SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Human anatomy - OPBT2B101A
Title: Anatomie
Guaranteed by: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPBT4B011A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Interchangeability : OB2320101
Is pre-requisite for: OPBT2T108A, OPBT2T120A, OPBT2T121A, OPBT2T127A, OPBT2T149B, OPBT2T133A, OPBT2T141B, OPBT2T142B, OPBT2T128A
Annotation -
Last update: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. (11.09.2019)
The structure of the human body as a basis for the subsequent study of anatomy for physical education students. Focused mainly on skeletal, muscular apparatus, and basic overview of cardiovascular and nervous systems. Students will learn the basic structure of anatomical structures associated with movement, and especially their function - especially the construction and growth of bones, the function of muscles and muscle groups, the basics of muscle physiology.
Descriptors - Czech
Last update: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. (29.09.2020)

Distanční výuka bude probíhat na platformě MS Teams.

Odkaz na třídu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2673b25a94c64fd8b74afeaa96856470%40thread.tacv2/conversations?groupId=7fbca19e-d3da-41f3-98ad-81999f0764e2&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

 

Přednášky budou probíhat online. V rámci cvičení bude studentům průběžně zadávána samostatná práce (pracovní listy), kterou budou online odevzdávat.

Literature - Czech
Last update: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. (01.01.2019)

NAŇKA O, ELIŠKOVÁ M. Přehled anatomie. 2. vyd. Praha: Galén, 2009.
Dylevský I. Funkční anatomie. Praha: Grada, 2009.
HUDÁK R, KACHLÍK D. Memorix anatomie. 4. vydání. Praha: Triton, 2017.
Dylevský I. Anatomie dítěte: nipioanatomie. I. (2014) a II. (2017) díl. Česká technika - nakladatelství ČVUT
Dylevský I, Druga E, Mrázková O. Funkční anatomie. Praha: Grada, 2000.
Linc R, Fleschmann J. Anatomie. Praha: SPN, 1973.
Čihák R. Anatomie 1, 2, 3. Praha, Avicenum, 1984 (1. vydání) a 2002-4 (2. upravené vydání)
Silbernagl S, Despopoulos A. Atlas fyziologie člověka. Praha, Grada 1993 (a další vydání této příručky)
Dauber W. Feneisův obrazový slovník anatomie. Praha, Grada 2007

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. (15.09.2020)

Ukončení: písemná zkouška, zápočet - písemný test

 Zápočet má jeden řádný termín a dva termíny opravné.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. (01.01.2019)
V přednáškách a cvičeních se věnujeme následujícím tématickým okruhům:
 
1. Pojivové tkáně se zaměřením na kost
Typy kostí, osifikace, růst kostí
Mechanické vlastnosti kostí
Zranění kostí
Spojení kostí - dotykem a kloubem
Typy kloubů, obecné charakteristiky
 
2. Anatomické názvosloví (latinsky)
Roviny, směry a pohyby
Úvod do biomechaniky kloubů
 
3. Kostra - morfologie
Lebka - anatomie a morfologie neurocrania a viscerocrania
Osový skelet - anatomie a morfologie páteře a hrudníku
Kostra končetin - anatomie a morfologie pletence a volné končetiny
Klouby - anatomie a morfologie především loketního, rameního, kyčelního a kolenního kloubu
 
4. Svaly - obecná stavba a fyziologie svalové tkáně
Rozdíly mezi hladkou, srdeční a kosterní svalovinou
Kosterní svalovina - stavba vlákna
Svalová kontrakce, aktin, myozin a další svalové proteiny
Nervosvalová ploténka, neuromotorická jednotka
Inervace kosterního svalu, propriorecepce, reflexní oblouk
Výživa svalu, prokrvení svalu a zapojení kardiovaskulárního systému
Svalová práce
 
5. Svaly - morfologie
Sval - stavba a funkce
Typy svalů, rozdíly mezi zpeřeným a vřetenovitým svalem
 
6. Příhlady a zástupci hlavních topologických svalových skupin
Svaly hlavy
Svaly krku
Svaly zad
Svaly hrudníku, dýchací svaly
Svaly břicha
Svaly pánevního dna
Svaly ramenního kloubu
Svaly paže
Svaly předloktí a ruky
Svaly kyčelního kloubu
Svaly stehna
Svaly bérce a nohy
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. (15.09.2020)

- docházka na cvičení (min. 80 %)

- písemný zápočtový test se zaměřením na anatomické názvosloví a kosti.

- písemná zkouška se zaměřením na kostru a svalový systém

Zápočet má jeden řádný termín a dva termíny opravné.

 

V případě zhoršení epidemiologické situace bude plnění předmětu probíhat online (MS Teams). Cvičení se bude skládat především ze samostatného vypracování zadaných úkolů a jejich odevzdání/presentace online.

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html