SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Stress, Coping and Resilience - OPBP3Q603B
Title: Stres, coping a resilience
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: both
E-Credits: 3
Hours per week, examination: 0/1, MC [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Anna Vozková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Anna Vozková, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (28.01.2020)
Předmět se zabývá stresem - představuje psychologické koncepce stresu, ukazuje pozitivní a negativní efekty stresu, popisuje možné psychické a fyzické projevy stresu. Dále se předmět zaměřuje na interindividuální variabilitu v prožívání stresu. V souvislosti s tím diskutuje resilienci (psychickou odolnost) jako osobnostní rys a dále copingové strategie coby individuálně typické styly reagování na stres. Diskutovány budou možnosti, jak odolnost a efektivní copingové strategie posilovat. Předmět poskytne teoretické poznatky týkající se stresu a jeho zvládání, ale také příležitost k praktickým aktivitám, které vedou k uvědomění si vlastního stresu, vlastní míru odolnosti a nácviku efektivních copingových strategií. Předmět je tvořen třemi tematickými bloky poskytujícími teoretické poznatky ke klíčovým oblastem, k nimž jsou navázány tři prakticky orientované bloky. Studující budou v rámci předmětu číst doporučenou literaturu a plnit připravené úkoly podle daného harmonogramu tak, aby přímá setkání na seminářích mohla být věnována reflexím sebezkušenostních aktivit a diskusím teoreticko-empirických publikací. Předmět bude věnován násludujícím hlavním tématům: 1. Definice stresu, psychologické teorie stresu, 2. Pozitivní a negativní efekty stresu, 3. Projevy stresu, 4. Stresory, specifika pracovního a studijního stresu, 5. Copingové strategie, 6. Pozitivní a negativní copingové strategie, 7. Resilience/Odolnost, 8. Techniky pro zjišťování osobního profilu stresorů (Co mě stresuje?), 9. Techniky pro zjišťování copingových strategií (Jak reaguji na stres?), 10. Techniky pro zjišťování míry odolnosti, 11. Možnosti posilování pozitivních copingových strategií, 12. Možnosti posilování odolnosti.
Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (28.01.2020)

 

CUNGI, Charly. Jak zvládat stres: Metody a praktická cvičení. Praha. Portál, 2001, 208.

KEBZA, Vladimír; ŠOLCOVÁ, Iva. Hlavní koncepce psychické odolnosti. Československá psychologie, 2008, 52.1: 1.

KOHOUTEK, Rudolf; ŘEHULKA, Evžen. Stresory učitelů základních a středních škol v České republice (zejména stresory způsobené učitelům žáky). Škola a zdraví, 2011, 21: 105-117.

KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak zvládat stres. Grada Avicenum, 1994.

MLČÁK, Zdeněk. K teoretickému paradigmatu psychické zátěže učitelů. Pedagogická orientace, 2017, 10.3: 12-24.

OZBAY, Fatih, et al. Social support and resilience to stress: from neurobiology to clinical practice. Psychiatry (Edgmont), 2007, 4.5: 35.

PAULÍK, Karel. Psychologie lidské odolnosti. Grada Publishing as, 2010.

PRAŠKO, Ján; PRAŠKOVÁ, Hana. Proti stresu krok za krokem: aneb jak získat klid a odolnost vůči nepohodě. Grada Publishing, 2001.

SMETÁČKOVÁ, Irena; VIKTOROVÁ, Ida; ŠTECH, Stanislav; PAVLAS-MARTANOVÁ, Veronika; PÁCHOVÁ, Anna; FRANCOVÁ, Veronika; PTÁČEK, Radek. Vztah syndromu vyhoření, copingových strategií a self-efficacy mezi vyučujícími na českých základních školách. Československá psychologie, 2009, 63.4: 386-401.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. (28.01.2020)

Podmínkou k ukončení kurzu je:

1) docházka  na semináře

2) plnění průběžných úkolů

3) závěrečný test

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html