SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Psychology of Motivation - OPBP3Q604B
Title: Psychologie motivace
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: both
E-Credits: 3
Hours per week, examination: 0/1, MC [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Radka High, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Aneta Boháčová, Ph.D.
Pre-requisite : OPBP3Q202A
Annotation -
The subject deals with psychological thematisations of motivation. The aim is not only to explain different psychological approaches to motivation phenomena, but also to help students to establish more complex explanatory schemas enabling them to increase the comprehensibility of this complicated phenomena. Students will gain the insight into the motivation problematics both at theoretic and application level, emphasizing the school and educational context.
Last update: Urbanová Denisa, Mgr. Ing. (14.09.2021)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je představit studentům problematiku motivace v její komplexnosti a složitosti a nabídnout cesty k jejímu uchopení jak v teoretické, tak aplikační rovině, a to zejména v edukačním kontextu. 

Last update: Urbanová Denisa, Mgr. Ing. (14.09.2021)
Descriptors - Czech

Celková časová zátěž studenta - 90  hodin,  Přidělené kredity: 3, Zakončení: KZ

Přímá výuka: cvičení:           1

Příprava na výuku:     

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení         30 minut

Samostudium literatury (za semestr)           45 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)   10 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)          9 hodin

Plnění předmětu        

Příprava na zápočet                                       20 hodin

Last update: Urbanová Denisa, Mgr. Ing. (14.09.2021)
Literature - Czech

PAVELKOVÁ, I. Motivace žáků k učení: perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha, PedF UK, 2002.

HRABAL, V., MAN, F., PAVELKOVÁ, I. Psychologické otázky motivace ve škole. Praha: SPN, 1989.

STUCHLÍKOVÁ, I. Motivace a osobnost. In: BLATNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha: Grada, 2010, s. 137-166.

HECKHAUSEN, H. Motivation und Handeln. Berlin: Springer, 1980. 

RHEINBERG, F. Motivation. Stuttgart: Kohlhammer, 2006.

ŘÍČAN, P: Motivace. In: ŘÍČAN, P. Psychologie osobnosti. Obor v pohybu. Praha, Grada, 2010, s. 95 - 114.  

CAKIRPALOGLU, P.: Motivy a motivace osobnosti. In: CAKIRPALOGLU, P. Úvod do psychologie osobnosti. Praha, Grada, 2012, s. 180 - 194.

CAKIRPALOGLU, P.: Frustrace, úzkost, konflikt. In: CAKIRPALOGLU, P. Úvod do psychologie osobnosti. Praha, Grada, 2012, s. 195 - 203.

NAKONEČNÝ, M. Motivace lidského chování. Praha: Academia, 1996. 

Last update: Urbanová Denisa, Mgr. Ing. (14.09.2021)
Syllabus - Czech

Sylabus:

Předmět bude tvořen následujícími tématy:

1. Nejpodstatnější motivační teorie (přístupy k motivaci);

3. Motivace učební činnosti (struktura žákovské motivace: výkonová motivace, poznávací motivace, sociální motivace, instrumentální motivace, odměny a tresty; flow motivace aj.);

2. Vliv motivace na průběh učení a jeho výsledky, problémy s žákovskou motivací

4. Diagnostika a autodiagnostika motivačních dispozic jedince

Last update: Urbanová Denisa, Mgr. Ing. (14.09.2021)
Course completion requirements - Czech

Klasifikovaný zápočet bude udělen na základě úspěšně splněného vědomostního testu, docházky (tolerance dvou absencí) a aktivní účasti na semináři.

V případně nutnosti distanční výuky budou semináře zajištěny formou online setkání, případně bude též využito lms moodle.  

Last update: Urbanová Denisa, Mgr. Ing. (14.09.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html