Political Science - OPBX2O116A
Title: Politologie
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, Ex [HT]
Capacity: 5 / unknown (5)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Josef Stracený, CSc.
Teacher(s): PhDr. Josef Stracený, CSc.
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Seznámení se základními pojmy politologie a politiky. Charakterizovat nejznámější a nejdůležitější politologické teorie. Propojit politogické poznatky politickou praxí. Provádět komparaci politiky v České rapublice s politikou ve vybraných zemí.
Last update: Stracený Josef, PhDr., CSc. (30.08.2019)
Aim of the course - Czech

Seznámení se základními problémy a pojmy politologie a politiky.

Last update: Stracený Josef, PhDr., CSc. (30.08.2019)
Descriptors - Czech

On-line výuka přednášek probíhá pomocí platformy Microsoft Teams v rozvrhovaných časech podle SIS

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODc3ZDU3M2YtNDM0Ny00MmRlLWEyOWEtMzY2Mjk2MTlhNjA3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d%22%2c%22Oid%22%3a%22b8b9f6b0-933a-4fa7-be22-011b7968ad7b%22%7d

Semináře budou po dobu uzavření fakulty nahrazeny individuálním samostatným studiem na základě doporučené literatury,

která vám bude pravidelkně doporučována k jednotlivým vybraným tematickým celkům. Podmínky zakončení platí jak

je uvedeno v SIS.

 

Last update: Stracený Josef, PhDr., CSc. (03.10.2020)
Literature - Czech

Dočekalová,P., Švec,K. a kol. Úvod do politologie. Praha: Gradas Publishing 2012Křížkovský,L., Adamová,K.:Politologie. Codex, Praha 1997.
Kolektiv/Kroupa,Koudelka atd./: Politologie. Brno: Masar.univerz., 1998
Říchová, B.:Úvod do současné politologie.Praha: Portál, 2002
Novák,M.: Systémy politických stran.Praha: Slon, 1997
Žaloudek,K.:Encyklopedie politického myšlení, Praha: Libri, 1999
Cabada,L.,K Kubát,M.: Úvod do studia politické vědy. Praha: Eurolex. 2002

Last update: Stracený Josef, PhDr., CSc. (30.08.2019)
Teaching methods - Czech

Přednášky ( 2 hod. každý týden)) + Semináře (2 hod. za 14 dní), jejich náplní jsou diskuse nad danými přednáškou tématy, aktálními politickými otázkami a referáty s diskusí)

Last update: Stracený Josef, PhDr., CSc. (30.08.2019)
Requirements to the exam - Czech

Nastudovat témata s přednášek a doporučených učebnic. Dále přečíst 2 práce, o jedné z nich napsat sem. práci v rozsahu 3-5 stran.

 Zkouška je ústní.: 1 ot. z teorie, 2 otázky - diskuse nad přečtenými knihami (jedna v podobě sem.práce). Sem. práci možné nahradit referátem v hodině.

Last update: Stracený Josef, PhDr., CSc. (30.08.2019)
Syllabus - Czech

1.  Vznik,vývoj a předmět politologie

2. Politika, její podstata. Charakteristika různých politologických přístupů k ní.

3. Struktura politika.

4. Politická moc, její podstata, Legalita a legitimita moci. Způsoby nabývání politické moci.

5. Státní moc a její dělba. Horizontální, vertikální a časová dělba moci. Komparace polit. systému ČR s jinými demokr. státy

6. Komparace polit. systému ČR s jinými demokr. státy

7. Politická hnutí a politické strany, jejich podstata a rozdíly.

8. Vznik, vývoj a klasifikace politických stran.

9. Volby - podstata, předpoklady svobodných, demokratických voleb, typy voleb. Volební systémy a jejich charakteristika

10. Volební systémy a jejich charakteristika. Teorie a praxe

11. Demokracie - vznik, vývoj, mechanismy. Formy a typy d emokracie

Last update: Stracený Josef, PhDr., CSc. (01.10.2020)