SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Cultural Models in Education - OPBP3Q501C
Title: Kulturní modely ve vzdělávání
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: both
E-Credits: 3
Hours per week, examination: 0/1, MC [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPBP1Q140B
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. David Doubek, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. David Doubek, Ph.D. (15.09.2021)
Cílem předmětu je studenty a studentky seznámit s teorií kulturních modelů jako jedním z nejvýraznějších současných směrů v psychologické antropologii. Předmět je postaven na koncepcích idealizovaných kulturních modelů G. Lakoffa, kulturních modelů Bradda Shorea a kognitivní teorie kulturního významu Claudie Strauss a Naomi Quinn. V semináři je pozornost věnována rozboru původních výzkumných textů k otázkám kulturních modelů. Mimo jiné bude v předmětu ukázána aplikace kulturních modelů na specifický případ vzdělávání Romů. Z pozic kognitivní antropologie bude diskutován problém segregace romských žáků v rámci vzdělávacího systému majority. Příčina spočívá v krizi důvěry - v procesu distanciace Romů, který jednak ovlivňuje priority, na něž Romové při socializaci svých dětí kladou důraz, jednak staví bariéry v komunikaci mezi romskou rodinou a školou. V předmětu bude kladen velký důraz nejen na seznámení studujících s klíčovými poznatky, ale také na jejich aplikaci a diskusi. Předmět bude strukturován následujících tematických bloků: 1. Psychologická antropologie, kognitivní antropologie, 2. Koncepce kulturních modelů G. Lakoffa, 3. Koncepce kulturních moelů B. Shorea, 4. C. Strauss a N. Quinn, 5. Integrace teoretických přístupů a jejich aplikace na případ vzdělávání Romů, 6. Aplikace kulturních modelů do mimo-romských kontextů.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. David Doubek, Ph.D. (15.09.2021)

Cílem předmětu je studenty a studentky seznámit s teorií kulturních modelů jako jedním z nejvýraznějších současných směrů v psychologické antropologii.

Descriptors - Czech
Last update: Mgr. David Doubek, Ph.D. (15.09.2021)

Případná distanční výuka bude vedena prostřednictvím kurzu v Moodle:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10546

Literature - Czech
Last update: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (31.01.2020)

LAKOFF, George. Women, Fire, and Dangerous Things. What Categories Reveal about the Mind. Chicago: University of Chicago Press, 1990. ISBN 0-226-46804-6.

SHORE, Bradd. Culture in Mind: Cognition, Culture, and the Problem of Meaning. Oxford: Oxford University Press, 1998. ISBN 0195126629.

STRAUSS, Claudia a QUINN, Naomi. A cognitive theory of cultural meaning. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. ISBN 0-521-59409-X.

D' ANDRADE, Roy a STRAUSS Claudia. (Eds). Human motives and cultural models. Cambridge: Cambridge Universty Press, 1994. ISBN 0-521-423-38-4.

HOLLAND, Dorothy; QUINN, Naomi (Eds.). Cultural models of language and thought. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. ISBN 0-521-31168-3.

LINDHOLM, Charles. Culture and Identity. The history, Theory and Practice of Psychological Anthropology. Oxford: Oneworld Publications, 2007. ISBN 978-1-85168-528-8

SOUKUP, Václav. Dějiny antropologie: encyklopedický přehled dějin fyzické antropologie, paleoantropologie, sociální a kulturní antropologie. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0337-3.

SHWEDER, Richard. A. a LE VINE, Robert A. (Eds.) Culture Theory. Essays on Mind, Self and Emotion. Cambridge: Harvard University, 1985. ISBN: 9780521318310.

SPERBER, Dan. Explaining culture: a naturalistic approach. Oxford: Blackwell, 1996. ISBN 0631200444.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. David Doubek, Ph.D. (15.09.2021)

1. Kulturní modely a kognitivní antropologie. Problém analogického myšlení. Objektivismus x zkušenostní realismus.

2. Teorie prototypů, mysl jako procesor a limity klasické kategorizace. Wittgenstein a Austin.

3. Systematizace pozorování prototypických jevů: dílo Eleanor Roschové.

4. Hierarchie a prototypické jevy - problém bázové úrovně. Roger Brown a Brent Berlin.

5. Bázové kategorie a interakční vlastnosti.

6. Idealizované kognitivní modely jako zdroj prototypových jevů. Jednoduché IKM a svazkové IKM.

7. Metonymické IKM, metonymické zdroje prototypových jevů a radiální struktury.

8. Vybrané typy metonymických modelů: stereotypy, typické příklady, ideály, vzory, generátory, vyčnívající případy.

9. Radiální kategorie a shrnutí IKM.

10. Kulturní modely a individuum, učení a sdílení IKM. Individualita, idiosynkracie a kolektivita.

11. Kulturní modely podle Bradd Shorea - Lingvistické a nelingvistické KM

12. Kulturní modely a kultura. Teorie distribuce kulturních modelů.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. David Doubek, Ph.D. (30.01.2020)

Podmínkou ukončení předmětu je vypracování a prezentace referátu, docházka (tolerance jedné absence).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html