SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Sociology I - OPBX2O109A
Title: Sociologie I
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C [HT]
Capacity: 5 / unknown (5)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
Is pre-requisite for: OPBX2O112A
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (02.10.2019)
Mezi základní otázky sociologie patří: Co je to společnost? Jak jí můžeme porozumět? Jaká je role jedince ve společnosti? Jakou hrají ve společnosti roli nerovnosti? Kurz je zaměřen na úvod do vybraných otázek sociologie z hlediska sociologické teorie i sociologického výzkumu. Studující bude schopen na základě tohoto kurzu prakticky využívat tzv. sociologickou imaginaci (C. Wright Mills). Kurz se zabývá klasiky sociologického myšlení (Durkheim, Marx, Weber) a seznamuje s klíčovými paradigmaty sociologie. Na základě této základní orientace se potom výuka zaměřuje na téma kultury, socializace, sociálního řádu a globalizace.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (02.10.2019)

Seznámit studující se základními problémy a pojmy sociologie a s některými vybranými sociologickými tématy: vztah kultury a společnosti, socializace a každodenní interakce, sociální řád, skupiny a organizace a globalizace.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (02.10.2019)

Základní literatura:

Giddens, A. Sociologie. Praha: Argo, 2013, s. 23–148, 233–304, 481–530.
Havlík, R. Úvod do sociologie. Praha: Karolinum, 2001.
Keller, J. Dějiny klasické sociologie. Praha: SLON, 2005, s. 13–36, 51–84, 85–122, 159–194, 195–236, 237–290, 361–390.
Keller, J. Úvod do sociologie. Praha: SLON, 2008.

 

Další literatura bude doporučena během kurzu.

Teaching methods - Czech
Last update: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (09.09.2020)

Přednášky a cvičení.

Na přednáškách jsou představeny základní problémy, pojmy a přístupy týkající se vybraných sociologických témat.

Na cvičeních probíhá diskuse nad tématy vztahujícími se k přednáškám. Diskuse většinou probíhá na základě textů, které jsou v předstihu k dispozici v SISu nebo jsou volně ke stažení. Pokud by došlo k tomu, že významný počet studujících nebude mít na texty s sebou, anebo by v průběhu vyšlo najevo, že významný počet studujících nemá text přečtený, tak místo diskuse nad texty bude v zadán test vycházející z textu/textů na příslušnou hodinu, jehož výsledky budou započítány do celkového hodnocení.

E-learning (funkční od 6.10.2020): https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6243

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (09.09.2020)

Tematický plán 

 1. Vymezení sociologie
 2. Sociologické poznání a jednotlivé sociologické perspektivy
 3. Kultura, příroda a společnost
 4. Socializace, sociální řád a každodenní interakce
 5. Globalizace
 6. Sociální stratifikace

 

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (29.09.2020)

Atestace: zápočet

Podmínky úspěšného zakončení předmětu:

 • docházka a aktivní účast - max. 1 absence na seminářích,
 • odevzdání anotace na texty k jednotlivým seminářům; termín: viz jednotlivé úkoly (Moodle); forma odevzdání: docx soubor prostřednictvím Moodlu; rozsah: 2700 znaků včetně mezer; [Formát názvu souboru: Příjmení - SP1.docx].


Pokud studující nesplní podmínku minimální účasti a bude chtít získat atestaci, bude muset napsat písemnou práci splňující následující podmínky:

 • max. 5 normostran textu – tj. 9000 znaků včetně mezer,
 • korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů,
 • studující při psaní písemné práce musí pracovat minimálně s jednou sociologickou monografií,
 • v práci musí být jasně formulovaná výzkumná otázka (či sada otázek),
 • téma práce je třeba předem osobně konzultovat s vyučujícím předmětu,
 • práce musí být odevzdána nejpozději do konce posledního týdne výuky v semestru s to odesláním na e-mail vyučujícího.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html