SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Right of the Child - OPBQ2P105A
Title: Práva dítěte
Guaranteed by: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2017
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 Ex [hours/week]
Capacity: 50 / 50 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Pre-requisite : OPBQ2P101A
Annotation -
Last update: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (29.12.2017)
The course shows students the concept of children´s rights and its basis in rights philosophy and in child psychiatry. The aim is to increase awareness of children´s rights in the Czech Republic. The course focuses on clarifying the following terms: basic life values, historical development of rights, social ecological module. The course emphasizes the need of interdisciplinary approach towards children?s protection. The course offers students space to develop their opinions and to present them, to analyze their attitudes and discuss specific cases.
Aim of the course -
Last update: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (29.12.2017)

The aim is to increase awareness of children´s rights in the Czech Republic.

Literature -
Last update: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (28.10.2019)

Dunovský, J., Mitlohner, M., Hejč, K., HANUŠOVÁ - Tlačilová, J. Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí u nás a ve světě. Praha: Grada, 2005. 251 s. ISBN 80-247-1201-6.

 HANUŠOVÁ, J. Úmluva o právech dítěte - její význam, základní principy, problematické otázky. In: Rukověť pro poskytovatele a zadavatele sociálních služeb v oblasti problematiky dětí a mládeže. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2008. 249 s. ISBN 978-80-7394-064-5.

 HANUŠOVÁ, J., HANUŠ, P. 2007 Child protection through interdisciplinary cooperation. Journal of health science management and public haelth, 2007, č. 1, s. 93-96. ISSN 1512-0651.

JANKŮ, M. a kol.: Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 4. přepracované a doplněné vydání, Praha: C.H.Beck, 2010 - vybrané kapitoly

Práva dítěte v dokumentech. Praha: Odbor prevence kriminality MV, 1998.

MPSV Vybrané mezinárodní dokumenty v péči o rodinu a děti. Praha: JAN, 2000.

ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR

ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobody

Úmluva o právech dítěte, OSN, 1989

zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dítěte, v platném znění

zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění

 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, v platném znění

Requirements to the exam -
Last update: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (28.10.2019)

The course-unit credit requirements: successful writing of the credit test - open and closed questions (min. 75%). It is possible to use 3 attemps for writing test - one regular, two corrective.

Syllabus -
Last update: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (29.12.2017)

1. Law basics (law, rule of law, legal standards, legal sources system, legal branch, rule of law, legal subjects, public and private law, juridical subjectivity.

2. Position of the Convention on the rights of the child in the legal system of the Czech Republic

3. Problems of the alternative family care (forms, alternatives, institutional framework, procedures and possible risks).

4. Protection of children before social-pathological phenomenons

5. Family act (marriage - formation, dissolution. Marriage - colourable, invalid, divorce, children protection in divorce, paternity test, substitute family care, adoption and surrogate care, alimony.

6. Identification of the problems of child in distress and provision of the social support.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html