SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Special education of persons with hearing impairment II - OPBP1S154B
Title: Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se SP II.
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPBS1S125A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Pre-requisite : OPBP1S150A, OPBP1S153A
Interchangeability : OBPS18023, OBPS18916
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. (14.06.2018)
Rehabilitace po kochleární implantaci - sluchová výchova, řečová výchova, odezírání. Komunikační systémy neslyšících osob. Kultura Neslyšících. Poradenský a vzdělávací systém, komunikační přístupy ve školách pro sluchově postižené. Historie vzdělávání sluchově postižených. Důsledky a prevence sluchových vad.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. (14.06.2018)

Cílem předmětu je získání orientace v problematice sluchového postižení, seznámení s možnostmi komunikace osob se sluchovým postižením, komunikačními systémy, s poradenským a vzdělávácím systémem. Orientace v odborné literatuře tuzemské i zahraniční. Aktivní účast na přednáškách.

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. (14.06.2018)

CZUMALOVÁ, A. Tlumočník jako most komunikace mezi slyšícím zdravotníkem a neslyšícím pacientem. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-86-4.

DOLEŽALOVÁ, L. Terciární vzdělávání studentů se sluchovým postižením v České republice. Brno: MU, 2012. ISBN 978-80-210-5993-1.

HÁDKOVÁ, K. Člověk se sluchovým postižením. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2016. ISBN 978-80-7290-619-2.

HÁDKOVÁ, K. Vzdělávání žáků a studentů s kochleárním implantátem. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2012. ISBN 978-80-7290-618-5. 

HÁDKOVÁ, K. Životní situace studentů se sluchovým postižením při studiu na vysoké škole. S.34-58.  In KVĚTOŇOVÁ, L. Vysokoškolské studium se zajištěním speciálně-pedagogických potřeb. Brno:Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-141-6.

HORÁKOVÁ, R. Sluchové postižení – úvod do surdopedie. Praha: Portál, 2012. ISBN 987-80-262-0084-0.

KOMORNÁ, M. Psaná čeština českých neslyšících – čeština jako cizí jazyk. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s., 2008. ISBN 978-80-87153-44-4.

KOMORNÁ, M. Systém vzdělávání osob se sluchovým postižením v ČR a specifika vzdělávacích metod při výuce. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87153-60-4.

KOTVOVÁ, M., KOMORNÁ, M. Praktický kurz znakované češtiny. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN 978-80-87218-26-6.

MACUROVÁ, A. Bilingvální vzdělávání neslyšících: pro a proti. In: Speciální pedagogika. 1993/94, ročník 4, č. 5. S. 12-19. ISSN 0862-1632.

MACUROVÁ, A. Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 987-80-87218-00-6.

OKROUHLÍKOVÁ, L., SLÁNSKÁ BÍMOVÁ, P. Rysy přirozených jazyků. Český zakový jazyk jako přirozený jazyk. Lexikografie. Slovníky českého znakového jazyka. Praha: ČKTZJ, 2008. ISBN: 978-80-87153-47-5.

REDLICH, K. CODA – Slyšící děti neslyšících rodičů. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-97-0.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. (14.06.2018)

Zkouška se bude skládat z písemného testu a ústní části.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. (14.06.2018)
 1. Aktuální trendy v oblasti kochleárních implantací, kochleární implantáty – Nucleus od firmy Cochlear, Med-El, Advanced Bionics. 
 2. Uvedení do problematiky rehabilitace a edukace dítěte se sluchovým postižením, speciálně pedagogická podpora dítěte a jeho rodiny.
 3. Rehabilitace po kochleární implantaci (sluchová výchova, řečová výchova, odezírání).
 4. Komunikační přístupy ve vzdělávání dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením, auditivně-orální komunikační přístup, bilingvální přístup, přístup s využitím totální komunikace.
 5. Vizuálně-motorické komunikační systémy, znakový jazyk, znakovaná čeština, prstové abecedy, pomocné artikulační znaky, psaná forma jazyka a další. Legislativa.
 6. Kultura Neslyšících.
 7. Problematika tlumočení, typy, tlumočnické služby. Umělecké tlumočení.
 8. Poradenský a vzdělávací systém, raná péče, speciálně pedagogická centra, mateřské školy, základní školy, střední školy, možnosti studia na vysoké škole.
 9. Nástin historického vývoje péče o sluchově postižené ve světě.
 10. Nástin historického vývoje péče o sluchově postižen u nás.
 11. Důsledky sluchových vad.
 12. Prevence vad sluchu a ochranné pomůcky.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html