakončení předmětu

Kontinuální četba doporučené literatury.

Dialog na kolokviu, týkající se sledovaných problémů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html