SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2020/2021
  
a - OPBS1S144B
Title: Terapie v sppg II. - Biblioterapie
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 Ex [hours/week]
Capacity: 20 / 20 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D.
Incompatibility : OPBS1S143B, OPBS1S145B, OPBS1S146B
Pre-requisite : OPBS1S140B
N//Is incompatible with: OPBS1S145B
Z//Is interchangeable with: OKBS1S144B
Annotation -
Last update: Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D. (03.11.2019)
Students will consolidate the theoretical knowledge gained in the course BiblioTherapy I. and extend it with new information about the specifics of the application of bibliotherapy in selected groups of persons requiring special therapeutic care. Students practically try out the management of the group and experience various bibliotherapy activities.
Literature -
Last update: Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D. (03.11.2019)

KOVÁČOVÁ, B, VALEŠOVÁ MALECOVÁ, B. Biblioterapia v ranom a v predškolskom veku. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, 160 s. ISBN 978-80-223-4487-6.

PILARČÍKOVÁ-HÝBLOVÁ, S. Biblioterapia. Liptovský Mikuláš: Vydané vlastným nákladom, 1997. 74 s.

VALEŠOVÁ MALECOVÁ, B. Vývinová biblioterapia u detí predškolského a školského veku. In Špeciálnopedagogické poradenstvo, Informačný bulletin XIX. Bratislava : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 2015, s. 25 – 36. ISBN 978-80-89698-14-1.

VALEŠOVÁ MALECOVÁ, B. Využitie vývinovej biblioterapie v inkluzívnom procese na základnej škole. In Expresivita v (art)terapii. Bratislava : Univerzita Komenského, 2016, s. 32 – 40. ISBN 978-80-223-4221-6.

VALEŠOVÁ MALECOVÁ, B. Vývinová biblioterapia u detí staršieho školského veku a adolescentov. In EXPRESÍVNE TERAPIE VO VEDÁCH O ČLOVEKU 2016: Biodromálny aspekt liečebnej pedagogiky/ Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie uskutočnenej 28. januára 2016 v Bratislave. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016, s. 16 – 25. ISBN 978-80-223-4148-6.

 

JACKSONOVÁ, M. N. M. Bibliotherapy Revisited Issues In Classroom Management. Mangilao: M-m-mauleg Publishing, 2006. 69 s. ISBN 978-0-9790111-7-7.

KOVÁČOVÁ, B. Vývinovo orientovaná biblioterapia. In HORŇÁKOVÁ, M. (ed.) Včasná intervencia orientovaná na rodinu. Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, 2010. s. 180-199. ISBN 978-80-223-2915-6.

MALECOVÁ, B. Prvky biblioterapie na vyučovaní. In Sociálne vzťahy a problémy na školách. Bratislava : Odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, 2008. 1- 34 s. ISBN 80-89182-03-8.

MÜLLER, O. a kol. Terapie ve speciální pedagogice. 2. přeprac. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4172-7.

SVOBODA, P. Poetoterapie. 1. vyd. Olomouc : UP, 2007. 187 s. ISBN 978-80-244-1682-3.

Syllabus - Slovak
Last update: Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D. (12.09.2019)

Orientačné témy kurzu:

  1. Špecifiká biblioterapie u:
  • detí so špecifickými poruchami učenia
  • chorých, hospitalizovaných dospelých a detí
  • seniorov
  • osôb s psychiatrickým ochorením
  • osôb so závislosťami
  • detí raného a predškolského veku
Course completion requirements -
Last update: Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D. (03.11.2019)

Active participation in lessons (min. 80%)

practical guidance of bibliotherapy activities

oral exam

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html